41 ICm 535/2012
Číslo jednací: 41 ICm 535/2012-14 KSPH 41 INS 13414/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: SMART Capital, a.s. se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 26865297, zastoupen: Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, proti žalované: Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník, o určení pravosti pohledávky, pro uznání

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Alenou Kollárov anonymizovano , bytem Husovo nám. 27, Rakovník v částce 30.494,--Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 13414/2011, je po právu.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 14.600,-- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že má za dlužníkem Alenou Kollárovou nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v částce 30.494,--Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou č. 3 ze dne 19.10.2011 v celkové částce 50.124,--Kč. Pohledávka byla při přezkumném jednání konaném dne 07.12.2011 insolvenčním správcem zcela uznána. Dlužník pohledávku popřel co do částky 41.624,--Kč. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 08.02.2012. Žaloba byla podána 22.02.2012.

Pohledávka žalobce vznikla z titulu smlouvy o úvěru č. 82009-1490 ze dne 25.02.2009 uzavřené mezi dlužnicí a žalobcem dne 25.02.2009, na základě, které byl dlužnici poskytnut

úvěr v částce 10.000,--Kč. Poskytnutý úvěr se dlužnice zavázala vrátit ve 12 měsíčních splátkách po 1.260,--Kč (celkem částku 15.120,--Kč). Na poskytnutý úvěr žalovaná zaplatila jednu splátku v částce 1.200,--Kč. Ke dni podání přihlášky činil dluh 13.920,--Kč. Dlužnou částku tvoří neuhrazená jistina v částce 10.000,--Kč, poplatek za správu úvěru v částce 5.120,--K, zákonný úrok z prodlení dle bodu 3. obchodních podmínek od 09.03.2009 do 03.10.2011, smluvní pokutu podle bodu 3. Obchodních podmínek ve výši 13.664,--Kč (0,5% denně z dlužné částky).

Usnesením ze dne 12.03.2012 soud vyzval žalovanou k vyjádření k žalobě, která jí byla zároveň doručena, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byla žalovaná poučena, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má zato, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalované doručeno spolu se žalobou do vlastních rukou dne 15.03.2012.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř.).

V dané konkrétní věci soud uložil žalované usnesením, aby se vyjádřila ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které jí bylo spolu s žalobou doručeno do vlastních rukou dne 15.03.2012. Zároveň byla žalovaná v usnesení poučena, že v případě nevyjádření se, se má zato, že nárok žalobce uznává. Žalovaná na výzvu soudu nereagovala, v zákonné třicetidenní lhůtě se nevyjádřila a nárok žalobce uznala ve smyslu § 114b odst. 5 o.s.ř. Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst.1 o.s.ř. podle úspěchu účastníků ve sporu, kdy žalobci, který byl ve věci zcela úspěšný byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří soudní poplatek 5.000,--Kč a náklady právního zastoupení podle ust.§ 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v platném znění v částce 9.000,--Kč a dva režijní paušály po 300,--Kč dle vyhl.č. 177/1996 Sb., celkem částka 14.600,--Kč. Osvědčení plátce daně z přidané hodnoty právní zástupce žalobce nepředložil, proto mu tato daň nebyla přiznána.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode ne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání

rozsudku pro uznání (ust. § 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.) Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 27. dubna 2012

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková