41 ICm 4297/2014
Číslo jednací: 41 ICm 4297/2014-40 (KSHK 41 INS 22280/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Česká insolvenční v. o. s., IČ 288 10 341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zastoupeného Mgr. Zuzanou Zlatohlávkovou, advokátem sídlem na téže adrese, proti žalovanému H3 ateliér s. r. o., IČ 275 16 318, sídlem v Havlíčkové Brodě, Strojírenská 1304, PSČ 580 12, o vyslovení neplatnosti smlouvy o tichém společenství ze dne 3. 12. 2010 rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že Smlouva o tichém společenství ze dne 3. 12. 2010, uzavřená mezi společností ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod a společnosti H3 ateliér s. r. o. (dříve h3 architektonický ateliér s. r. o.), IČ 275 16 318, se sídlem Strojírenská 1304, 580 01 Havlíčkův Brod, je neplatná.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 10.200,00 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právní zástupkyně žalobce Mgr. Zuzany Zlatohlávkové.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 1. 12. 2014 se žalobce domáhal určení neplatnosti shora uvedené smlouvy.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 27. 1. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Usnesení ze dne 27. 1. 2015 bylo doručeno žalovanému dne 2. 2. 2015, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud proto žalobě, jejímž předmětem je určení neplatnosti smlouvy o tichém společenství ze dne 3. 12. 2010 uzavřené mezi společností ROSS Holding a. s. a společností žalovaného, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. ř.).

Žalobci, jenž byl ve sporu úspěšný náleží náhrada nákladů řízení proti žalovanému (§ 142 odst. 1 o. s. ř.) spočívající v odměně advokáta za tři úkony po 3.100,00 Kč dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění § 7 a 9 odst. 4 písm. c) a 3 x 300,00 Kč za tři úkony právní služby (§ 13 odst. 3 AT), celkem tedy 10.200,00 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 31. července 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková