41 ICm 602/2010
Číslo jednací: 41 ICm 602/2010-73 ( KSHK 41 INS 2722/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavel Vosečkem v právní věci žalobce Bc. Vítězslava Javůrka, jako insolvenčního správce dlužníka Dagmar anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Čechova 1100, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, proti žalovanému Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČ 64811069, sídlem v Hradci Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 501 52, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, t a k t o:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že jím byla po právu popřena pohledávka žalovaného ve výši 430 154,--Kč, uplatněná v insolvenčním řízení dlužníka Dagmar anonymizovano , r anonymizovano a nebude v rozsahu popření v insolvenčním řízení uspokojena, se z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 21. 6. 2010 požaduje žalobce určení neoprávněnosti vykonatelné pohledávky žalovaného uplatněné za dlužnicí Dagmar anonymizovano tak, že pohledávka ve výši 495 660,-Kč popřená při přezkumném jednání žalobcem ve výši 430 154,--Kč byla popřena oprávněně. Žalobu zdůvodňuje tím, že popřená část pohledávky je příslušenstvím k nájemnému bytu v Hradci Králové, Břetislavova 1205, když nájemní vztah mezi dlužnicí a žalovaným nevznikl a uplatněný nárok v insolvenčním řízení je poplatkem z prodlení z titulu 2,5 promile denně, resp. úrok z prodlení dle nař. vl. č. 142/1994 Sb. Žalovaný namítal jednak že žalobce zmeškal 30 denní zákonnou lhůtu k podání incidenční žaloby, dále odkázal na pravomocná rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové a to rozsudek čj. 14C 108/2000-28 a platební rozkaz čj. 15 Ro 307/2001-17, jimiž bylo dlužnici uloženo uhradit dlužné nájemné s příslušenstvím za období od listopadu 1998 do září 2000, když dlužnice částečně svůj dluh uhradila. Žalovaný pak ve svém podání z 9. 3. 2012 doplnil výpočet dlužné částky tak, že dle citovaných rozhodnutí činí jistina dluhu 11 039,--Kč a příslušenství 525 212,02 Kč. Soud vycházel z toho, co oba účastníci v řízení uvedli a z níže provedených důkazů. Z protokolu z přezkumného jednání čj. KSHK 41 INS 2722/2010-B-6/celk2 bylo zjištěno, že na přezkumném jednání konaném dne 21. 5. 2010 popřel žalobce část 430 154,--Kč z pohledávky žalovaného přihlášené ve výši 495 660,--Kč jako pohledávky vykonatelné. Z přihlášky žalovaného do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. 41 INS 2722/2010, doručené soudu dne 28. 4. 2010 bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil nezajištěnou a vykonatelnou ve výši 495 660,--Kč s odkazem na dlužné platby za užívání bytu a na rozhodnutí sp. zn. 14C 108/2000 a 15Ro 307/2001. Z pravomocného rozsudku pro uznání vydaného OS v Hradci Králové pod čj. 14C 108/2000-28 bylo zjištěno, že dlužnici bylo uloženo zaplatit žalovanému částku 35 848,-Kč s příslušenstvím, jímž je poplatek z prodlení 2,5 promile denně-nejméně 25,--Kč-za každý i započatý měsíc z částky 3 188,-Kč od 1.12. 1998, od 1.1. 1999, od. 1.2. 1999 od 1.3. 1999, od 1. 4. 1999, z částky 3 248,--Kč od 1.5. 1999, od 1.6. 1999, od 1.7. 1999, z částky 3 388,--Kč od 1.8. 1999, od 1.9. 1999 od 1.10. 1999, to vše do zaplacení a to v měsíčních splátkách po 500,--Kč. Dále bylo dlužnici uložena povinnost k náhradě nákladů řízení 1 436,--Kč. Z protokolu ústního jednání ve věci sp. zn. 14C 108/2000 ze dne 30.8. 2000 se podává, že dlužnice uznala žalovanou částku co do důvodu a výše. Z pravomocného platebního rozkazu vydaného OS v Hradci Králové pod čj. 15Ro 307/2001-17 bylo zjištěno, že dlužnici bylo uloženo zaplatit žalovanému částku 38 982,-Kč s příslušenstvím, jímž je poplatek z prodlení 2,5 promile denně, nejméně 25,--Kč, za každý i započatý měsíc z částky 3 388,-Kč od 1.11. 1999, od 1.12. 1999, od. 1. 1. 2000, od 1.2. 2000, od 1.3. 2000, od 1.4. 2000, z částky 3 068,--Kč od 1.5. 2000, od 1.6. 2000, od 1.7. 2000, z částky 3 150,--Kč od 1.8. 2000, od 1.9. 2000 a od 1.10. 2000, to vše do zaplacení. Dále bylo dlužnici uložena povinnost k náhradě nákladů řízení 1 560,--Kč. Z výpočtu dlužné částky přiloženém žalovaným k jeho podání z 9. 3. 2012 má soud za prokázáno, že dlužnice dlužila žalovanému k 31. 3. 2010 celkem 536 251,02 Kč tak, že na jistině 11 039,--Kč a příslušenství 525 212,02 Kč, přičemž se jednalo o poplatky z prodlení odpovídající příslušenství odpovídajícímu shora jmenovaným soudním rozhodnutím. V projednávané věci má soud za prokázáno, že v insolvenčním řízení vedeném dlužnice Dagmar anonymizovano , přihlásil žalovaný vykonatelnou pohledávku na příslušenství ve výši 495 660,--Kč s tím, že se jedná o dlužné platby za užívání bytu přiznané rozsudkem sp. zn. 14C 108/2000, platebním rozkazem sp. zn. 15 Ro 307/2001. Při přezkumném jednání konaném dne 21. 5. 2010 byla tato pohledávka ve výši 430 154,--Kč popřena správcem.

Žaloba byla podána včas (21. 6. 2010) a žalobce se domáhá určení důvodnosti popření pohledávky, jelikož má za to, že mezi dlužnicí a žalovaným nájemní vztah nevznikl a proto mu poplatek z prodlení dle nař. vl. č. 142/1994 Sb. nenáleží. Podle ust. § 174 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) se důvodem vzniku rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Podle § 199 odst. 2 téhož předpisu lze v žalobě na určení popřené pohledávky uvést jako důvod popření pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Dle odst. 3 téhož § může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. V projednávaném případě vychází nárok žalovaného ze dvou soudních rozhodnutí, kdy v případě rozsudku vydaného pro uznání je obsahem důvodu popření pohledávky žalobcem jiné právní posouzení v dané věci, tj. tvrzení, že se nejednalo o nájemní vztah. V případě druhého nároku z vydaného platebního rozkazu plyne z povahy rozkazního řízení, že dlužnice žádné skutečnosti proti nároku neuplatnila a platební rozkaz nabyl právní moci aniž proběhlo ústní jednání. Podaná žaloba tedy obsahuje zdůvodnění výslovně vyloučené ustanovením § 199 odst. 2 IZ. Dále nutno uvést, že je insolvenční soud vázán výrokem pravomocného rozsudku a věc nemůže znovu projednávat (§ 159a odst. 4 a 5 o.s.ř.), tj. v daném případě se nelze zabývat tvrzením žalobce ohledně důvodnosti obou rozhodnutí, jimiž bylo uloženo dlužnici uhradit dlužnou částku žalovanému. Zde by přicházel pouze v úvahu zánik pohledávky či její postoupení. To v daném případě nebylo tvrzeno natož prokázáno. Výpočet výše pohledávky dle cit. rozhodnutí je vyšší než pohledávka, již žalovaný v insolvenčním řízení uplatnil a nebyl žalobcem zpochybněn. Soud proto podanou žalobu zamítl. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovaný náhradu nákladů nepožadoval.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 30. března 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa