41 ICm 3587/2017
Jednací číslo: 41 ICm 3587/2017-26 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 4808/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem JUDr. Vladimírem Najdekrem ve věci

žalobce: SATES MORAVA spol. s r. o., IČO 60775530 sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí zastoupený advokátem JUDr. Pavlem Vyroubalem sídlem Vsetín, Palackého 168, proti žalovanému: Ing. Tomáš Poláček, IČO 72536462 sídlem Na Hradbách 18, 702 00 Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka Stavby inženýring projekce, s. r. o., IČO 26826984, Za Drahou 1424, 757 01 Valašské Meziříčí, o určení,

takto :

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má za dlužníkem pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 4808/2017 přihláškou číslo P14 v celkové výši 907.304,76 Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Tomanová isir.justi ce.cz KSOS 22 INS 4808/2017

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou u soudu dne 7.8.2017 domáhal, aby soud určil, že žalobce má za dlužníkem v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSOS 22 INS 4808/2017 pohledávky v celkové výši 907.304,76 Kč přihlášené přihláškou pohledávky číslo P 14. Žalobce uvedl, že uzavřel jako objednatel s dlužníkem jako zhotovitelem dne 30. 6. 2014 smlouvu o dílo jejímž předmětem bylo zhotovení díla rekonstrukce ulice Dr. Veselého Luhačovice . Termín dokončení díla byl sjednán na 30. 11. 2014, dodatkem číslo 1 ke smlouvě byl pak termín dokončení díla prodloužen do 31. 3. 2015. Práce na předmětném díle však byly vykonávány až do 2. 9. 2015, jak vyplývá ze zjišťovacího protokolu o provedených pracích číslo 04 ze dne 31. 8. 2015. Dlužník jakožto zhotovitel se tak dostal do prodlení s úplným předáním díla 155 kalendářních dní. Žalobce proto v souladu s čl. XV bod 1, písm. a) předmětné smlouvy o dílo vyúčtoval dlužníkovi smluvní pokutu 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla, celkem tedy smluvní pokutu ve výši 775.000 Kč, a to fakturou číslo 601098 ze dne 13. 10. 2016 splatnou dne 13. 11. 2016. Dále žalobce uvedl, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 100.000 Kč jakožto smluvní pokutu dle čl. XV. bod 1, písm. f) předmětné smlouvy o dílo ve výši 2× 50.000 Kč za dvojí porušení BOZP v rámci provádění předmětného díla.

2. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě navrhl, aby soud žalobu zamítl v celém rozsahu. Žalobci právo na zaplacení smluvní pokuty v důsledku prodlení dlužníka s předáním díla nevzniklo. Smluvní pokuta totiž nebyla sjednána z hlediska určitosti platně, neboť byla povinnost zaplatit tuto smluvní pokutu vázána na prodlení dlužníka s předáním díla, aniž by byl tento termín ve smlouvě sjednán. Dlužník se v článku III odst. 1 smlouvy o dílo zavázal k dokončení díla do 30. 11. 2014, přičemž v článku XI odst. 1 smlouvy o dílo bylo sjednáno, že zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Dodatkem ke smlouvě pak byl termín dokončení díla prodloužen do 31. 3. 2015. Mezi stranami předmětné smlouvy o dílo byl tedy dohodnut termín dokončení díla a bylo vydefinováno, že splnění závazku zhotovit dílo je ve smlouvě spojováno s dokončením a předáním díla. Lze tedy usuzovat, že termíny dokončení díla a předání díla nemusely splývat. Dílo mohlo být objednateli předáno až následně po dokončení. Sankce specifikovaná v čl. XV odst. 1 písm. a) předmětné smlouvy o dílo byla sjednána pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla. Konkrétní datum předání díla však předmětná smlouva neobsahuje. Žalovaný v tomto ohledu odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 69/2013-298.

3. Z provedených důkazů soud učinil následující skutková zjištění: -Z insolvenčního rejstříku ke sp.zn. KSOS 22 INS 4808/2017, že insolvenční řízení ve věci vedené pod sp.zn. KSOS 22 INS 4808/2017 bylo zahájeno 8.3.2017, usnesením insolvenčního soudu z 28.4.2017 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Do předmětného insolvenčního řízení se přihlásil mimo jiné žalobce (přihláška P14) s peněžitými pohledávkami v celkové výši 907.304,76 Kč, přičemž se jedná o pohledávku ve výši 775.000 Kč jako neuhrazenou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle předmětné smlouvy o dílo, zákonný úrok z prodlení z této částky ve výši 28.202,57 Kč, pohledávku ve výši 100.000 Kč jako neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 2× 50.000 Kč za dvojí porušení BOZP při provádění předmětného díla a zákonný úrok z prodlení z této částky ve výši 4.102,19 Kč. Tyto žalobcovy přihlášené pohledávky byly insolvenčním správcem přezkoumány u přezkumného jednání konaného 25. 7. 2017, a to tak, že insolvenční správce popřel pohledávku z titulu smluvní pokuty

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Tomanová

ICM R KSOS 22 INS 4808/2017 ve výši 775.000 Kč a její příslušenství ve výši 28.031,70 Kč. V rozsahu 104.273,06 Kč byla tedy žalobcova pohledávka přihlášená do předmětného insolvenčního řízení přihláškou číslo 14 zjištěna. -Z faktur č. 215072, 215044, 215035, 215020 soud zjistil, že fakturami č. 215072, 215044, 215035, 215020 fakturoval dlužník žalobci stavební práce dle předmětné smlouvy o dílo. -Ze zjišťovacího protokolu o provedených pracích č. 04, že datum uskutečnění zdanitelného plnění dle předmětné smlouvy o dílo bylo stanoveno na 2.9.2015. -Ze smlouvy o dílo z 30.6.2014 a jejího dodatku č. 1, že dne 30. 6. 2014 uzavřeli žalobce jako objednatel a dlužník jako zhotovitel (pod tehdejší obchodní firmou Stipro s.r.o.) smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele část díla dle specifikace výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha 2 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu. Termín dokončení díla byl ujednán na 30. 11. 2014. V článku XI smlouvy předání a převzetí díla, provedení zkoušek bylo ujednáno, že zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Dílo se považuje za předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. V bodě 2.1 čl. XI bylo ujednáno, že zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do tří pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit, mimo jiné, veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. V článku XV smluvní sankce předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Dodatkem číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo uzavřeným 28. 11. 2014 bylo mezi smluvními stranami mimo jiné ujednáno, že termín dokončení díla se stanovuje na 31. 3. 2015. -Z faktury číslo 601098, že fakturou číslo 601098 ze dne 13.10.2016 splatnou 13.11.2016 žalobce fakturoval dlužníkovi částku 775.000 Kč jakožto smluvní pokutu za 155 kalendářních dnů prodlení s předáním předmětného díla. -Z faktury číslo 601099, že fakturou číslo 601099 ze dne 13.10.2016 splatnou 23.10.2016 žalobce fakturoval dlužníkovi částku 100.000 Kč jakožto smluvní pokutu za porušení povinností uložených dlužníkovi předmětnou smlouvou o dílo ve vztahu k BOZP. -Ze stavebního deníku číslo 110 620, že 23. 4. 2015 bylo do stavebního deníku ve vztahu ke stavbě Rekonstrukce ulice Dr. Veselého Luhačovice první a druhá etapa mimo jiné zapsáno: nedokončené koruny stěn z lomového kamene neumožňují zatím provádět práce na římsách. 30. 4. 2015 bylo do tohoto deníku mimo jiné zapsáno: nedokončená horní hrana zdi z lomového kamene (neúplná tloušťka zdi) neumožňuje zatím provádět římsy, 31. 7. 2015 bylo do tohoto stavebního deníku mimo jiné zapsáno: osazení bet. stupňů pomocí bagru-vícepr.. Dnešního dne práce dokončeny, objednatel odmítá převzít dílo s tím, že před. prot. podepíše až po předání celého díla uživateli (město Luhačovice).

4. Po provedeném dokazování soud učinil následující závěr o skutkovém stavu: Dne 30. 6. 2014 uzavřeli žalobce jako objednatel a dlužník jako zhotovitel (pod tehdejší obchodní firmou Stipro s.r.o.) smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele část díla dle specifikace výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha 2 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice a objednatel se zavázal dílo

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Tomanová

ICM R KSOS 22 INS 4808/2017 převzít a zaplatit cenu. Termín dokončení díla byl ujednán na 30. 11. 2014. V článku XI smlouvy předání a převzetí díla, provedení zkoušek bylo ujednáno, že zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Dílo se považuje za předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. V bodě 2.1 čl. XI bylo ujednáno, že zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do tří pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit, mimo jiné, veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. V článku XV smluvní sankce předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Dodatkem číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo uzavřeným 28. 11. 2014 bylo mezi smluvními stranami mimo jiné ujednáno, že termín dokončení díla se stanovuje na 31. 3. 2015. Fakturou číslo 601098 ze dne 13.10.2016 splatnou 13.11.2016 žalobce fakturoval dlužníkovi částku 775.000 Kč jakožto smluvní pokutu za 155 kalendářních dnů prodlení s předáním předmětného díla. Insolvenční řízení ve věci vedené pod sp.zn. KSOS 22 INS 4808/2017 bylo zahájeno 8.3.2017, usnesením insolvenčního soudu z 28.4.2017 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Do předmětného insolvenčního řízení se přihlásil mimo jiné žalobce (přihláška P14) s peněžitými pohledávkami v celkové výši 907.304,76 Kč, přičemž se jedná o pohledávku ve výši 775.000 Kč jako neuhrazenou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle předmětné smlouvy o dílo, zákonný úrok z prodlení z této částky ve výši 28.202,57 Kč, pohledávku ve výši 100.000 Kč jako neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 2× 50.000 Kč za dvojí porušení BOZP při provádění předmětného díla a zákonný úrok z prodlení z této částky ve výši 4.102,19 Kč. Tyto žalobcovy přihlášené pohledávky byly insolvenčním správcem přezkoumány u přezkumného jednání konaného 25. 7. 2017, a to tak, že insolvenční správce popřel pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši 775.000 Kč a její příslušenství ve výši 28.031,70 Kč. V rozsahu 104.273,06 Kč byla tedy žalobcova pohledávka přihlášená do předmětného insolvenčního řízení přihláškou číslo 14 zjištěna.

5. Dle ust. § 553 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále také jen občanský zákoník) o právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem.

6. Dle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále také jen IZ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

7. Dle ust. § 201 odst. 1 písm. a) IZ pohledávka je zjištěna, jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů,

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Tomanová

ICM R KSOS 22 INS 4808/2017

8. Soud na shora uvedený zjištěný skutkový stav aplikoval citované právní normy a dospěl k následujícímu právnímu závěru. Co se týče té části žaloby, kterou se žalobce domáhal určení existence pohledávky z titulu smluvní pokuty za porušení BOZP s příslušenstvím (100.000 Kč + 4.273,06 Kč) je třeba zdůraznit, že tato pohledávka byla v předmětném insolvenčním řízení zjištěna na základě ustanovení § 201 odst. 1 písm. a) IZ, neboť ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů. V tomto rozsahu tedy žaloba na určení existence pohledávky nemůže být úspěšná, neboť pohledávka již byla na základě jiné skutečnosti v předmětném insolvenčním řízení zjištěna. Dále se soud zabýval nárokem žalobce na určení existence pohledávky z titulu smluvní pokuty za prodlení s předáním předmětného díla 775.000 Kč s příslušenstvím. V ustanovení předmětné smlouvy o dílo, o které žalobce svůj nárok na úhradu této smluvní pokuty opírá (čl. XV odst. 1, písm a)), bylo mezi účastníky ujednáno, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Ve smlouvě ovšem konkrétní termín předání díla sjednán nebyl. Sjednán byl termín dokončení díla-30.11.2014, který byl dodatkem ke smlouvě prodloužen do 31.3.2015. V předmětné smlouvě o dílo bylo mimo jiné deklarováno, že zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. V článku XI bod 2.1 pak byla stanovena pravidla procesu předání a převzetí díla, aniž by byl stanoven konkrétní termín předání díla. Již ze samotného shora citovaného ustanovení čl. XI odst. 1 předmětné smlouvy o dílo je zřejmé, že pojem dokončení díla nelze při výkladu práv a povinností založených předmětnou smlouvou o dílo zaměňovat s pojmem předání díla. Pokud byla mezi účastníky smlouvy ujednána povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla, nelze vznik nároku na úhradu smluvní pokuty vázat k prodlení s dokončením díla. Vzhledem k tomu že konkrétní termín předání díla ve smlouvě ujednán nebyl, nelze stanovit konkrétní okamžik, ke kterému se dostal zhotovitel do prodlení s předáním díla, a to ani výkladem ustanovení předmětné smlouvy o dílo. Takovéto ujednání o smluvní pokutě je tedy neurčité a vznik práv ani povinností v právní sféře účastníků předmětné smlouvy o dílo jím tedy vyvolán nebyl K tomu viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 33 Cdo 69/2013). Povinnost zhotovitele hradit smluvní pokutu ustanovením čl. XV odst. 1, písm. a) předmětné smlouvy o dílo založena nebyla (dle ust. § 553 občanského zákoníku se nejedná o právní jednání). S ohledem na tyto argumenty byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta.

9. Soud zamítl z důvodu nadbytečnosti důkazní návrhy žalobce na provedení důkazů celým stavebním deníkem a dále výslechem svědků: Ing. Viktora Schmotzera, Marcela Martišíka, Ing. Lubomíra Macáka a Ladislava Švejdy a rovněž návrh žalovaného na provedení důkazu výslechem Ing. Kapitána, neboť provedení těchto důkazů bylo navrženo k dokázání skutečností týkajících se stavební připravenosti/nepřipravenosti na straně žalobce respektive poskytnutí/neposkytnutí součinnosti na straně žalobce při předávání předmětného díla. S ohledem na shora uvedené právní závěry soudu týkající se neexistence platného ujednání o smluvní pokutě z důvodu neurčitosti je zjišťování okolností ohledně připravenosti předmětného díla k převzetí, resp. součinnosti žalobce při přebírání díla zcela nadbytečné.

10. O náhradě nákladů řízení pak soud rozhodoval dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl procesně neúspěšným účastníkem, a proto je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Tomanová

ICM R KSOS 22 INS 4808/2017

řízení. Žalovanému však dle obsahu spisu v souvislosti s předmětným řízením žádné náklady nevznikly. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání, které je možno podat do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci.

Olomouc 11. ledna 2018

JUDr. Vladimír Najdekr v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Tomanová

ICM R