41 ICm 3670/2013
Číslo jednací: 41 ICm 3670/2013-143 ( KSHK 41 INS 2242/2009 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem v Předměřicích nad Labem, Průmyslová 161, PSČ 503 02, zastoupeného Mgr. Lubomírem Matějem, advokátem, sídlem v Hradci Králové, Gočárova 806, PSČ 500 02, proti žalovanému Bibby Financial Services, a. s., IČ 253 20 513, sídlem v Brně, Hlinky 118, PSČ 603 00, zastoupenému JUDr. Daliborem Vaigertem, advokátem sídlem v Brně, Hlinky 80, PSČ 603 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení neexistence pohledávky žalovaného ve výši 8.283.927,44 Kč uplatněné žalovaným v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Oldřicha anonymizovano pod sp. zn. KSHK 41 INS 2242/2009, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 4.114,00 Kč nákladů řízení k rukám jeho advokáta JUDr. Dalibora Vaigerta do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 23. 10. 2013 navrhl žalobce vydání rozhodnutí určení pohledávek žalovaného v celkové výši 8.283.927,44 Kč uplatněné žalovaným v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSHK 41 INS 2249/2009 nadepsaným soudem na majetek žalobce, jako dlužníka v insolvenčním řízení. Ve zdůvodnění žaloby se uvádí, že se dlužník ve funkci jednatele společnosti DANIELS, s. r. o. v důsledku jednání Petra Suchánka a Ludmily

Havlíčkové dostal do úpadkového stavu, jeho úpadek je řešen konkursem. V současnosti připravuje insolvenční správce závěrečnou zprávu, žalobci se jeví nezbytným určení neplatnosti právních úkonů a své právo k majetku má za ohrožené.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Poukázal na to, že obsahově totožnou žalobu podal žalobce u Okresního soudu v Hradci Králové, kde je projednávána pod sp. zn. 10C 386/2013, dále má za to, že lhůta k podání incidenčního sporu již žalobci uplynula. Žalovaný nesdílí názor žaloby o neplatnosti právních úkonů společnosti DANIELS, s. r. o. a domnívá se, že účelem žaloby je oddálení skončení konkursního řízení.

Usnesením vydaným dne 25. 4. 2014 soud řízení zastavil s tím, že projednání věci brání překážka res iudicata dle ust. § 159a odst. 5 o. s. ř.

K odvolání žalobce zrušil odvolací soud napadené usnesení a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Uvedl jednak, že exekučním titulem se stává seznam přihlášených pohledávek až po skončení konkursu a proto projednání věci překážka věci rozhodnuté nebrání a jednak to, že nelze podané žalobě vyhovět, když se v mimokonkursním řízení nelze domoci určení platnosti zjištění pohledávky při přezkumném jednání.

Při následujícím jednání konaném před soudem 1. stupně dne 21. 11. 2014 oba účastníci souhlasili s tím, že soud při novém projednání věci bude vycházet z všech dříve provedených důkazů (§ 226 odst. 2 o. s. ř.).

Z insolvenčního spisu sp. zn. KSHK 2242/2009 se podává, že usnesením ze dne 28. 4. 2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurs.

Z přihláškové spisu P-6 se podává, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelné pohledávky ve výši celkem 8.283.927,44 Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 26. června 2009 za osobní přítomnosti žalobce se podává, že přihlášené pohledávky byly v celé výši zjištěny.

Při ústním jednání dne 25. 4. 2014 oba účastníci potvrdili, že předmětné pohledávky v tomto soudním řízení jsou tytéž jako pohledávky uplatněné přihláškou žalovaného v řízení insolvenčním.

Z provedeného řízení má soud za zjištěno, že žalobce se domáhá určení pravosti pohledávek uplatněných žalovaným jako věřitelem v insolvenčním řízení vedeném na majetek žalobce, přičemž tyto pohledávky byly při přezkumném jednání projednány a zjištěny.

Podle ust. § 201 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2006, insolvenční zákon, je pohledávka zjištěna, jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů. Za této situace se uplatní závěry uváděné již ve zmíněném rozhodnutí odvolacího soudu, podpořené judikaturou soudu nejvyššího (sp. zn. 29 Cdo 535/2012 z 30. 5. 2013 a další), když se žalobou podle § 80 písm. c) o. s. ř. podanou mimo konkursní řízení nelze úspěšné domáhat určení pohledávky. Odkaz žalobce na ust. § 231 IZ není případný, jelikož se jedná o ustanovení týkající se právních úkonů dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě.

Soud proto podanou žalobu zamítl.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobce, zastoupen advokátem, požadoval odměnu za 1 úkon právní služby po 3.100,00 Kč, plus 300,00 Kč paušálních nákladů + 21 % DPH. Tomu odpovídá bod II. výroku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 21. listopadu 2014

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková