41 ICm 4303/2014
Číslo jednací: 41 ICm 4303/2014-45 (KSHK 41 INS 12083/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce: KEIZER s. r. o., IČ 259 50 860, sídlem v Praze 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, právně zastoupen: JUDr. Jiřím Bláhou, advokátem, se sídlem Poděbradova 54, 512 51, Lomnice nad Popelkou, proti žalovanému: Mgr. et Ing. Dalibor Jandura, insolvenční správce úpadce Žanety Pfefrové, r. č. 675521/1980, sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 12083/2012 na majetek úpadce Žanety Pfefrové ve výši 269.481,00 Kč jako nezajištěná a nevykonatelná pohledávka, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 5. 12. 2014 se žalobce domáhal určení pravosti své shora uvedené pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení a popřené žalovaným při přezkumném jednání.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení pravosti nevykonatelné pohledávky žalobce popřené při přezkumném jednání dne 5. 11. 2014, v celém rozsahu vyhověl. Jádrem sporu bylo zaplacení dodávky sena pro hřebčín dlužnice ve Staré Pace. Jelikož dlužnice se isir.justi ce.cz dodávkou sena pro koně, kterou po dohodě s dlužnicí uhradil dodavateli sena žalobce, obohatila na jeho úkor (§ 454 obč. zák.), soud podané žalobě vyhověl. Odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 4 o. s. ř.), jelikož po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali odvolání (§ 207 odst. 1 o. s. ř.).

Žalobce, jenž byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů řízení neuplatnil, byť by mu dle § 142 odst. 1 o. s. ř. náležela. Tomu odpovídá bod II. výroku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. v Hradci Králové dne 3. června 2016

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková