41 ICm 432/2015
Číslo jednací: 41 ICm 432/2015-21 ( KSHK 41 INS 27368/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČ 28174356, proti žalovanému DKG Hostivice s.r.o., IČ 27915255, sídlem v Praze 6, Křenova 438/7, PSČ 162 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, o určení neúčinnosti právních úkonů a vydání věci, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že smlouva o dodávce náhradních dílů pro chov nosnic ze dne 1. 7. 2012, na základě které měl žalovaný DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha, dlužníkovi SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73, dodat náhradní díly na technologii, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

II. Určuje se, že smlouva o dílo, na základě níž se žalovaný DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha zavázal provést pro dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 dílo spočívající v rekonstrukci haly č. 5 odchov nosnic Libotenice 154, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

III. Určuje se, že smlouva o dílo ze dne 6. 2. 2012, na základě níž se žalovaný DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha zavázal provést pro 517 73 dílo spočívající v rekonstrukci haly č. 8 pro chov nosnic Libotenice 153, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

IV. Určuje se, že smlouva o dílo ze dne 5. 9. 2011, na základě níž se žalovaný DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha zavázal provést pro dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 dílo spočívající ve výstavbě nové haly a pořízení nového obohaceného systému pro chov nosnic na farmě v Pohořelicích, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

V. Určuje se, že smlouva o dílo ze dne 22. 8. 2012, na základě níž se žalovaný DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha zavázal provést pro dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 dílo spočívající v dodávce a montáži nové klecové technologie chovu nosnic do hal č. 1-4 Opočno, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

VI. Určuje se, že smlouva o dílo ze dne 1. 6. 2012, na základě níž se žalovaný DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha zavázal provést pro dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 dílo spočívající v dodávce technologie pro chov drůbeže na hale č. 5 v Dolních Dubňanech, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

VII. Určuje se, že právní úkony, kterými dlužník SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 uhradil žalovanému DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha, následující:

Z účtu č. dne pod VS částka

1051047209/5500 18. 4. 2011 249 5 000 000,00 Kč 1051047209/5500 21. 4. 2011 249 9 300 000,00 Kč 2105687899/2700 12. 5. 2011 1202010 296 400,00 Kč 2105687899/2700 12. 5. 2011 1202010 327 600,00 Kč 2105687899/2700 14. 11. 2011 14112011 381 000,00 Kč 2105687899/2700 23. 1. 2012 12900002 19 000 000,00 Kč 2105687899/2700 24. 1. 2012 12900002 18 068 000,00 Kč 2105687899/2700 28. 3. 2012 1200014 4 472 288,00 Kč 2105687899/2700 22. 6. 2012 12900016 39 311 468,40 Kč 2105687899/2700 7. 9. 2012 12900040 228 000,00 Kč 2105687899/2700 7. 9. 2012 12900039 420 000,00 Kč 2105687899/2700 7. 9. 2012 12900038 480 000,00 Kč 2105687899/2700 7. 9. 2012 12900037 360 000,00 Kč 2105687899/2700 26. 9. 2012 1200019 25 000 000,00 Kč 2105687899/2700 12. 10. 2012 12900049 7 513 621,20 Kč 2105687899/2700 12.10.2012 12900049 10 000 000,00 Kč 2105687899/2700 5.12.2012 12900052 25 000 000,00 Kč 2105687899/2700 16.1.2013 12900061 8 000 000,00 Kč 2105687899/2700 16.1.2013 12900061 1 996 000,00 Kč 2105687899/2700 12.3.2013 12900061 5 000 000,00 Kč 2105687899/2700 20. 3. 2013 12900061 196 000,00 Kč 2105687899/2700 25. 3. 2013 12900061 300 000,00 Kč 2105687899/2700 28. 3. 2013 12900061 1 000 000,00 Kč 2105687899/2700 5. 4. 2013 12900061 1 000 000,00 Kč 2105687899/2700 8. 4. 2013 130010 4 290 470,00 Kč 2105687899/2700 8. 4. 2013 12900061 2 500 000,00 Kč 2105687899/2700 15. 4. 2013 134003 235 278,00 Kč 2105687899/2700 15. 4. 2013 134005 924 656,59 Kč 2105687899/2700 17. 4. 2013 134003 300 000,00 Kč

jsou vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné.

VIII. Žalovaný DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 částku ve výši 191.700.782,19 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IX. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku na účet České republiky-Krajského soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o.s.ř. dne 10. 3. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 27. 2. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Podáním doručeným soudu dne 10. 3. 2014 vstoupilo do řízení Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s odkazem na ust. § 7c zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a § 35 odst. 1 o.s.ř.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z těchto právních úkonů, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o.s.ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o.s.ř.). Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. soudního poplatku ve výši 2000 Kč dle pol. 13/1. písm. d/ Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

P o u č e n í : Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 14. srpna 2015

JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková