41 ICm 4352/2014
Číslo jednací: 41 ICm 4352/2014-103 (KSHK 41 INS 21934/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce: Mgr. Pavla Milichovská, nar. 21. 9. 1980, bytem Skuhrov 14, 582 41 Skuhrov, proti žalovanému: Mgr. Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Přestavlky 39, 257 91 Sedlec-Prčice, zastoupen: JUDr. Alešem Popelkou, advokátem, se sídlem třída Míru 92, 530 02 Pardubice, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že žalovaná nemá za dlužnicí Mgr. Pavlou Milichovskou, nar. 21. 9. 1980, bytem Skuhrov 14, vykonatelnou pohledávku přiznanou jí rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Jiřího Holase dne 11. 7. 2014 sp. zn. RJH-002-2014-78, se zamítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 18.035,14 Kč plus 21% DPH z této částky k rukám jeho advokáta JUDr. Aleše Popelky do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10. 12. 2014 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 329.672,40 Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 21934/2014 na majetek žalobce. Uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil žalovaný tuto pohledávku-jakož i nevykonatelnou pohledávku ve výši 39.710 Kč- jako nezajištěnou a vykonatelnou. Při přezkumném jednání pak žalobce popřel přihlášenou pohledávku z důvodu neexistence dluhu. Ve zdůvodnění žaloby dále uvádí, že dle neplatné isir.justi ce.cz rozhodčí doložky-je namítán rozpor se zákonem a dobrými mravy-vydal rozhodce JUDr. Jiří Holas dne 11. 7. 2014 rozhodčí nález, na němž je pohledávka založena. Tento rozhodčí nález byl napaden žalobou na jeho zrušení u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Žalovaný uvedl, že pohledávka žalovaného byla popřena při přezkumném jednání a to s uvedením důvodu, kterým je popření a napadení rozhodčího nálezu. Dále uvádí, že v žalobě je nepřípustně rozšířen okruh popěrných důvodů, žaloba se opírá o skutkové námitky již dříve použité v nalézacím řízení a žalobce tak postupuje při uvádění důvodů popření v rozporu s ust. § 410 odst. 3 insolvenčního zákona. V další části vyjádření popisuje žalovaný vznik směnky, na jejímž základě byl vydán citovaný rozhodčí nález. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Soud vycházel z toho, co oba účastníci uvedli ve svých podáních, z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSHK 41 INS 21934/2014 a přihlédl k níže popsaným důkazům provedeným při ústním jednání.

Usnesením ze dne 22. 8. 2014 vydaným pod č. j. KSHK 41 INS 21934/2014-A-6/celk.3 zjistil insolvenční soud úpadek žalobce a povolil řešení úpadku oddlužením, současně vyzval věřitele k přihlášení pohledávek v 30 denní lhůtě.

Z přihlášky žalovaného, soudu doručené dne 19. 9. 2014 a evidované jako P4, se podává, že přihlásil pohledávku č. 1 v celkové výši 329.672,40 Kč s odkazem na pohledávku ze směnky vlastní vystavené dne 10. 6. 2013 na směnečný peníz 300.000 Kč spolu se 6% zákonným úrokem 29.672,40 Kč za dobu od 10. 11. 2013 do 22. 8. 2014 (den rozhodnutí zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka) spolu se zákonnou odměnou 1/3 procenta směnečného peníze ve výši 1.000 Kč + náklady nalézacího řízení 14.568,40 Kč. To vše přiznáno rozhodčím nálezem JUDr. Jiřího Holase z 11. 7. 2014 sp. zn. RJH-002-2014-78.

Z protokolu z přezkumného jednání z 12. 11. 2014 (č. j. KSHK 41 INS 21934/2014-B-7/celk.5) se podává, že pohledávka žalovaného přihlášená ve výši 329.672,40 Kč jako nezajištěná a vykonatelná byla žalobcem (dlužníkem) zcela co do důvodu a výše popřena. Důvody popření žalobce uvedl: popírání rozhodčího nálezu ze dne 11. 7. 20145 vydaného JUDr. Jiřím Holasem formou žaloby zrušení rozhodčího nálezu u Okresního soudu pro Prahu 1. Insolvenční správce pohledávku žalovaného uznal.

Z rozhodčího nálezu JUDr. Jiřího Holase sp. zn. RJH-002-2014-78 vydaného dne 28. 7. 2014 se podává, že návrhu žalovaného bylo v celém rozsahu vyhověno a Mgr. Pavle Milichovské uloženo zaplatit částku 300.000 Kč spolu s 6% úrokem p. a. z této částky od 10. 11. 2013 do zaplacení spolu s 1.000 Kč odměny a 14.568,40 Kč nákladů řízení v neveřejném písemném jednoinstančním řízení s odkazem na citovanou směnku a platnou rozhodčí doložku, když dlužník byl v řízení zastoupen advokátem Mgr. Danielem Miličem. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 7. 2014 a je vykonatelné.

Z usnesení Městského soudu v Praze vydaného 24. 3. 2016 pod č. j. 13 Cm 221/2015-37, jež nabylo právní moci 31. 4. 2016, se podává, že řízení ve věci žalobce Pavly Milichovské proti žalované Miroslavě anonymizovano , o zrušení rozhodčího nálezu ze dne 11. 7. 2014 sp. zn. RJH-002-2014, bylo s odkazem na zahájené insolvenční řízení sp. zn. KSHK 41 INS 21934/2014 přerušeno.

Soud má za skutkový stav pro právní posouzení a rozhodnutí za dostatečně zjištěný, a proto další navrhované důkazy neprovedl.

V projednávané věci byla ve shora označeném insolvenčním řízení vedeném na majetek žalobce včas přihlášena pohledávka žalovaného P-4-1 ve výši 329.672,40 Kč jako vykonatelná a nezajištěná s odkazem na pravomocný rozhodčí nález. Při přezkumném jednání žalobce pohledávku popřel co do pravosti s tím, že popírá rozhodčí nález ze dne 11. 7. 2014 a to formou žaloby o zrušení rozhodčího nálezu u Okresního soudu pro Prahu 1. Tento nález nebyl v soudním řízení vedeném pod sp. zn. před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 13 Cm 221/2015 zrušen. V řízení nebyl prokázán zánik či promlčení uplatněné pohledávky žalovaného.

Podle ust. § 410 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, (dále též IZ ) IZ může dlužník jako důvod popření pravosti či výše pohledávky uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. Dlužník-žalobce v tomto případě-při popření pohledávky uvedl důvod popření, jenž nebyl neprokázán, když rozhodčí nález nebyl zrušen (§ 268 odst. 1 písm. b) o. s. ř.), promlčení pohledávky nebylo namítáno a jiný důvod (dodatečně) uvést nelze (viz též § 199 odst. 3 IZ).

Z těchto důvodů soud podanou žalobu zamítl.

Náhrada nákladů řízení byla přiznána žalovanému dle § 163 IZ a § 142 odst. 1 o. s. ř., jelikož byl v řízení zcela úspěšný. Má nárok částku odměny za zastoupení advokátem za 5 úkonů právní pomoci po 3.100 Kč (§7 bod 5., § 9 odst. 4 AT) plus 5 x 300 Kč paušální náhrady plus 2 x jízdné z Pardubic do Hradce Králové a zpět ve výši 517,57 Kč, tj. 1.035,14 Kč (§ 13 odst. 3,4 AT) plus 21% DPH (§ 157 odst. 3 o. s. ř.). Celkem tedy 18.035,14 Kč + 21% DPH.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 9. září 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková