41 ICm 556/2013
Číslo jednací: 41 ICm 556/2013-17 ( KSHK 41 INS 27077/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce INKOS HK-Turnov v.o.s., jako insolvenčního správce dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , IČ 28821955, sídlem v Boharyni 70, PSČ 503 15 proti žalovanému SMART Capital a.s., IČ 26865297, sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení takto: I. Určuje se, že pohledávka žalovaného, uplatněná ve výši 17.620,-Kč v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 27077/2012 dlužníka Jany anonymizovano , není po právu. II. Určuje se, že pohledávka žalovaného, uplatněná ve výši 9.844,-Kč v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 27077/2012 dlužníka Jany anonymizovano , je po právu.

Odůvodnění: Žalobou doručenou soudu dne 12. 2. 2013 se žalobce domáhal určení pohledávky žalovaného ve výši 17.620,-Kč /č. 1/ a 9.844,-Kč /č. 2/ jako nedůvodné. Uvedl, že pokud se pohledávka opírá o rozhodčí nález vydaný dne 17.12. 2012 rozhodcem Ing. Jiřím Reichem, pak tento nález je založen na neplatné rozhodčí doložce, jelikož nebyla dohodnuta konkrétní osoba rozhodce, ale právnická osoba-ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s.-jež není stálým rozhodčím soudem na základě zákona. Nález rozhodce pokládá za bezúčinný akt, odkazuje přitom na závěry stran platnosti rozhodčích doložek na judikaturu Ústavního soudu a soudů obecných. Z prvé pohledávky ve výši 22.548,-uznal žalobce při přezkumné jednání jistinu i zákonný úrok z prodlení (3.780,-Kč + 1.148,-Kč); popřel částku 2 tis. Kč + 13.730,-Kč + 1.890,-Kč, tj. náklady spojené s vymáháním pohledávky, náklady rozhodčího řízení a náklady právního zastoupení v exekučním řízení. Druhou pohledávku ve výši 9.844,-Kč uplatněnou jako smluvní pokutu popřel s odkazem na to, že ujednání o smluvní pokutě pokládá za rozporné jednak s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku. Žalovaný ve svém vyjádření namítá, že 1. přihlášená pohledávka byla uplatněna z titulu pravomocného rozhodnutí rozhodce Ing. Jiřího Reicha. Posouzení platnosti rozhodčí smlouvy je však právním posouzením věci, tedy postupem výslovně reprobovaným v ust. § 199 odst. 2 Insolvenčního zákona. Pokud jde o druhou přihlášenou pokutu, pak žalovaný pak je přesvědčen o určitosti jejího sjednání a její přiměřenosti z pohledu dobrých mravů, maje tím na mysli částku 214,-Kč měsíčně po dobu prodlení s plněním závazku dlužníka. Žalobce i žalovaný se z účasti na nařízeném ústním jednání omluvili. Soud provedl níže uvedené důkazy a přihlédl k tomu, co účastníci uvedli v průběhu řízení. Z protokolu z přezkumného jednání z 23.1. 2013 se podává, že přihlášené pohledávky žalovaného ve výši 22.548,-Kč a 9.844,-Kč označené jako nevykonatelné a nezajištěné byly ins. správcem uznány a soudem zjištěny ve výši 4.928,-Kč a popřeny ve výši 17.620,-Kč /1. pohledávka/ . Druhá pohledávka ve výši 9.844,-Kč byla ins. správcem popřena co do pravosti v celé výši. Důvodem popření byla neplatnost rozhodčí doložky a ujednání o smluvní pokutě. Z přihlášky pohledávky žalovaného, vedené jako P5 se podává jako důvod vzniku 1. pohledávky smlouva o úvěru č. 22008-2932/1 ze dne 6.8. 2008, dále pak rozhodčí nález č. 9344/2010 ze dne 17.12. 2010. Důvodem vzniku 2. pohledávky je smluvní pokuta za 46 měsíců prodlení po 214,-Kč plynoucí ze shora cit. smlouvy o úvěru, resp. bodu 3. obch. podmínek. Ze shora uvedené smlouvy o úvěru se podává, že jí byl poskytnut dlužnici úvěr 5 tis. Kč splatný v měsíčních splátkách po 630,-Kč, přičemž se v čl. 11. strany dohodly, že případné spory z těchto smluv budou projednány v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. Dále byla v čl. 3. obch. podmínek sjednána smluvní pokuta za každý započatý měsíc prodlení ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru, dle bodu II. smlouvy činí tento poplatek 214,-Kč. Z rozhodčího nálezu shora uvedeného, vydaného Ing. Jiřím Reichem dne 17. 12. 2010 se podává, že jím bylo uloženo dlužnici zaplacení částky jistiny 3.780,-Kč spolu úrokem z prodlení, smluvní pokuty 214,-Kč/měs. od února 2009 do zaplacení, částky 2 tis. Kč, částky 13.730,-Kč nákladů řízení. Ze shora uvedeného má soud za zjištěno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice Jany anonymizovano pohledávku jednak z titulu smlouvy o úvěru a rozhodčího nálezu a jednak pohledávku z titulu smluvní pokuty. Pohledávka č. 1 byla na přezkumném jednání částečně zjištěna a částečně popřena ins. správcem. Pohledávka č. 2 byla žalobcem popřena zcela. Rozhodčí doložku obsaženou ve smlouvě o půjčce nelze pokládat za platně sjednanou, jelikož v ní není uvedeno jméno konkrétního rozhodce. Toto ujednání je v rozporu s ust. § 39 obč. zákoníku, tedy je neplatné; takto je konstantně judikováno obecnými soudy (NS ČR 31 Cdo 1945/2010 z 11.5. 2011) i Ústavním soudem (nález III. ÚS 1624/12 z 27.9. 2012). Pohledávku č. 1 tedy ins. správce správně posoudil jako nedůvodnou v části přesahující jistinu a zákonný úrok z prodlení, tj. v položkách přiznaných citovaným rozhodčím nálezem. Pokud jde o pohledávku č. 2 přihlášené smluvní pokuty, pak má soud za to, že v cit. úvěrové smlouvě byla smluvní pokuta pro případ prodlení sjednána určitě (214,-Kč měsíčně) v souladu s ust. § 544 obč. zákoníku, uplatněna byla od 1.2. 2009 do zahájení ins. řízení. Soud nemá toto ujednání za rozporné s ust. § 3 obč. zákoníku, tj rozporné s dobrými mravy, jelikož neshledává výši smluvní pokuty za nepřiměřenou. Správnost výpočtu celkové smluvní pokuty nebyla žalobcem namítána. Námitka žalobce ohledně porušení ust. § 265 obch. zákoníku se v tomto případě neuplatní, jelikož na vztahy vzniklé ze spotřebitelských smluv se uplatní občanský zákoník. Soud z těchto důvodů žalobě vyhověl. O ukončení účasti žalovaného v ins. řízení soud nerozhodoval maje jednak za to, že o ukončení účasti v řízení je rozhodováno pouze v řízení dle ust. § 184 a 185 Ins. z. (zpětvzetí či odmítnutí přihlášky) a dále s ohledem na to, že výsledkem sporu o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky je zjištění či popření pohledávky, kdy popření pohledávky má pro řízení účinky shodné s ukončením účasti v řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 25. října 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová