41 ICm 559/2015
Číslo jednací: 41 ICm 559/2015-13 ( KSHK 41 INS 27368/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČ 28174356, proti žalovanému FRESHEGGS, a.s., IČ 24847208, sídlem ve Vejprnicích, Tyršova 682, PSČ 330 27, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, o určení neúčinnosti právních úkonů, rozsudkem pro uznání, t a k t o:

I. Určuje se, že smlouva o dodávce náhradních dílů na technologii ze dne 16. 1. 2013, na základě které měl žalovaný FRESHEGGS a.s., IČO 248 47 208, Tyršova 682, 330 27 Vejprnice, dlužníkovi SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73, dodat náhradní díly na technologii do Libotenic, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

II. Určuje se, že právní úkony, kterými dlužník SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 uhradil žalovanému FRESHEGGS a.s., IČO 248 47 208, Tyršova 682, 330 27 Vejprnice, z účtu č. 2105687899/2700 na účet č. 2102966526/2700 následující: -dne 13.2.2013 částku 4.000.000,-Kč; -dne 13.2.2013 částku 17.000.000,-Kč; a -dne 13.3.2013 částku 2.864.070,-Kč; a -dne 5.4.2013 částku 5.693.894,40 Kč; jsou vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné. isir.justi ce.cz

III. Žalovaný FRESHEGGS a.s., IČO 248 47 208, Tyršova 682, 330 27 Vejprnice je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 částku ve výši 29.557.964,40 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové 1 479 898,50 Kč soudního poplatku, do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 26.1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání finančních prostředků z těchto úkonů do majetkové podstaty dlužníka. Usnesením vydaným podle ust. § 114b o.s.ř. dne 18.8. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 19. 8. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval. Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z tohoto právního úkonu, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o.s.ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o.s.ř.). Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 1 477 898,50 Kč dle pol. 12/b a 2000 Kč dle pol. 13/1. písm. d/ Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému. Celkem tedy 1 497 898,50 Kč. Náklady žádnému z účastníků v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 7. října 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků