41 ICm 337/2015
Číslo jednací: 41 ICm 337/2015-35 (KSHK 41 INS 22280/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v. o. s., IČ 288 10 341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, proti žalovanému Villa Park Čechovka a. s., IČ 275 30 957, sídlem v Havlíčkově Brodě, Čechova 3812, PSČ 580 01, o určení neúčinnosti právních úkonů, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že dohoda o započtení ze dne 21. 8. 2013 č. XX906128, kterou byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Villa Park Čechovka a. s., IČ 275 30 957, se sídlem Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

II. Určuje se, že jednostranný zápočet ze dne 21. 8. 2013 č. XX906128, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Villa Park Čechovka a. s., IČ 275 30 957, se sídlem Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

III. Společnost Villa Park Čechovka a. s, IČ 275 30 957, se sídlem Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod je povinna zaplatit žalobci do majetkové podstaty společnosti ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod částku ve výši 12.916.000,00 Kč.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 2.000,00 Kč České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710 do pěti dnů od právní moci rozsudku.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odův o d ně ní:

Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 18. 8. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v třicetidenní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 31. 8. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z těchto právních úkonů, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. ř.).

Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl.

Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000.00 Kč dle pol. 13/1. písm. d) Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 4. prosince 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková