41 ICm 336/2015
Číslo jednací: 41 ICm 336/2015-55 (KSHK 41 INS 22280/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v. o. s., IČ 288 103 41, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, proti žalovanému Izolinvest s. r. o., IČ 277 35 362, sídlem v Tečovicích 349, PSČ 763 02, o určení neúčinnosti právních úkonů, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že jednostranný zápočet ze dne 17. 9. 2013 č. XX906097, kterým byly započteny pohledávky vůči společnosti Izolinvest s. r. o., IČ 277 35 362 se sídlem č. p. 349, 763 02 Tečovice je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

II. Společnost Izolinvest s. r. o., IČ 277 35 362 se sídlem č. p. 349, 763 02 Tečovice je povinna vydat do majetkové podstaty společnost ROSS Holding a. s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod částku 10.358,04 Kč.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 2.000,00 Kč České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710 do pěti dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedeného právního úkonu dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 18. 8. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v třicetidenní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 20. 8. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z tohoto právního úkonu, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. ř.).

Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl.

Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000,00 Kč dle pol. 13/1. písm. d) Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 4. prosince 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková