41 ICm 729/2014
č.j.: 41 ICm 729/2014-50 KSPH 41 INS 11750/2013

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Klicperova 2748/44, 628 00 Brno, zastoupen: JUDr. Milanem Zádržem, advokátem se sídlem Veveří 486/57, 602 00 Brno, proti žalovanému: JUDr. David UHLÍŘ, se sídlem Opletalova 5, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradištko 17, 289 12 Hradištko, o určení pravosti a výše popřené pohledávky,

takto:

I. Řízení, ve kterém se žalobce domáhá určení, že jeho pohledávka ve výši 216.00,00 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 11750/2013, dlužníka Ladislava Bretta, anonymizovano , bytem Hradištko 17, Hradištko, z titulu bezdůvodného obohacení, je po právu, s e z a s t a v u j e .

II. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 11750/2013, dlužníka Ladislava Bretta, anonymizovano , bytem Hradištko 17, Hradištko, ve výši 264.000,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení a pohledávka ve výši 1,277.912,00 Kč z titulu uhrazení dluhu z prodeje zástavy, jakožto pohledávka podmíněná, je po právu, s e z a m í t á.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že jeho nevykonatelná a nezajištěná dílčí pohledávka č. 1) ve výši 480.000,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení a dílčí pohledávka č. 2) ve výši 1,277.912,00 z titulu regresního nároku po úhradě dluhu z prodeje zástavy přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradištko 17, 289 12 Hradištko, která nebyla při přezkumném jednání konaném dne 7.2.2014 insolvenčním správcem i dlužníkem popřena, co do pravosti i výše, jsou po právu.

K rozhodným skutečnostem žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil dílčí pohledávku č. 1) v částce 480.000,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, které vzniklo dlužníku tím, že bez právního titulku užíval nemovitosti, a to rodinný dům č.p. 17, na parcele st.č. 314/1 a pozemky: parcelu č. 314/1 a parcelu č. 316/1 v k.ú. Hradištko u Sadské, obec Hradištko, zapsané na LV č. 982 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, jejichž je žalobce vlastníkem. Bezdůvodné obohacení požaduje za období od 8.8.2011 do 8.8.2013 v částce 20.000,00 Kč měsíčně. V případě dílčí pohledávky č. 2) v částce 1,277.912,00 Kč se jedná o pohledávku vzniknuvší z regresního nároku. Žalobce je vlastníkem i zástavcem budovy zapsané na LV č. 982 v k.ú. Hradištko u Sadské u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, věřitelem ze zástavní smlouvy je Česká spořitelna, a.s., dlužníkem ze smlouvy o úvěru, kterou nemovitost zajištuje, pak dlužník Ladislav Brett a jeho manželka. V současné době se věřitel ČS, a.s. domáhá uhrazení dluhu prodejem zástavy. Prodejem zástavy vznikne žalobci vůči dlužníkovi pohledávka v částce 1,277.912,00 Kč.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, uvedl, že v případě pohledávky uplatněné z titulu bezdůvodného obohacení v částce 480.000,00 Kč žalobce prokázal oprávněnost její výši, pouze uvádí, že byla sjednána ústní výše nájemného. V případě dílčí pohledávky č. 2) ve výši 1,277.912,00 Kč ta byla přihlášena věřitelem jako pohledávka nepodmíněná, aby nárok na tuto pohledávku žalobce vznikl, musel by tuto pohledávku České spořitelně, a.s. za dlužníka zaplatit, což neučinil. V případě, že by věřitel tuto pohledávku za dlužníkem uplatnil jako podmíněnou, nebyla by správcem popírána. Následně insolvenční správce učinil částečné zpětvzetí popření pohledávek, vzhledem k tomu, že žalobce nevzal žalobu zpět, poté co odpadl její důvod, setrval na svém stanovisku ohledně jejího zamítnutí.

Podáním ze dne 19.8.2014 vzal žalobce žalobu v části přihlášené dílčí pohledávky č. 1) co do částky 216.000,00 Kč zpět. Žalovaný s částečným zpětvzetím pohledávky vyslovil svůj souhlas.

Podle ust.§ 96 odst. 1 o.s.ř. žalobce může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to z části nebo zcela. Podle odst. 2 je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu zastaví.

Vzhledem k tomu, že žalobce vzal částečně svůj návrh co do části popřené pohledávky č. 1) v rozsahu 216.000,00 Kč zpět a žalovaný s tímto zpětvzetí vyslovil svůj souhlas, soud řízení podle ust.§ 96 odst.1, 2 o.s.ř. v tomto rozsahu zastavil.

V posuzované věci dospěl soud k následujícím závěrům:

Žaloba byla podána včas, pohledávka přezkoumána při přezkumném jednání dne 7.2.2014. Žaloba byla podána dne 27.2.2014 a oprávněnou osobou (žalobce je přihlášeným věřitelem, jehož pohledávka byla přezkumného jednání, jehož se zúčastnil, insolvenčním správcem i dlužníkem popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Důvody popření pohledávky jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání.

Podle ustanovení § 192 odst.2 z.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ) v platném znění dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Popření pohledávky lze vzít zpět.

Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla a nebo že již zcela zanikla a nebo, že se zcela promlčela.

Dle § 198 odstavec 2 IZ věřitel, kterému byla účinně popřena jeho pohledávka může v incidenční žalobě podané dle § 198 odstavec 1 IZ uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Soud učinil skutkové zjištění o tom, že:

1) zdejším soudem bylo rozhodnuto usnesením sp.zn. KSPH 41 INS 8833/2013-A-17 o úpadku dlužníka Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradištko 17, 289 12 Hradištko a dlužnice ing. Aleny BRETTOVÉ, bytem tamtéž a povolil řešení úpadku dlužníků oddlužením. Usnesením ze dne 28.11.2013, sp.zn. KSPH 41 INS 8833/2013- B-7 bylo řízení o věci dlužníka vyloučeno k samostatnému projednání pod sp.zn. KSPH 41 INS 11750/2013. Usnesením ze dne 17.2.2014, sp.zn. KSPH 41 INS 11750/2013 soud neschválil oddlužení dlužníka Ladislava Bretta a prohlásil na jeho majetek nepatrný konkurz.

2) žalobce přihlásil dne 8.8.2013 do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelnou a nezajištěnou dílčí pohledávku č. 1) ve výši 480.000,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení a dílčí pohledávku č. 2) ve výši 1,277.912,00 Kč z titulu budoucího regresního nároku. Pohledávku uplatnil jako nepodmíněnou, nezajištěnou. Podáním ze dne 4.9.2013 provedl opravu přihlášky, kdy dílčí pohledávku č. 2) uvedl, jako pohledávku podmíněnou.

3) na přezkumném jednání dne 7.2.2014 insolvenční správce i dlužník pohledávku žalobce popřeli co do pravosti i výše, když neprokázal, že by věřiteli dlužníka České spořitelně, a.s. za dlužníka dluh zaplatil a rovněž neprokázal vznik bezdůvodného obohacení z titulu neoprávněného užívání nemovitosti jejímž je vlastníkem.

4) ze seznamu věřitelů soud zjistil, že žalobce se zúčastnil přezkumného jednání i schůze věřitelů konaných dne 7.2.2014.

Soud po provedeném dokazování zjistil a má prokázány tyto pro rozhodnutí ve věci rozhodné skutečnosti :

1) z výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, LV č. 982 bylo zjištěno, že žalobce je v tomto zapsán jako vlastník nemovitosti na základě kupní smlouvy ze dne 31.10.2007, nemovitost je zatížena zástavním právem smluvní ve prospěch věřitele Česká spořitelna, a.s. ve výši 1,350.000,00 Kč.

2) podáním ze dne 16.7.2013 vyzval věřitel Česká spořitelna, a.s. zástavce (žalobce), k zaplacení dlužné částky z titulu smlouvy o úvěru č. 0366835803 do 1.8.2013 v částce 1,277.912,56 Kč.

3) z podání žalobce ze dne 4.10.2010, 8.9.2010, 26.8.2010 bylo zjištěno, že žalobce vyzýval dlužníka k zaplacení dlužného nájemného za užívání výše uvedené nemovitosti, dluh ke dni 4.10.2010 činil 590.000,00 Kč.

4) z podání insolvenčního správce ze dne 13.6.2014 soud zjistil, že správce dodatečně uznal v insolvenčním řízení dlužníka Ladislava Bretta dílčí pohledávku žalobce č. 1) ve výši 264.000,00 Kč uplatněnou z titulu bezdůvodného obohacení s ohledem na dodatečné doložení nároku věřitelem. Současně byl soudu doručen opravený seznam přihlášených pohledávek.

5) Z podání insolvenčního správce ze dne 14.8.2014 soud zjistil, že správce dodatečně uznal v insolvenčním řízení dlužníka Ladislava Bretta dílčí pohledávku č. 2) v částce 1,277.912,00 Kč, a to jako pohledávku podmíněnou. Současně byl soudu doručen opravený seznam přihlášených pohledávek.

Na základě provedeného dokazování, po zhodnocení důkazů jednotlivě i v souvislostech a po částečném zpětvzetí žaloby soud dospěl k těmto závěrům :

Jak bylo výše uvedeno dle ust.§ 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popřené pohledávky lze vzít zpět, což žalobce částečně učinil v případě dílčí pohledávky č. 1).

Insolvenční správce může účinně vzít popření pravosti nevykonatelné pohledávky (a ve smyslu ust.§ 201 odst. 1 písm. b) IZ) tak přivodit její zjištění) jen po dobu, po kterou se podle IZ k takto popřené pohledávce v insolvenčním řízení přihlíží. K účinnému zpětvzetí popření pravosti nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem tak může dojít do doby, než marně uplyne lhůta stanovená věřiteli k podání incidenční žaloby u insolvenčního soudu, a podá-li věřitel včas žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky, pak do doby, než rozhodnutí insolvenčního soudu o žalobě nabude právní moci.

V souzeném případě insolvenční správce vzal účinně zpět své popření ohledně dílčí pohledávky č. 1) žalobce uplatněné z titulu bezdůvodného obohacení v částce 264.000,00 Kč a i v případě dílčí pohledávky č.2), jakožto pohledávky podmíněné v částce 1,277. 912,00 Kč.

Tímto účinným zpětvzetím popření pravosti přihlášené pohledávky žalobce, přivodil insolvenční správce její účinné zjištění ve smyslu ust.§ 201 odst. 1 písm.b) IZ.

Vzhledem k tomu, že žalobce na žalobě setrval i poté, co insolvenční správce vzal účinně své popření pohledávky věřitele zpět, čímž přivodil její účinné zjištění a důvod incidenční žaloby o určení pravosti popřené pohledávky odpadl, insolvenčnímu soudu nezbylo, než žalobu v části, ve které nebyla žalobcem vzata zpět zamítnout.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust.§ 142 odst.2, § 149 o.s.ř., podle úspěchu účastníků ve věci, za situace, kdy v řízení úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly, tak jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 5. listopadu 2014

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dominika Korcová