41 ICm 339/2015
Číslo jednací: 41 ICm 339/2015-157 ( KSHK 41 INS 22280/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Marií Šrámkovou v právní věci žalobce: Česká insolvenční v. o. s., IČ 288 10 341, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01, Havlíčkův Brod, právně zastoupen: Mgr. Zuzanou Zlatohlávkovou, advokátkou, se sídlem Fráni Šrámka 1139, 500 02, Hradec Králové, proti žalovanému: KMEZ, s.r.o., se sídlem Stará Bystrica 72, 023 04, Stará Bystrica, Slovenská republika, o určení neplatnosti event. neúčinnosti zápočtu č. XX906196 ze dne 29. 8. 2013,

takto:

I. Určuje se, že jednostranný zápočet č. XX 906196 ze dne 29. 08. 2013, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding, a.s., IČ 252 597 41, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči společnosti KMEZ, s. r. o., IČ 364 232 62, se sídlem 023 04 Stará Bystrica 72, je neplatný.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 10.200 Kč, a to ve lhůtě do 3 týdnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Žalovaný je povinen zaplatit státu Česká republika na účet Krajského soudu v Hradci Králové částku ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě do 3 týdnů od právní moci tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 20. 1. 2015 se insolvenční správce dlužníka ROSS Holding a. s., domáhal po změně žaloby připuštěné při jednání soudu dne 17. 8. 2016, primárním petitem určení, že jednostranný zápočet č. XX906196 ze dne 29. 8. 2013, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, vůči společnosti KMEZ, s. r. o., IČ 36423262, je neplatný. Eventuálním petitem se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jednostranný zápočet č. XX906196 ze dne 29. 8. 2013, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a. s. IČ 252 59 741 vůči společnosti KMEZ, s. r. o., IČ 36423262, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný. Žalovaný nechť je povinen vydat do majetkové podstaty společnosti ROSS Holding a. s., částku ve výši 169.377,09 Kč. Žalobce tvrdil, že při soupisu majetku náležejícího do majetkové podstaty společnosti ROSS bylo žalobcem zjištěno, že společnost ROSS jednostranným započtením ze dne 29. 8. 2013 započetla své pohledávky vůči žalovanému v celkové výši 169.377,09 Kč. Předmětný zápočet byl odeslán na adresu žalovaného doporučeně dne 30. 8. 2013. Krajský soud v Hradci Králové dne 30. 8. 2013 vydal předběžné opatření, kterým zakázal vzájemné zápočty pohledávek mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Oznámení o jednostranném započtení bylo žalovanému doručováno v době účinnosti předběžného opatření o zákazu započítávání vzájemných pohledávek, a proto je uvedené započtení neplatným právním úkonem.

Žalovaný žalobu považoval za bezpředmětnou, neboť ze strany dlužníka nebyly dodrženy dohodnuté podmínky smlouvy. Žalovaný tvrdil, že dohodnuté práce řádně vykonal a vyfakturoval. Dlužník však fakturaci zamítl s tím, že bude uhrazeno až po ukončení všech prací. S tímto se nedalo souhlasit a pracovníci ze stavby odešli. Žalovaný namítal, že smluvní pokuta, kterou dlužník uplatňuje, nebyla smluvená.

Při zkoumání podmínek řízení soud uzavřel, že dne 12. 8. 2013 bylo na dlužníka ROSS Holding a.s., věřitelem zahájeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 22280/2013. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly ke dni 13. 8. 2013. Dne 28. 8. 2013 byl dlužníkem podán návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud zakázal osobám, které mají pohledávky vůči dlužníkovi, započtení vzájemných pohledávek s dlužníkem. Dne 30. 8. 2013 soud předběžným opatřením zakázal započtení vzájemných pohledávek dlužníka a jeho věřitelů na dobu do právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Předběžným opatřením ze dne 23. 10. 2013 byl ustanoven předběžným správcem dlužníka žalobce. Dne 21. 1. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Dne 29. 1. 2014 bylo předběžným opatřením zakázáno započtení vzájemných pohledávek dlužníka a jeho věřitelů, a to až do vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Dne 8. 4. 2014 byla nařízena reorganizace, která byla dne 4. 11. 2014 přeměněna v konkurz.

Žaloba v předmětné věci byla doručena zdejšímu soudu do datové schránky dne 20. 1. 2015, tedy ve lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 insolvenčního zákona. V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost právního úkonu pouze insolvenční soud § 231 odst. 2 insolvenčního zákona. Aktivní legitimaci k podání žaloby na určení neplatnosti právního úkonu má dle ust. § 231 odst. 3 insolvenčního zákona i insolvenční správce.

Shrnutí skutkového stavu věci:

Žalovaný a dlužník uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek žalovaného pro dlužníka provést elektromontážní práce na akci Jinonická vyhlídka a závazek dlužníka dílo převzít a uhradit cenu díla. Žalovaný vyúčtoval za provedené dílo tyto faktury:

-č. 20/2012 na částku 30.303,12 Kč ze dne 20. 06. 2012, splatná dne 19. 07. 2012 -č. 18/2012 na částku 40.267,50 Kč ze dne 01. 06. 2012, splatná dne 30. 06. 2012 -č. 15/2012 na částku 3.915 Kč ze dne 25. 05. 2012, splatná dne 23. 06. 2012 -č. 12/2012 na částku 16.780 Kč ze dne 02. 05. 2012, splatná dne 31. 05. 2012 -č. 11/2012 na částku 40.720 Kč ze dne 02. 05. 2012, splatná dne 31 05. 2012 -č. 13/2012 na částku 60.990 Kč ze dne 02. 05. 2012, splatná dne 31. 05. 2012 -č. 14/2012 na částku 9.135 Kč ze dne 02. 05. 2012, splatná dne 31. 05. 2012 -č. 07/2012 na částku 13.300 Kč ze dne 01. 03. 2012, splatná dne 29. 02. 2012 -č. 06/2012 na částku 48.070 Kč ze dne 01. 03. 2012, splatná dne 30. 03. 2012 -č. 05/2012 na částku 20.330 Kč ze dne 01. 03. 2012, splatná dne 30. 03. 2012 -č. 03/2012 na částku 105.100 Kč ze dne 01. 02. 2012, splatná dne 01. 03. 2012 -č. 02/2012 na částku 177.876 Kč ze dne 01. 02. 2012, splatná dne 01. 03. 2012 -č. 44/2012 na částku 140.000 Kč ze dne 03. 01. 2012, splatná dne 01. 02. 2012 -č. 41/2011 na částku 134.945 Kč ze dne 16. 12. 2011, splatná dne 15. 01. 2012 -č. 40/2011 na částku 144.400 Kč ze dne 02. 12. 2011, splatná dne 31. 12. 2011 -č. 31/2011 na částku 105.000 Kč ze dne 01. 10. 2011, splatná dne 30. 10. 2011 -č. 29/2011 na částku 22.923 Kč ze dne 13. 09. 2011, splatná dne 12. 10. 2011 -č. 27/2011 na částku 75.000 Kč ze dne 01. 09. 2011, splatná dne 30. 09. 2011 -č. 10/2011 na částku 80.000 Kč ze dne 02. 05. 2011, splatná dne 31. 05. 2011 -č. 15/2011 na částku 45.000 Kč ze dne 23. 05. 2011, splatná dne 21. 06. 2011 -č. 11/2011 na částku 60.013 Kč ze dne 02. 05. 2011, splatná dne 31. 05. 2011 -č. 08/2011 na částku 117.558 Kč ze dne 01. 04. 2011, splatná dne 30. 04. 2011 -č. 03/2011 na částku 85.006 Kč ze dne 02. 03. 2011, splatná dne 31. 03. 2011 -č. 01/2011 na částku 58.363 Kč ze dne 01. 02. 2011, splatná dne 02. 03. 2011

Dlužník vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu za prodlení s provedením díla fakturou č. FV 12901870 na částku 498.480,75 Kč splatnou dne 11. 9. 2012. Oznámením o jednostranném započtení pohledávek a závazků č. XX906196 ze dne 29. 8. 2013 započetl dlužník žalovanému shora uvedené faktury s tím, že celkově byla započtena částka 169.377,09 Kč. Oznámení o jednostranném započtení bylo žalovanému doporučeně odesláno dne 30. 8. 2013. Uvedený skutkový stav byl prokázán fakturami, oznámením o jednostranném započtení, z knihy odeslané pošty dlužníka a z poštovního podacího archu ze dne 30. 8. 2013. Krajský soud v Hradci Králové Usnesením č. j. KSHK 41 INS 22280/2013-A-13 dne 30. 8. 2013 nařídil předběžné opatření, kterým zakázal započtení vzájemných pohledávek dlužníka ROSS Holding a.s., IČ: 25259741, Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod a jeho věřitelů na dobu do právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.

Při právním posouzení věci soud postupoval v souladu s ustanovením § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen o. z.) a věc posoudil dle dosavadních právních předpisů.

Dle ust. 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013, (dále jen obč. zák.), neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Neplatnost právního úkonu může být v průběhu insolvenčního řízení zjištěna jedině ve výroku pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu. Insolvenční zákon předpokládá dvě fáze uplatnění právních následků neplatných úkonů a v návaznosti na to vedení dvou sporů. V první fázi jde o zjištění neplatnosti rozhodnutím insolvenčního soudu na základě žaloby insolvenčního správce. Tento spor je z hlediska pravidel věcné příslušnosti soudu incidenčním sporem ve smyslu ustanovení § 7a písm. b) insolvenčního zákona. Jakmile je neplatnost právního úkonu zjištěna pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu, insolvenční správce zapíše pohledávku do soupisu majetkové podstaty. Ve druhé fázi vymáhá peněžitou pohledávku insolvenční správce žalobu na plnění (zaplacení) ve prospěch majetkové podstaty ust. § 294 odst. 1 insolvenčního zákona. Místně příslušným soudem je obecný soud dlužníkova dlužníka. Nejde o incidenční spory § 159 odst. 2 insolvenčního zákona. (Maršíková, J. a kol., Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, 2. aktualizované vydání, Praha: Leges, 2014).

Na základě shora uvedeného se soud nejdříve zabýval platností samotného úkonu započtení. V průběhu řízení bylo nepochybně zjištěno a prokázáno, že oznámení o jednostranném započtení bylo žalovanému odesíláno dne 30. 8. 2013 a nejdříve se mu tak mohlo dostat do dispozice dne 31. 8. 2013. V tento den však již bylo účinné předběžné opatření insolvenčního soudu vydané dne 30. 8. 2013, kterým bylo zakázáno započítávat pohledávky a závazky dlužníka a jeho věřitelů. Na základě této skutečnosti soud dospěl k závěru, že započtení bylo učiněno v rozporu se zákazem vydaným na základě zákona a úkon započtení je nutné posuzovat jako neplatný právní úkon dle ust. § 39 obč. zák. Soud proto žalobě v primárním petitu vyhověl.

Soud dospěl k závěru, že samotný úkon započtení je neplatným právním úkonem dle ust. § 39 obč. zák., jak bylo uvedeno shora. Žalovaný mimo to sporuje i existenci pohledávky dlužníka vůči žalovanému na zaplacení smluvní pokuty ve výši 498.480,75 Kč. Pokud insolvenční správce dlužníka bude u věcně a místně příslušného soudu tvrzenou pohledávku dlužníka za žalovaným vymáhat žalobou na plnění, tak bude na insolvenčním správci, aby svá tvrzení o pohledávce řádně prokázal.

O petitu eventuálním soud nerozhodoval, neboť primárnímu petitu vyhověl. O eventuálním petitu soud rozhoduje jen v případě, že primární petit zamítne (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 2887/2004).

Ve druhém výroku bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., na základě kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Náklady řízení ve věci úspěšného žalobce tvoří:

-odměna advokáta ve výši 9.300 Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), jeden úkon právní služby činí částku 3.100 Kč (jedná se o tři úkony právní služby, tj. převzetí věci, písemné vyjádření ve věci 17. 8. 2016, účast na jednání soudu dne 17. 8. 2016),

-paušální náhrada ve výši 300 Kč náleží za každý úkon právní služby dle ust. § 13 odst. 3 AT tj. 900 Kč.

Úspěšnému žalobci tak bylo na náhradě nákladů řízení přiznáno celkem 10.200 Kč.

Žalovanému byla ve třetím výroku rozhodnutí uložena povinnost zaplatit soudní poplatek. Žalobce je v předmětném řízení, dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, od placení soudního poplatku osvobozen. Soud žalobcově návrhu vyhověl a poplatková povinnost tak přešla na neúspěšného žalovaného (viz. ust. § 2 odst. 3 cit., zákona). Výše soudního poplatku byla stanovena dle položky 13 písm. d) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon nebo exekuci.

V Hradci Králové dne 17. srpna 2016

Mgr. Marie Šrámková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků