41 ICm 4304/2014
Číslo jednací: 41 ICm 4304/2014-59 (KSHK 41 INS 12083/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Šárky Valentové, r. č. 726111/3200, bytem v Nové Pace, Ladislava Zívra 1667, PSČ 509 01, zastoupeného JUDr. Jiřím Bláhou, advokátem, sídlem v Lomnici nad Popelkou, Poděbradova 54, PSČ 512 51, proti žalovanému Mgr. Ing. Daliboru Jandurovi, jako insolvenčnímu správci dlužnice Žanety Pfefrové, sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103, PSČ 500 03, o určení pohledávky v insolvenčním řízení,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v insolvenčním řízení vedeném ve věci úpadce Žanety Pfefrové pod sp. zn. KSHK 41 INS 12083/2012 je ve výši 108.168 Kč důvodná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 26. 11. 2014 navrhl žalobce vydání rozhodnutí o určení oprávněnosti své pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 12083/2012 formou konkurzu na majetek dlužnice Žanety Pfefrové ve výši 108.168 Kč a popřené žalovaným při přezkumném jednání. Ve zdůvodnění žaloby uvádí, že popření pohledávky při přezkumném jednání bylo nedůvodné, jelikož žalobce v souvislosti se založením společné firmy Fjordstar s. r. o. poskytl dlužnici hotovostní půjčku 100.000 Kč dne 20. 6. 2011 na vklad do základního kapitálu společnosti. Smlouva byla uzavřena ústně v areálu hřebčína ve isir.justi ce.cz

Staré Pace za účasti Lumíra Thiela. Splatnost půjčky dohodnuta nebyla, a proto vyzval žalobce dlužnice písemně dne 20. 6. 2013 ke splnění dluhu, avšak bezvýsledně.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil pouze tak, že z dosud uváděných tvrzení nemá existenci půjčky za prokázanou.

Soud vycházel z toho, co oba účastníci ve svých písemných podáních a provedl níže citované důkazy.

Z insolvenčního spisu sp. zn. 41 KSHK 12083/2012 se podává, že žalobce přihlásil přihláškou ze dne 21. 10. 2014 do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice pohledávku ve výši 108.168 Kč složené z jistiny 100.000 Kč a 8.168 Kč jako zákonného úroku z prodlení. Uvedeným důvodem vzniku pohledávky je závazek dlužnice z ústní smlouvy o půjčce uzavřené dne 20. 6. 2011 ve výši 100.000 Kč s tím, že splatnost půjčky nastala k 29. 6. 2013 po doručení výzvy k zaplacení. Na příslušenství je uplatněn zákonný úrok z prodlení ve výši 7,05 % p. a. za dobu od 29. 6. 2013 do 26. 8. 2014, tj. 423 dnů ve výši celkem 8.168 Kč.

Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 5. 11. 2014 se podává, že tato pohledávka byla popřena co do pravosti a výše žalovaným i dlužnicí.

Z obsahu notářského zápisu sepsaného notářskou MUDr. Marcelou Svobodovou pod sp. zn. NZ 147/2011, N 172/2011 dne 30. 5. 2011 se podává, že dlužnice a žalobce založily společnost FjordStar s. r. o. se základním kapitálem 200.000 Kč, na němž se obě zakladatelky podílely vkladem po 100.000 Kč.

Z potvrzení vydaného Českou spořitelnou, a. s. dne 22. 6. 2011 se podává, že částka základního kapitálu byla žalobcem složena.

Z výzvy datované dne 20. 6. 2013 se podává, že byla dlužnice s odkazem na ust. § 563 občanského zákoníku vyzvána k zaplacení dlužných 100.000 Kč z titulu uzavřené půjčky dne 20. 6. 2011.

Žalobce ve svém účastnickém výslechu potvrdil pravdivost vylíčení rozhodujících skutečností v žalobě uvedených a doplnil, že na výzvu k zaplacení odpověděl advokát dlužnice negativně.

Dlužnice ve výslechu uvedla, že částku směřující k úhradě 100.000 Kč na založení společnosti FjordStar s. r. o. předala žalobci během prázdnin r. 2011, popřela uzavření smlouvy o půjčce dne 20. 6. 2013.

Z obsahu výslechu svědka Lumíra Thiela se podává, že tento svědek byl přítomen při uzavření sporné smlouvy o půjčce a potvrdil předání částky 100.000 Kč v hotovosti dlužnici.

Z obsahu výslechu svědka Ivany Bajerové nic podstatného nevyplynulo, svědkyně uvedla, že o finančních transakcích mezi žalobce a dlužnicí nic neví.

Z provedeného důkazního řízení a z obsahu písemných podání stran má soud za zjištěné, že žalobce se domáhá určení pravosti pohledávky ve výši částky 108.168 Kč složené z jistiny 100.000 Kč a úroku z prodlení 8.168 Kč. Tato částka je pohledávkou z titulu smlouvy o půjčce, kterou žalobce poskytl dlužnici v červnu 2011 za účelem vkladu do základního kapitálu společnosti FjordStar s. r. o. založené notářským zápisem dne 30. 5. 2011, když dne 22. 6. 2011 byla částka základního kapitálu složena v bance. Smlouva o půjčce byla uzavřena pouze ústně a její vznik má soud za prokázaný zejména z výslechu svědka Thiela, jenž byl při sjednávání půjčky přítomen, a jeho výpověď byla přesvědčivá. Na výzvu k vrácení dlužné částky reagovala dlužnice negativně. Listiny ohledně vzniku společnosti FjordStar s. r. o. pak mají logickou návaznost na tuto situaci a tak rovněž nasvědčují k tomu, že ke vzniku závazku dlužnice z poskytnuté půjčky došlo. Dlužnice sice ve své výpovědi uzavření smlouvy o půjčce popřela, ale neuvedla nic, čím by vyvrátila tvrzení žaloby ohledně skutkového stavu v žalobě popsaného.

Jelikož provedeným dokazováním a z toho, co v průběhu řízení vyšlo najevo, byly rozhodující skutečnosti pro právní posouzení žaloby dostatečně zjištěny, soud další navrhované důkazy neprováděl.

Podle ust. § 174 odst. 2, věta druhá, zákona č. 128/2006, insolvenční zákon (dále též IZ ), se důvodem vzniku přihlašované pohledávky rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

V projednávané věci tímto nutno mít na mysli vznik závazku k úhradě částky-celkem 108.168 Kč-z titulu nesplacené půjčky. Žaloba byla podána v souladu s ust. § 198 odst. 1, 2 IZ proti insolvenčnímu správci a zdůvodněna shodně s přihláškou pohledávky, když popření pohledávky dlužníkem nemá vliv na její zjištění (§ 192 odst. 3 IZ).

Soud má za prokázáno, že bylo prokázáno poskytnutí půjčky žalobcem dlužnici dle § 657 a násl. obč. zák., a závazek vrátit půjčenou částku nebyl splněn ani po výzvě dle § 563 obč. zákoníku. Věřitel má právo též na úroky z prodlení v zákonné výši (§ 517 odst. 2 obč. zák.). Zákonná výše úroků z prodlení byla upravena nař. vl. č. 163/2005 Sb. tak, že odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů. V letech 2013 až 2014 činila výše repo sazby trvale 0,05 % (zjištěno z webové stránky ČNB), požadovaný úrok 7,05 % p. a. z dlužné jistiny 100.000 Kč je tak důvodný. Doba prodlení počítaná od výzvy k zaplacení k 29. 6. 2013 ke dni zjištění úpadku a prohlášení konkurzu činí 423 dnů, částka 8.168 Kč je vypočtena správně.

Soud z těchto důvodů soud žalobě vyhověl v celém rozsahu.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1, 2 IZ, když ve sporech o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Nadto se obě strany vzdaly práva na přiznání náhrady nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 21. října 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková