41 ICm 430/2012
Číslo jednací: 41 ICm 430/2012-23 ( KSHK 41 INS 17045/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové, Gočárova třída 718/13, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1013, PSČ 500 02, proti žalovanému Ing. Ivo Schneiderkovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka Milana anonymizovano , sídlem v Boharyni čp. 70,PSČ 503 15, o vyloučení movité věci z majetkové podstaty, rozsudkem pro uznání takto: I. Žalovaný je povinen vyloučit osobní automobil Škoda Felicia LXI TMBEFF413, RZ: HKL 65-28, rok výroby 1995, podvozek: TMBEFF413S0028988 ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Milana anonymizovano , nar. 3.7.1984, bytem Hradec Králové, Jiřího Purkyně 322/22, PSČ 500 02. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 14.720,-Kč nákladů řízení k rukám jeho advokáta JUDr. Michala Marčišina do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobou doručenou soudu dne 13. 2. 2013 se žalobce domáhal vyloučení shora uvedeného osobního automobilu z majetkové podstaty dlužníka. Soud usnesením ze dne 22. 10. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.). Shora citované usnesení bylo doručeno dne 30. 10. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný nepodal do dnešního dne ve věci jakékoliv podání.

Předmětem řízení bylo vyloučení osobního automobilu, když žalobce uvedl, že je jeho vlastníkem na základě kupní smlouvy ze dne 4.3. 2009. Jelikož se žalovaný k doručené žalobě nikterak nevyjádřil, má soud za to, že uplatněný nárok uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř.). Soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 163 Ins. zákona a § 142 odst. 1 o.s.ř., když byl žalobce ve sporu úspěšný a vznikly mu náklady řízení spočívající v uhrazeném soudním poplatku 2.000,-Kč plus odměna advokáta dle vyhl.č. 484/2000 Sb., v platném znění, ve výši Kč 10.000,-spolu s 2x 300,-Kč paušálních výdajů a 2.120,-Kč DPH. Tomu odpovídá bod II. výroku rozsudku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. v Hradci Králové dne 22. února 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová