41 ICm 428/2015
Číslo jednací: 41 ICm 428/2015-16 ( KSHK 41 INS 27368/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČ 28174356, proti žalovanému UNIPRO-HaUS Centrum, spol. s r.o., IČ 44015976, sídlem v Pohořelicích, Velký Dvůr 861, PSČ 691 23, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, o určení neúčinnosti právních úkonů a vydání věci, rozsudkem pro uznání,

takto: I. Určuje se, že smlouva o dílo ze dne 20. 8. 2012, na základě které měl žalovaný UNIPRO-HaUS Centrum, spol. s r.o., IČO 440 15 976, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice, dlužníkovi SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73, zhotovit finální rekonstrukci farmy Opočno, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

II. Určuje se, že právní úkony, kterými dlužník SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 uhradil žalovanému UNIPRO-HaUS Centrum, spol. s r.o., IČO 440 15 976, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice, ze svého účtu č. 2105687899/2700 na účet žalovaného č. 2106357285/2700 následující: -dne 26. 9. 2012 částku ve výši 20.000.000,-Kč; a -dne 14. 11. 2012 částku ve výši 20.000.000,-Kč jsou vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné. 691 23 Pohořelice je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka SEVAPOR, s.r.o., IČO 281 74 356, se sídlem Opočno, Lišťovina 168, PSČ 517 73 částku ve výši 40.000.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit 2.000,-Kč soudního poplatku, do tří dnů od právní moci rozsudku na účet České republiky-Krajský soud v Hradci Králové.

O d ů vo d ně n í:

Žalobou doručenou soudu dne 26. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků. Usnesením vydaným podle ust. § 114b o.s.ř. dne 10. 3. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 12. 3. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval. Podáním doručeným soudu dne 9. 3. 2014 vstoupilo do řízení Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s odkazem na ust. § 7c zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a § 35 odst. 1 o.s.ř. Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z těchto právních úkonů, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o.s.ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o.s.ř.). Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč dle pol. 13/1. písm. d/ Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

P o u č e n í : Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 14. srpna 2015

JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková