41 ICm 3954/2014
Číslo jednací: 41 ICm 3954/2014-86 (KSHK 41 INS 11490/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Gemini spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia, sídlem Chzranowska 90, Balin 325 00 Polsko, zastoupeného Mgr. Piotrem Adamczykem, advokátem sídlem v Českém Těšíně, Havlíčkova 190/12, PSČ 737 01, proti žalovanému č. 1 JUDr. Iloně Dorkové, insolvenčnímu správci dlužníka MAGBUD Czech Republic s. r. o., IČ 254 94 945, sídlem v Pardubicích, Jindřišská 1441, PSČ 503 02, zastoupenému Mgr. Martinem Červinkou, advokátem sídlem v České Třebové, Čechova 396 a proti žalovanému č. 2 MAGBUD Czech Republic s. r. o., IČ 254 94 945, sídlem v Lišicích 114, PSČ 503 51, o určení pohledávky v insolvenčním řízení,

takto:

I. Žaloba na určení oprávněnosti pohledávek věřitele GEMINI SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA, sídlem Chrzanowska 90, 325 00 Balin, Polská republika, IČ (REGON) 63036824100000, 1) č. 20070235, splatná dne 22. 9. 2007, na částku 497.031,08 Kč 2) č. 20070249, splatná dne 12. 10. 2007, na částku 1.032.000 Kč 3) č. 20070261, splatná dne 29. 10. 2007, na částku 1.290.000 Kč 4) č. 20070273, splatná dne 10. 11. 2007, na částku 2.580.000 Kč 5) č. 20070282, splatná dne 24. 11. 2007, na částku 993.300 Kč 6) č. 20080052, splatná dne 5. 4. 2008, na částku 79.800 Kč 7) č. 20080068, splatná dne 17. 4. 2008, na částku 877.800 Kč 8) č. 20080069, splatná dne 17. 4. 2008, na částku 779.313 Kč 9) č. 20080070, splatná dne 25. 4. 2008, na částku 877.800 Kč 10) č. 20080106, splatná dne 22. 5. 2008, na částku 1.140.000 Kč 11) č. 20080107, splatná dne 30. 4. 2008, na částku 1.140.000 Kč

12) č. 20080112, splatná dne 30. 5. 2008, na částku 1.140.000 Kč 13) č. 20080157, splatná dne 30. 7. 2008, na částku 646.000 Kč 14) č. 20080177, splatná dne 9. 8. 2008, na částku 107.520 Kč 15) č. 20080179, splatná dne 27. 8. 2008, na částku 102.528 Kč 16) č. 20080205, splatná dne 18. 9. 2008, na částku 88.000 Kč 17) č. 20080214, splatná dne 25. 9. 2008, na částku 880.000 Kč 18) č. 20080237, splatná dne 24. 10. 2008, na částku 107.520 Kč 19) č. 20080248, splatná dne 29. 10. 2008, na částku 912.000 Kč 20) č. 20080256, splatná dne 12. 11. 2008, na částku 912.000 Kč 21) č. 20080267, splatná dne 27. 11. 2008, na částku 828.920 Kč 22) č. 20080294, splatná dne 17. 12. 2008, na částku 421.500 Kč 23) č. 20080303, splatná dne 26. 12. 2008, na částku 912.000 Kč přihlášených v celkové výši 18.345.032,08 Kč do insolvenčního řízení dlužníka MAGBUD Czech Republic s. r. o., sídlem Lišice č. p. 114, 503 51 Lišice, IČ 254 94 945, vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 11490/2013, se zamítá. II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 13.771,00 Kč + 21 % DPH do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta 1. žalované Mgr. Martina Červinky.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12. 11. 2014 navrhl žalobce vydání rozhodnutí o určení pohledávek tak, jak jsou shora v bodu I. výroku uvedeny, uplatněných v insolvenčním řízení vedeném na majetek 2. žalovaného v celkové výši 18.345.032,08 Kč. Ve zdůvodnění žaloby se uvádí, že na základě kupních smluv na dodávky zboží uzavřených mezi společností MAGBUD S. A. a dlužníkem bylo dlužníkovi dodáno řádně zboží a 23 fakturami vyúčtovány ceny, splatnost faktur proběhla v letech 2007 a 2008. V dohodě o narovnání z 10. 9. 2010 dlužník pohledávky uznal. Pohledávky byly posléze postoupeny smlouvou ze dne 6. 11. 2012 na pana Tadeusze Glowacze, jenž je dále smlouvou ze dne 3. 4. 2013 postoupil žalobci. Vyrozuměním z 16. 10. 2014 byl žalobce informován o popření pohledávek z důvodu neprokázání jejich postoupení a z důvodu jejich promlčení. Dále ve své reakci na stanovisko k žalobě doplnil, že původní věřitel pohledávek společnost MAGBUD Sp. z. o. o. se pouze transformovala na MAGBUD S. A. a zákon nutnost schválení dohody o uznání závazku souhlas valné hromady nevyžaduje.

1. žalovaná namítala, že nedošlo k postoupení pohledávek na osobu Tadeusze Glowacze, když původním věřitelem pohledávek z kupních smluv byla společnost MAGBUD Sp. z. o. o. rovněž namítala promlčení pohledávek. Uvádí též, že MAGBUD S. A. je osobou propojenou s dlužníkem a k uznání dluhu by byl nezbytný souhlas valné hromady.

Žalovaný č. 2 se k podané žalobě nevyjádřil.

Soud při zjišťování skutkového stavu vycházel jednak z obsahu insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 11490/2013, z toho co účastnicí v řízení uvedli a z níže popsaných důkazů.

Z účasti na nařízeném ústním jednání se zmocněný zástupce žalobce omluvil a souhlasil s projednáním věci bez jeho účasti.

Z přihlášky pohledávky žalobce v insolvenčním řízení se podává, že z titulu uzavřených kupních smluv, postupních smluv z 6. 11. 2012, resp. 3. 4. 2013 a na základě uznání závazku dne 10. 9. 2010, přihlásil 23 pohledávek v celkové výši 18.345.032,08 Kč, pohledávky přihlášeny jako nezajištěné a nevykonatelné.

Z protokolu z přezkumného jednání z 15. 10. 2014 se podává, že tuto pohledávku označenou jako P-13 složenou z 23 dílčích pohledávek v celkové výši 17.314.064,08 Kč žalovaný č. 2 uznal a žalovaná č. 1 popřela co do pravosti v celém rozsahu.

Z postupní smlouvy uzavřené dne 6. 11. 2012 mezi MAGBUD S. A. jako postupitelem a Tadeuszem Glowatzem jako postupníkem se podává, že pohledávky postupitele ve výši 4,6 mil. PLN za dlužníkem z titulu kupní smlouvy se postupují T. Glowatzovi.

Oznámením ze dne 6. 11. 2012 postupitele adresovaným dlužníkovi byl dlužník o postoupení vyrozuměn.

Z postupní smlouvy uzavřené dne 3. 4. 2013 mezi Tadeuszem Glowatzem jako postupitelem a žalobcem jako postupníkem se podává, že pohledávky postupitele ve výši 4,6 mil. PLN z titulu dodávek zboží se postupují žalobci.

Oznámením ze dne 10. 4. 2013 postupitele adresovaným dlužníkovi byl dlužník o postoupení vyrozuměn.

Z mimosoudní dohody uzavřené dne 10. 9. 2010 se podává, že se dlužník zavázal věřiteli MAGBUD S. A. k zaplacení závazku v částce 50.000,00 Kč PLN a prohlášen závazek dlužníka v částce 28.283.154,63 CZK.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25452 se podává, že za dlužníka byl oprávněn jednat dne 10. 9. 2010 jednatel Maciej Antoni Morawiec.

Z provedeného řízení má soud za prokázáno, že žalobce se domáhá určení pravosti pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka-jejich součet činí 18.345.032,08 Kč a nikoliv 17.314.064,08 Kč jak uvedla ve svém součtu insolvenční správkyně, přičemž tyto pohledávky byly při přezkumném jednání projednány a popřeny pouze 1. žalovanou. Přihlášená pohledávka byla založena na tvrzení, že dlužník neuhradil ceny dodávky zboží uvedenými 23 fakturami splatnými v době od 22. 9. 2007 (splatnost prvé faktury) do 26. 12. 2008. Pohledávky z těchto faktur svědčily původně společnosti MAGBUD S. A. a postupními smlouvami z 6. 11. 2012 a 3. 4. 2013 byly postoupeny žalobci. Soud však nemá za prokázáno, že došlo k platnému uznání předmětných závazků dohodou ze dne 10. 9. 2010, když zde uvedená částka neodpovídá pohledávkám uplatněným v insolvenčním řízení a následně projednávanou žalobou. Námitku promlčení uplatnila první žalovaná již ve svém vyjádření dne 15. 4. 2015 a rovněž při jednání dne 27. 11. 2015.

Žalobce ve svém podání z 29. 10. 2015 požádal soud o poskytnutí lhůty k doplnění žalobních tvrzení nebo důkazních návrhů. Soud k tomuto návrhu nepřihlédl maje jednak za to, že tato žádost účastníka řízení ve smyslu ust. § 118b odst. 1 o. s. ř. může být podána jen za předpokladu účastníkovy účasti při prvním jednání ve věci, jednak má soud za to, že byl skutkový stav pro právní posouzení věci zjištěn dostatečně.

Soud má za to, že nárok žalobce na přiznání pohledávek je promlčen, ať již bude posuzován dle § 387 a násl. obch. zák., když čtyřletá promlčecí doba poslední splatné faktury počala běžet 27. 12. 2008 a skončila dnem 27. 12. 2012, nebylo tvrzeno, že byl došlo ke stavení či přetržení promlčecí doby (§ 402 a n. téhož zákona). Pokud by byl spor posuzován dle polského platného občanského zákoníku, pak je zde promlčecí doba v hospodářské činnosti tříletá a u nároků z kupních smluv pak dvouletá (§ 541 polského občanského zákoníku).

Soud proto podanou žalobu zamítl.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný č. 1, zastoupen advokátem, požadoval odměnu za 3 úkony právní služby po 3.100,00 Kč, plus 3 x 300,00 Kč paušálních nákladů, tj. 10.200,00 Kč. Dále mu náleží cestovní výdaje k nařízenému jednání dne 30. 10. 2015 a 27. 11. 2015 z České Třebové do Hradce Králové a zpět osobním automobilem v částce 2.371,00 Kč, náhrada za ztrátu času 2 x 6 půlhodin po 100,00 Kč, tj. 1.200,00 Kč + 21 % DPH. Celkem tedy 13.771,00 Kč + 21% DPH. Tomu odpovídá bod II. výroku. Druhému žalovanému žádné náklady v tomto řízení nevznikly.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 2. prosince 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková