41 ICm 391/2011
Číslo jednací: 41 ICm 391/2011-19 ( KSHK 41 INS 7202/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce NETFIRMY s.r.o., IČ 28328744, sídlem v Brně, Příkop 838/6, PSČ 602 00, proti žalovanému Mgr. Pavlu Burešovi, insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, ČSA 556, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

t a k t o: I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 95 422 149,--Kč uplatněná v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano , je důvodná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 16. 2. 2011, doručenou soudu dne 17. 2. 2011 navrhl původní věřitel UniCredit Bank Czech Republik, a.s. určení oprávněnosti shora uvedené pohledávky. Uvedl, že v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano přihlásil nevykonatelnou pohledávku ve shora uvedené výši s tím, že se jedná o pohledávku vyplývající ze zajišťovací směnky vystavené společností PROMA CZ s.r.o., avalovaná dlužníkem dne 29.7. 2005. Tato smlouva zajišťovala závazek ze smlouvy o úvěru z 29.7. 2005, jenž nebyl dlužníkem uhrazen. Závazek nezanikl započtením provedeným výstavcem směnky z titulu náhrady škody vůči žalobci.

Žalovaný ve svém vyjádření potvrdil popření pohledávky při přezkumné jednání, uvedl datum doručení vyrozumění o popěrném úkonu a to 26.9. 2011, odkázal na listiny předložené dlužníkem v dosavadním průběhu insolventního řízení, aniž učinil návrh na meritorní rozhodnutí. Ke zjištění skutkového stavu vycházel soud z toho, co oba účastníci uvedli ve svých podáních, z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSHK 41 INS 7202/2010 a z níže uvedených listinných důkazů. Z účasti na ústním jednání se žalovaný omluvil a souhlasil s projednáním věci i bez jeho přítomnosti. Žalobce se k ústnímu jednání nedostavil a svou přítomnost neomluvil.

Z přihlášky pohledávky původního věřitele doručené soudu dne 28.6. 2010 do insolvenčního řízení sp. zn. KSHK 41 INS 7202/2010 se podává, že žalobce přihlásil na jistině 95 422 149,--Kč s důvodem vzniku: Zajišťovací směnka ke Smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách reg. č. HRAD/022/05 ze dne 29.7. 2005, ve znění pozdějších dodatků; dlužník podepsal zajišťovací směnku jako avalista. Z přiloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného MS v Praze oddíl B, vložka 3608 je zřejmé, že na věřitele přešly práva a závazky společnosti HVB Bank Czech republic a.s. Z protokolu z přezkumného jednání z 26. 1. 2011 i 21. 9. 2011 se podává, že žalovaný přihlášenou pohledávku popřel co do důvodu i výše. Z kopie směnky založené v přihláškovém spise se podává, že tato zní na částku 95 422 149,--Kč, byla vystavena na řad HVB Bank Czech Republic a.s. dne 29.7. 2005 se splatností 24.3. 2010 a jako aval je zde podepsán dlužník. Z pravomocného usnesení vydaného v insolvenčním řízení sp. zn. KSHK 41 INS 7202/2010 dne 2.4. 2012 se podává, že žalobce vstoupil do insolvenčního řízení na místo původního věřitele. Z písmoznaleckého posudku ve věci posouzení podpisu dlužníka Jiřího anonymizovano na směnce vystavené dne 29.7. 2005, vypracovaného Ing. Martinem Mazánkem dne 3.2. 2011 ve sporném řízení vedeném pod sp. zn. 39 Cm 167/2010, se podává, že se jedná o pravý podpis dlužníka. Z toho, co účastníci uvedli v průběhu řízení a z provedených důkazů, má soud za prokázáno, že dlužník jako aval podepsal směnku vlastní vystavenou společností PROMA CZ s.r.o.. Tímto postupem mu vznikl závazek ve výši pohledávky přihlášené v ins. řízení. Tento závazek, jehož platnost potvrdil i Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp.zn. 2 VSPH 971/2011 z 9. září 2011, nebyl splněn či jinak nezanikl. Projednávaná žaloba je incidenčním sporem dle ust. § 159 odst. 1 písm. a/ zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Žaloba byla podána včas ve lhůtě dle § 199 odst. 1 a z důvodů dle odst. 2 téhož zákona. V průběhu řízení byly důvody žaloby prokázány.

Soud proto podané žalobě zcela vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 ins. zákona, když úspěšný žalobce nemá proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 11. května 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa