41 ICm 3434/2011
41 ICm 3434/2011-26 KSPH 36 INS 9175/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Nepilova 903/1, 190 00 Praha 9, proti žalovanému: JUDr. Ing. Helena HOROVÁ, LL.M., se sídlem V luhu 18, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, 263 01 Dobříš, IČ: 25061607, zastoupen: JUDr. Zuzanou Mayerovou, advokátem se sídlem V Luhu 18, 140 00 Praha 4, o vyloučení nemovitých věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka

takto :

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST a.s., IČ: 250 61 607, se sídlem Dobříš, Za Pivovarem čp. 3, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 9175/2009 s e v y l u č u j e následující nemovitost a spoluvlastnický podíl na nemovitosti:

-Nebytová jednotka číslo 903/229 (jiný nebytový prostor) nacházející se ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 903 ( bytový dům), postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 ( zastavěná plocha a nádvoří) a s touto nebytovou jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1938/1031904 na společných částech domu čp. 903 a na pozemcích parc. č. 1943/2 ( zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1943/3 ( ostatní plocha-jiná plocha), vše v k.ú. Vysočany, obec Praha, zapsané na LV č. 2269 ( nebytová jednotka) a LV č. 2116 ( budova a pozemky) u Katastrálního úřadu pro Hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

II. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.000,--Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu dne 23.12.2011 domáhal, aby soud svým rozhodnutím vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST, a.s. výše uvedené nemovitosti zapsané na LV č. 2269 a LV č. 2116 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. O sepsání nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka nebyl žalobce vyrozuměn insolvenčním správcem. Kontrolou zápisu v katastru nemovitostí žalobce zjistil, že předmětné nemovitosti zahrnula insolvenční správkyně do majetkové podstaty dlužníka, aniž ho o této skutečnosti uvědomila.

Výše uvedené nemovitosti nabyl žalobce na základě smlouvy o převodu nemovitostí (dále jen smlouva).

Předmětem kupní smlouvy ze dne 03.01.2011 byla nebytová jednotka kat. č. 930/229, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za kupní cenu 150.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 20.04.2011. Kupní smlouvu žalobce uzavřel ještě pře tím, než žalovaná dopisem ze dne 10.02.2011 od kupní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a obchodní firmou Ruby Apartments, s.r.o. odstoupila.

Kupní cena byla prodávajícímu zaplacena. Žalobce nemovitosti nabyl v dobré víře, a to na základě platné a účinné kupní smlouvy, kterou uzavřel s obchodní firmou Ruby Apartments, s.r.o., a která byla vložena do katastru nemovitostí. Žalobce tvrdil, že žalovaný zahrnul výše uvedené nemovitosti do majetkové podstaty neoprávněně, neboť nabývací tituly jsou platné a účinné, na jejich základě přešlo na žalobce vlastnické právo k těmto nemovitostem. Poukázal na rozhodnutí soudu ve věci sp. zn. 36 ICm 1165/2011, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka ve prospěch obchodní firmy Ruby Apartmets, s.r.o., ve kterém byla řešena otázka platnosti kupní smlouvy ze dne 30.11.2009 včetně odstoupení.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, uvedl, že mezi dlužníkem jako prodávajícím a obchodní firmou Rudy Apartmets, s.r.o. byla dne 30.11.2009 uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem byl mimo jiné i úplatný převod výše uvedené nemovitosti. Kupující řádně a včas nezaplatil kupní cenu za převáděné nemovitosti, proto žalovaná dopisem ze dne 10.02.2011 od kupní smlouvy odstoupila, a převáděné nemovitosti zahrnula do majetkové podstaty dlužníka. Společnost Ruby Apartment s.r.o. nebyla oprávněna nebytovou jednotkou disponovat, tj. ani ji převést na žalobce. Kupní smlouva na základě, které se stal žalobce jejím vlastníkem, je podle žalované neplatným právním úkonem.

Insolvenční řízení dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, IČ: 25061607 bylo zahájeno dne 18.12.2009. Usnesením ze dne 12.05.2010, sp. zn. KSPH 36 INS 9175/2009-A-32 byl zjištěn úpadek dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, IČ: 25061607. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Usnesením ze dne 13.12.2010, sp. zn. KSPH 36 INS 9175/2009-B-56 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz.

Nemovitosti, jejichž vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá, byly sepsány insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 64, přílohy č.3 soupisu. Insolvenční správce nevyrozuměl žalobce o sepsání výše uvedených nemovitostí do majetkové podstaty. Žaloba byla podána dne 23.12.2011, tj. včas ( ust. § 225 odst. 2 IZ), osobou oprávněnou, když lhůta k podání žaloby dosud neuplynula.

Podle ust .§ 225 odst.1 IZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Podle ust. § 253 odst.1 IZ nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkurzu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka nebo může od smlouvy odstoupit.

Podle ust. § 133 odst.2 OZ převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Podle ust. § 324 odst.1 obch. zák. závazek zanikne, je-li věřiteli splněn řádně a včas. Podle odst.2 závazek zaniká také pozdním plněním dlužníka, ledaže před tímto plněním závazek již zanikl odstoupením věřitele od kupní smlouvy.

Podle ust. § 344 obch. zák. od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouvě nebo zákon.

Podle ust. § 349 odst.2 obch. zák. oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od smlouvy.

Mezi účastníky není spornou skutečnost, že insolvenční správkyně zahrnula výše uvedené nemovitosti do soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST, a.s., a to v příloze č. 3 pod položkou č. 64 soupisu.

Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že mezi obchodní firmou Ruby Apartments, s.r.o., IČ: 27889246 se sídlem Paříkova 910/11a, Praha 9 jako kupujícím, za kterou jednal pan Martin Štěpánek, který byl v rozhodné době jednatelem společnosti a společností CON INVEST, a.s. ( insolvenční dlužník) jako prodávajícím, za kterou jednal pan Michal Štěpánek jako místopředseda představenstva nebo pan Jiří Štěpánek jako předseda představenstva, byla podle ust. § 409 a násl. Obch.Z uzavřena dne 30.11.2009, kupní smlouvy, jejímž předmětem byly nebytové jednotky kat.č. 903/227, 903/228, 903/229, 903/230, 903/231, 903/232, 903/233, 903/234, 903/235, 903/236, 903/237, 903/238, 903/239, 903/226, 903/135 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,476.160,--Kč ( dle čl. IV. smlouvy). Dle čl. V. smlouvy byla sjednána splatnost kupní ceny do 31.12.2009. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.12.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 24.11.2009.

Z provedeného dokazování soud dále učinil skutkové zjištění o tom, že žalobce jako kupující uzavřel s obchodní formou Ruby Apartments, s.r.o., IČ: 27889246 se sídlem Paříkova 910/11a, Praha 9 jako kupujícím, za kterou jednal pan Martin Štěpánek, dne 03.01.2011 kupní smlouvu, jejímž předmětem byl úplatný převod nebytové jednotky-jiný nebytový prostor, č. jednotky 903/229, která je umístěna ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 903, v části obce Vysočany, která je postaven na pozemku prac.č. 1943/2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1938/1031904 na společných částech domu č.p. 903 a pozemku parc.č. 1943/2 v k.ú. a obci Vysočany. Kupní cena byla sjednána v částce 150.000,--Kč. Účinky vkladu vlastnického práva nastaly ke dni 20.04.2011.

Vlastnické právo žalobce k výše uvedeným nemovitostem vyplývá z výpisů z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, LV č. 2116 a LV č. 2269, pro obec Praha, k.ú. Vysočany.

Otázka platnosti kupní smlouvy uzavřené mezi Ruby Apartments, s.r.o. jako kupujícím a dlužníkem jako prodávajícím ze dne 30.11.2009, která je v souzeném případě otázkou předběžnou byla soudem vyřešena v rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 36 ICm 1165/2011 ze dne 20.04.2012, které bylo potvrzeno rozhodnutím odvolacího soudu sp. zn. 102 VSPH 204/2012-142 ze dne 11.10.2012, a které bylo právní moci dne 30.10.2012, tak že předmětná kupní smlouva, kterou byla na obchodní firmu Rudy Apartmets, s.r.o. převedena mimo jiné i nebytová jednotka č. 903/229 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, jejíhož vyloučení z majetkové podstaty dlužníka se žalobce domáhá, byla shledána kupní smlouvou platnou a účinnou.

Obchodní firma Ruby Apartmets, s.r.o., která řádně nabyla svého vlastnického práva k předmětné nemovitosti, pak byla oprávněna předmětnou nemovitost převést na žalobce, který tak řádně nabyl vlastnické právo k nemovitosti, jejíhož vyloučení z majetkové podstaty dlužníka se domáhá, a které bylo řádně vloženo do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 20.04.2011.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a obchodní firmou Ruby Apartments, s.r.o. soudu žalovaný nepředložil.

Žalovaný sepsal předmětnou nemovitost do soupisu majetkové podstaty dlužníka s tím, že nebyla zaplacena její kupní cena, proto od první kupní smlouvy odstoupil a na základě tohoto právního úkonu došlo k obnovení vlastnického práva dlužníka. Žalovaný soudu nepředložil listinu, obsahující právní úkon-odstoupení od první kupní smlouvy adresovaný obchodní společnosti Ruby Apartments, s.r.o.

V souzeném případě, soud pro úplnost, shodně s právním názorem vysloveným v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11.10.2012, sp. zn. 102 VSPH 204/2012 uvádí, že žalovaný již nemohl od první kupní smlouvy odstoupit, neboť dlužník svůj závazek z první kupní smlouvy (převést vlastnické právo k nemovitostem na obchodní firmu Ruby Apartments, s.r.o.) zcela splnil. Tento právní závěr je zcela v souladu s již ustálenou judikaturou viz rozsudek NS ČR ze dne 06.12.2007, sp. zn. 29 Odo 1170/2006. Insolvenční správce nebyl oprávněn od první kupní smlouvy odstoupit pro prodlení kupujícího ( ust. § 345 Obch. zák.), neboť mu to v situaci, kdy první kupní smlouva byla zcela dlužníkem splněna, zapovídalo ust. § 253 odst.1 IZ. Výhrada žalovaného, že v řízení nebylo prokázáno, že sjednaná kupní cena nebyla ještě před prohlášením konkurzu na majetek dlužníka řádně a včas zaplacena, je tudíž irelevantní.

Žalovaný netvrdil, ani neprokazoval, že by převod nemovitostí v případě první kupní smlouvy byl učiněn za cenu jinou než obvyklou ( tržní).

Je nepochybné, a v řízení bylo prokázáno, že na žalobce byla nemovitost, jejíhož vyloučení z majetkové podstaty dlužníka se domáhá převedena druhou kupní smlouvou v pořadí. Soud vychází z ustálené judikatury Ústavního soudu, a to nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 16.10.2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06 z něhož vyplývá, že v situaci řetězení několika kupních smluv ani případ, kdy se ukáže první smlouva v řetězci absolutně neplatná, nemůže mít toto zjištění vliv na vlastnické právo pozdějších nabyvatelů, pokud nemovitosti nabývali v dobré víře.

Žalovaný netvrdil, ani neprokazoval, že žalobce v době uzavření druhé kupní smlouvy v pořadí nejednal v dobré víře.

Pro úplnost soud odkazuje na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I.ÚS 143/07 řešící otázku dobré víry, podle něhož vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své právo nabyli v dobré víře, požívá ochrany a nezaniká, což je v souladu s čl. 11 Listiny.

Na základě výše uvedených skutečností, dospěl soud k závěru, že v řízení bylo řádně prokázáno, že mezi obchodní firmou Ruby Apartments, s.r.o. jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím byla platně uzavřena kupní smlouva, jejichž předmětem byl úplatný převod nemovitosti, jejíhož vyloučení se žalobce domáhal a k převodu nemovitosti na žalobce. Právní účinky vkladu nastaly ke dni 20.04.2011.

Žalobce v řízení prokázal, že je vlastníkem výše uvedené nemovitosti, a svědčí mu tak právo vylučující sepis nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka CON INVEST, a.s., proto soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst.1, § 149 o.s.ř., kdy ve sporu úspěšnému žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří vynaložený soudní poplatek v částce 10.000,--Kč. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust. § 160 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 13. března 2013

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková