41 ICm 382/2012
Číslo jednací: 41 ICm 382/2012-15 ( KSHK 41 INS 20284/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Radana Vencla, insolvenčního správce dlužníka Markéty anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Chmelova 357/II., PSČ 500 03, proti žalovanému FINOB Czech s.r.o., IČ 27494802, sídlem v Trutnově, Krakonošovo náměstí 127, PSČ 541 01, zastoupenému Mgr. Petrem Svítkem, advokátem se sídlem v Trutnově, Havlíčkova 4, PSČ 541 01, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání takto:

I. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky žalované ve výši 14 123,04 Kč za dlužnicí Markétou anonymizovano , r. č. 88 57 21/3563, bytem Radvanice 139, kterou žalobce popřel při přezkumném jednání konaném dne 1. 2. 2012, byla popřena po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 6. 2. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření pohledávky ve výši shora uvedené, přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení. Podáním ze dne 6.4. 2012 oprávněnost postupu žalobce žalovaný uznal.

Podle ust. § 199 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, může insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, uplatnit své právo žalobou na určení u insolventního soudu a to ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. V žalobě uplatněné důvody musí být totožné s důvody pro které pohledávku popřel. V projednávaném případě byly tyto zákonem dané podmínky splněny, když důvodem popření pohledávky byl nedostatek věcné aktivní legitimace žalobce k přihlášení takové pohledávky. Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobci, jenž byl ve věci úspěšný žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 20. dubna 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa