41 ICm 353/2011
Číslo jednací: 41 ICm 353/2011-25 ( KSHK 41 INS 12922/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, proti žalovanému JUDr. Kamilu Podroužkovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka Ludmily anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, zastoupenému Mgr. Lukášem Slaninou, advokátem sídlem v Hradci Králové, Nezvalova 423/8, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Ludmilou anonymizovano , r. č. 40 58 31/053, bytem Lípa nad Orlicí 86, je ve výši 2 500,--Kč po právu, jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 8 480,-- Kč do 15 dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho advokáta Mgr. Lukáše Slaniny. O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 11. 2. 2011 se žalobce domáhal určení důvodnosti pohledávky ve výši 28 985,--Kč, jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné. Při ústním jednání dne 30. 3. 2012 byla žaloba co do výše 26 485,--Kč omezena a zbývajících 2 500,--Kč uplatněné pohledávky žalovaný uznal.

Podle ust. § 198 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, může věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu a to ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. V žalobě uplatněné důvody musí být totožné s důvody uplatněnými v přihlášce pohledávky. V projednávaném případě byly tyto zákonem dané podmínky splněny, když důvodem pohledávky byly nesplněné závazky dlužnice z úvěrové smlouvy. Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, když byl žalovaný zastoupen advokátem a náleží mu odměna dle vyhl. č. 484/2000 Sb. § 8 b/ v platném znění.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 30. března 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa