41 ICm 3684/2012
Číslo jednací: 41 ICm 3684/2012-12 ( KSHK 41 INS 13998/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Ing. Lenka Jandurová, jako insolvenčního správce dlužníků Víta anonymizovano , anonymizovano a Jitky anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103, PSČ 500 03, zastoupeného Mgr. Ing. Daliborem Jandurou, advokátem sídlem tamtéž, proti žalovanému Home Credit a.s., IČ 26978636, sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníky Vítem Horákem a Jitkou anonymizovano , oba bytem Lampertice 47, Trutnov, v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 13998/2012 pohledávku ve výši 50.202,39 Kč, pohledávku ve výši 21.919,20 Kč, pohledávku ve výši 16.782,50 Kč a pohledávku ve výši 16.096,80 Kč.

II. Žalovaný je povinen zaplatit 8.228,-Kč náhrady nákladů řízení k rukám advokáta žalobkyně Mgr. Ing. Dalibora Jandury do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen uhradit 5.000,-Kč soudního poplatku Krajskému soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 12. 12. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelných pohledávek ve výši 50.202,39 Kč, 21.919,20 Kč, 16.782,50 Kč a 16.096,80 Kč přihlášených do insolvenčního řízení a jím popřené při přezkumném jednání.

Soud usnesením ze dne 5. 4. 2013 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.). Shora citované usnesení bylo doručeno dne 5. 4. 2013 do datové schránky žalovaného. Žalovaný nepodal do dnešního dne ve věci jakékoliv podání. Předmětem řízení bylo určení popřené vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 50.202,39 Kč, 21.919,20 Kč, 16.782,50 Kč a 16.096,80 Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků Víta anonymizovano a Jitky anonymizovano , jež žalobce popřel při přezkumném jednání. Sporná částka představuje smluvní úrok z prodlení a náklady nalézacího řízení přiznané rozhodčím nálezem. Jelikož se žalovaný k doručené žalobě nikterak nevyjádřil, má soud za to, že uplatněný nárok uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř.). Soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobci-zastoupeném advokátem-dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif /§ 7 a 9 odst. 4/ přísluší odměna 2x 3.100,-Kč za poskytnutí právní služby plus 2x 300,-Kč paušální náhrady, tj. 6.800,-Kč plus 21% DPH 1.428,-Kč. Celkem tedy 8.228,-Kč. Ve sporu o určení pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu o určení vykonatelné pohledávky v ins. řízení byl žalobce v řízení zcela úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč, dle pol. 13 odst. 1 c/ Sazebníku cit. zákona, žalovanému.

Poučení:Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 6. září 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová