41 ICm 439/2011
Číslo jednací: 41 ICm 439/2011-37 ( KSHK 41 INS 7202/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavel Vosečkem v právní věci žalobce Komerční banky, a.s., IČ 45317054, sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, doručovací adresou Komerční banka a.s., centrála, útvar vymáhání pohledávek, pošt. přihrádka 839, 114 07 Praha 1, proti žalovanému Mgr. Pavlu Burešovi, insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, ČSA 556, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 200.812.877,06 Kč uplatněná v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 7202/2010, na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano , je důvodná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 21. 2. 2011, doručenou soudu dne 23. 2. 2011 navrhl žalobce určení oprávněnosti shora uvedené pohledávky. Uvedl, že v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano přihlásil nevykonatelnou pohledávku ve shora uvedené výši s tím, že se jedná o pohledávku vyplývající jednak ze tří zajišťovacích směnek vlastních, vystavených společností PROMA CZ s.r.o. na řad žalobce, splatných vždy dne 10. 12. 2009 na částky 153 968 691,09 Kč,

11 501 188,60 Kč a 35 084 518,16 Kč, jednak čtvrtou směnku splatnou dne 25. 6. 2010 na částku 258 479,21 Kč. Tyto směnky byly avalovány dlužníkem.

Žalovaný ve svém vyjádření potvrdil popření pohledávky při přezkumné jednání, uvedl datum doručení vyrozumění o popěrném úkonu, a to 27.9. 2011, odkázal na listiny předložené dlužníkem v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, aniž učinil návrh na meritorní rozhodnutí. Ke zjištění skutkového stavu vycházel soud z toho, co oba účastníci uvedli ve svých podáních, z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSHK 41 INS 7202/2010 a z níže uvedených listinných důkazů. Z účasti na ústním jednání se žalovaný omluvil a souhlasil s projednáním věci i bez jeho přítomnosti.

Z přihlášky pohledávky žalobce doručené soudu dne 2. 8. 2010 do insolvenčního řízení sp. zn. KSHK 41 INS 7202/2010 se podává, že žalobce přihlásil 1. pohledávku ve výši 153 968 691,09 Kč (jistina 147 786 297,64 Kč plus 6 182 393,45 Kč příslušenství) s důvodem vzniku: Směnka vlastní vystavená v Náchodě 26.11. 2007 společností PROMA CZ s.r.o., IČ 25250671 avalovaná Jiřím Trojanem, anonymizovano , 2. pohledávku ve výši 11 501 188,60 Kč (jistina 11 039 374,75 Kč plus 461 813,85 Kč příslušenství) se shodným důvodem vzniku (s datem vystavení 21.2. 2008), 3. pohledávku ve výši 35 084 518,16 Kč (jistina 33 675 749,31 Kč plus 1 408 768,85 Kč příslušenství) se shodným důvodem vzniku a 4. pohledávku ve výši 258 479,21 Kč (jistina 256 173,65 Kč plus 2 305,56 Kč příslušenství) se shodným důvodem vzniku (s datem vystavení 1.10. 2007). Celková suma pohledávek do ins. řízení přihlášených žalobcem činí tak 200 812 877,06 Kč. Z protokolu z přezkumného jednání z 26. 1. 2011 se podává, že žalovaný přihlášenou pohledávku popřel co do důvodu i výše. Z kopie směnek se podává, že tyto-vystavené vždy společností PROMA CZ s.r.o. a podepsané dlužníkem jako avalem-zní 1. na částku 147 786 297,64 Kč vystavena na řad žalobce dne 26.11. 2007 se splatností 10.12. 2009; 2. 11 039 374,75 vystavena na řad žalobce dne 21. 2. 2008 se splatností 10.12. 2009; 3. 33 675 749,31 Kč vystavena na řad žalobce dne 27.2. 2008 se splatností 10.12. 2009 a 4. 256 173,65 Kč vystavena na řad žalobce dne 1.10. 2007 se splatností 25. 6. 2010 Z protokolu z jednání ze dne 27.10. 2010 na čl. A-23 insolvenčního spisu se podává, že dlužník potvrdil pravost svého podpisu na směnkách. Z toho, co účastníci uvedli v průběhu řízení a z provedených důkazů, má soud za prokázáno, že dlužník jako aval podepsal směnky vlastní vystavené společností PROMA CZ s.r.o. Tímto postupem mu vznikl závazek vůči žalobci ve výši pohledávky přihlášené v ins. řízení. Tento závazek, jehož platnost potvrdil i Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp.zn. 2 VSPH 971/2011 z 9. září 2011, nebyl splněn či jinak nezanikl. Projednávaná žaloba je incidenčním sporem dle ust. § 159 odst. 1 písm. a/ zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Žaloba byla podána včas ve lhůtě dle §

199 odst. 1 a z důvodů dle odst. 2 téhož zákona. V průběhu řízení byly důvody žaloby prokázány. Soud proto podané žalobě zcela vyhověl. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 ins. zákona, když úspěšný žalobce nemá proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 18. května 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa