41 ICm 734/2014
Číslo jednací: 41 ICm 734/2014-140 ( KSHK 41 INS 12411/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o., IČ 25925768, sídlem v Pardubicích, Dražkovická 1732 zastoupeného Mgr. Petrem Stejskalem, LL.M., advokátem sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125, PSČ 500 03, proti žalovanému Ing. Pavlu Vlčkovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka TRENDSTAV a.s., sídlem v Českých Budějovicích, 28. října 1476/10, PSČ 370 01, zastoupenému JUDr. Zuzanou Královou, advokátem sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, PSČ 110 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, t a k t o: I. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v konkurzním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 12411/2012 na majetek dlužníka TRENDSTAV, a. s. ve výši 19 156 021,67 Kč, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 27. 2. 2014 se žalobce domáhal určení pravosti pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 ENS 12411/2012 na majetek dlužníka TRENDSTAV a.s. Uvedl, že žalovaný popřel nedůvodně pohledávky žalobce v celkové výši 19 156 021,67 Kč při přezkumném jednání.

Údajným důvodem popření byl zánik pohledávek žalobce započtením na pohledávky dlužníka uplatněné z titulu náhrady škody, jak je uvedeno ve faktuře č. 201211001. Žalobce má za to, že plnil závazky ze smlouvy o dílo řádně, jeho pohledávky, přihlášené do insolvenčního řízení byly dlužníkem jako neuhrazené evidovány, žalobce nebyl vyzván k odstranění vad díla. Nároky žalobce uvedené ve faktuře č. 201211001 odmítá jako zcela nepodložené, když předpoklady odpovědnosti žalobce za škodu dlužníka, zejména vznik škody, nejsou prokázány.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Jeho námitka spočívá v tvrzení, že pohledávka v insolvenčním řízení uplatněná žalobcem zanikla zápočtem pohledávek dlužníka proti pohledávce žalobce uplatněné z titulu náhrady škody vyúčtované fakturou č. 201211001.

Soud při zjišťování skutkového stavu vycházel jednak z obsahu insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 12411/2012, z toho co účastnicí v řízení uvedli a z níže popsaných důkazů.

Z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 15. 5. 2012, doplněné dne 18. 12. 2013 se podává, že žalobce jako věřitel přihlásil v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka TRENDSTAV a.s. pohledávku ve výši jistiny 12 402 445,87 Kč s příslušenstvím (zákonným úrokem z prodlení) ve výši 2 888 761,64 Kč a to z důvodu neuhrazené ceny ze smlouvy o dílo ze dne 14. 11. 2008 ve znění dodatků č. 1 až 6. Z doplnění přihlášky ze dne 18. 12. 2013 se podává, že svou přihlášku doplnil žalobce o zákonný úrok z prodlení celkem 1 483 544,55 Kč a smluvní pokuty v celkové výši 10 125 059,20 Kč. Pokud jde o jistinu a úroky z prodlení, pak se jedná se o částky vyúčtované fakturami č. 2009028 z 8. 4. 2009 na 5 668 215,49 Kč spolu s dalším úrokem z prodlení 333 587,28 Kč, z níž žalobce přihlásil 3 792 414,29 Kč; č. 2009029 z 9. 4. 2009 na 801 341,72 Kč spolu s dalším úrokem z prodlení ve výši 288 181,15 Kč, celkem 1 089 522,87 Kč; č. 2009043 z 13. 5. 2009 na 8 228 442,26 Kč spolu s dalším úrokem z prodlení ve výši 2 888 239,60 Kč, celkem 11 116 681,86 Kč; č. 2009048 z 8. 6. 2009 na 102 102 Kč /uhrazena ve výši 100 000 Kč, neuhrazena ve výši 2 102 Kč spolu s dalším úrokem z prodlení ve výši 724,32 Kč, celkem 2 826,32 Kč; č. 2009059 z 2. 7. 2009 na 185 640 Kč spolu s dalším úrokem z prodlení ve výši 62 930,69 Kč, celkem 248 570,69 Kč; č. 2009070 z 3. 8. 2009 na 210 487,20 Kč spolu s dalším úrokem z prodlení ve výši 69 785,16 Kč, celkem 280 7272,36 Kč; č. 2009091 z 5. 10. 2009 na 185 640 Kč spolu s dalším úrokem z prodlení ve výši 58 823,72 Kč, celkem 244 463,72 Kč. Přihláškou pohledávky smluvních pokut pak žalobce uplatnil smluvní pokuty dle smlouvy o dílo č. 12/2008 ze dne 14. 11. 2008, ve znění dodatků č. 1 až 6 za nezaplacení faktury č. 2009028 ve výši 2 317 486,73 Kč, faktury č. 2009028 ve výši 665 514,30 Kč, faktury č. 200943 ve výši 6 693 837,78 Kč, faktury č. 2009048 ve výši 1 682,65 Kč, faktury č. 2009059 ve výši 146 377,14 Kč, faktury č. 2009070 ve výši 162 601,36 Kč a faktury č. 2009091 ve výši 137 559,24 Kč. Z protokolu z přezkumného jednání z 29. 1. 2014 se podává, že pohledávka žalobce byla co do pravosti v celé výši popřena a to pokud jde o jistinu a úroky z prodlení dle shora uvedených faktur.

Celková částka popřené pohledávky přihlášené na základě neuhrazených faktur činí 16 774 752,06 Kč. Pokud jde o pohledávky smluvních pokut pak z pokuty ve výši 2 137 486,73 Kč /1662 dnů prodlení z jistiny 2 788 792,62/ byla zjištěna částka 1 782 038,22 Kč a popřena 535 448,20 Kč, z pokuty ve výši 665 514,30 Kč /1661 dnů prodlení z jistiny 801 341,72 Kč/ byla zjištěna částka 511 656,59 Kč a popřena 153 857,61 Kč, z pokuty ve výši 6 693 837,78 Kč /1627 dnů prodlení z jistiny 8 228 442,26 Kč/ byla zjištěna částka 5 113 976,86 Kč a popřena částka 1 579 860,92 Kč, z pokuty ve výši 1 682,65 Kč /1601 dnů prodlení z jistiny 2 102 Kč/ byla zjištěna částka 1 279,07 Kč a popřena částka 403,58 Kč, z pokuty ve výši 146 377,14 Kč /1577 dnů prodlení z jistiny 185 640 Kč/ byla zjištěna částka 110 734,26 Kč a popřena částka 35 642,88 Kč, z pokuty ve výši 162 601,36 Kč /1545 dnů prodlení z jistiny 210 487,20 Kč/ byla zjištěna částka 122 187,82 Kč a popřena částka 40 413,54 Kč a z pokuty ve výši 137 559,24 Kč /1482 dnů prodlení z jistiny 185 640 Kč/ byla zjištěna částka 101 916,36 Kč a popřena částka ve výši 35 642,88 Kč. Celková částka popřené pohledávky přihlášené na základě smluvních pokut činí 2 381 269,61 Kč. Z faktury č. 201211001 z 6. 11. 2012 vystavené dlužníkem žalobci se podává, že dlužník odstoupil od smlouvy o dílo č. 12/2008 z 14.11. 2008 a přefakturoval žalobci částku 20 114 945 Kč náhrady škody se splatností 20.11. 2012. Z jednostranného zápočtu závazků a pohledávek vyhotoveného a podepsaného dlužníkem dne 6. 11. 2012 se podává, že dlužník vůči fakturám vystaveným žalobcem tak, jak jsou shora jmenovány, uplatnil svou pohledávku dle faktury č. 201211001 ve výši 20 114 945 Kč z titulu náhrady škody s odkazem na ust. § 358 obch. zákoníku s tím, že dlužníkovi zbývá k doplacení 6 773 294,99 Kč. Z obsahu smlouvy o dílo č. 12/2008 uzavřené dne 14. 11. 2008 a poté doplněné dodatky č. 1 až 6 mezi žalobcem, jako zhotovitelem na straně jedné, a dlužníkem, jako objednatelem na straně druhé, se podává závazek žalobce spočívající v provedení stavebních prací výstavby bytových domů v Opočně pod označením B1, B2, B3 a A1 za cenu 43 740 435 Kč bez DPH. Rozsah plnění a cena byly dodatky ke smlouvě změněny. Dlužník se zavázal k úhradě dohodnuté ceny stavebních prací. Byly sjednány platební podmínky /čl. VI./, smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení /čl. VIII. dodatku č. 5/ i možnost odstoupení od smlouvy /čl. XIV./ Z obsahu Odstoupení od smlouvy o dílo č. 12/2008 ze dne 14. 11. 2008 z 17.9. 2010 předložené žalovaným se podává, že dlužník od této smlouvy odstoupil. Jako důvody odstoupení uvádí 3 denní zpoždění s předáním harmonogramu prací dle dodatku č. 6, předpoklad nesplnění termínu dokončení stavby do 30. 11. 2010, což spolu se stížnostmi subdodavatelů, odvezením stavebního deníku, uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo a vystavením účetního dokladu č. 1007 z 7.9. 2010 svědčí o podstatném porušení povinnosti žalobce provést dílo dle smlouvy. Z obsahu stanoviska žalobce v jeho přípisu z 22. 9. 2009 (při jednání dne 18.9. 2015 uvedl zástupce žalobce, že došlo k písařské chybě, když namísto letopočtu 2009 mělo být správně 2010) se podává jednak to, že žalobce shora cit. odstoupení od smlouvy obdržel, jednak to, že žalobce odmítá uváděné porušení smluvních povinností na své straně s tím, že je nepodložené tvrzení o neschopnosti žalobce dokončit dílo do 30.11. 2010 a naopak tvrdí, že dlužník řádně neplní své peněžní závazky, jež aktuálně činí více než 20 mil. Kč.

Jelikož soud shledal zjištěný skutkový stav za dostatečný k právnímu zhodnocení, neprováděl další navrhované důkazy.

Soud má za zjištěný následující skutkový stav: Dlužník a žalobce uzavřeli dne 14.11. 2008 smlouvu o dílo a následně pak dodatky č. 1 až 6. Podle této smlouvy vyúčtoval žalobce za provedené částky sedmi fakturami s 30 denní splatností. Předmětné částky uvedl dlužník jako své závazky vůči žalobci-v listině označené jako jednostranné započtení pohledávek dne 6.1 2. 2012-vůči nimž započítává své pohledávky, z titulu náhrady škody ve výši 20 114 945 Kč s odkazem na fakturu č. 201211001. Přípisem ze dne 17. 9. 2010 zaslaným žalobci dlužník od smlouvy o dílo č. 12/2008 odstoupil. Při právním hodnocení skutkového stavu dospěl soud k níže uvedeným právním závěrům, vycházeje z ust. § 3028 odst. 3/ o. z., kdy se závazková práva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti zákona posuzují až do svého zániku podle dosavadních předpisů, tj. dle občanského a obchodního zákoníku:

Soud má za prokázáno, že vyúčtování prací žalobcem dlužníkovi proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, když tato byla uzavřena dle ust. § 536 a násl. obch. zák. Pohledávky žalobce ohledně jistiny částek dle sedmi cit. faktur dlužník uznal svým podpisem na uznání závazků dne 6. 11. 2012. Soud nemá za prokázáno, že by dlužník platně odstoupil od smlouvy o dílo ani to, že započetl své pohledávky za žalobcem proti pohledávkám žalobce. Uváděný důvod k případnému odstoupení od smlouvy ze strany objednatele (dlužníka) tj. prodlení s předáním časového harmonogramu prací v termínu 10. 9. 2010 a jeho předání až 13.9. 2010 není obsažen v dodatku č. 6 smlouvy (a není rovněž uveden v čl. XIV. původního textu smlouvy z 14.11. 2008) dále pak dlužník uvedl důvod odstoupení pouze to, že povinnosti žalobce ze smlouvy budou porušeny v budoucnu, aniž by svá tvrzení jakkoli doložil. Je tedy možno uzavřít, že dlužník neodstoupil od smlouvy platně ve smyslu ust. § 344 a násl. obch. zákoníku. Započtení pohledávek dlužníka nelze proto pokládat za platný právní úkon. V důsledku toho nelze ani jako platné posoudit započtení pohledávek fakturou č. 201121011, jelikož pohledávka dlužníka z titulu náhrady škody za žalobcem nevznikla, když ze strany žalobce nedošlo k porušení právní povinnosti ze závazkového vztahu (§ 373 obch. zák.). Žalobce dále své pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka postupem dle ust. § 173 a násl. zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále též IZ), tyto pohledávky sestávají z jistiny, zákonných úroků z prodlení vyúčtovaných ode dne splatnosti jednotlivých faktur (§ 369 obch. zák.) do dne 25.11. 2013 a rovněž ze smluvních pokut platně sjednaných ve smlouvě (čl. X. bod 5.) za dny prodlení s úhradou peněžního závazku, jak je shora uvedeno (§ 544 obč. zák.). Při přezkumném jednání byly žalovaným i dlužníkem popřeny pohledávky na smluvních pokutách ve výši 2 381 269,61 Kč a pohledávky jistiny a úroků z prodlení ve výši 16 774 752,06 Kč. Popření pohledávek žalobce při přezkumném jednání má soud za nedůvodné. Žalobě bylo proto vyhověno v celém rozsahu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož nemá ve sporu o pravost výši a pořadí přihlášených pohledávek proti insolvenčnímu správci žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. v Hradci Králové dne 20. listopadu 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků