41 ICm 3306/2015
Číslo jednací: 41 ICm 3306/2015-34 (KSHK 41 INS 18633/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v. o. s., IČ 288 10 341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka ZUMAL s. r. o., IČ 279 30 785, proti žalovanému UNIPRO-HaUS Centrum, s. r. o., IČ 440 15 976, sídlem v Pohořelicích, Velký Dvůr 861, PSČ 691 23, o určení neúčinnosti právních úkonů, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že smlouva o dodávce technologie pro chov nosnic ze dne 28. 3. 2012 uzavřená mezi dlužníkem ZUMAL s. r. o., IČO 279 30 785, se sídlem Pohořelice, Velký Dvůr, PSČ 691 23 a UNIPRO-HaUS Centrum, spol. s r. o., IČO 440 15 976, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

II. Určuje se, že právní úkony, kterými dlužník ZUMAL s. r. o., IČO 279 30 785, se sídlem Pohořelice, Velký Dvůr 861, 691 23 uhradil žalované UNIPRO-HaUS Centrum, spol. s r. o., IČO 440 15 976, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice, z b. ú. 2105688154/2700 na b. ú. 2106357285/2700 ze dne 2. 7. 2012 částku 1.020.000,00 Kč, dne 2. 7. 2012 částku 268.000,00 Kč, dne 19. 7. 2012 částku 11.000.000,00 Kč, dne 19. 7. 2012 částku 7.084.502,47 Kč a dne 14. 9. 2012 částku 2.851.387,20 Kč, jsou vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné.

III. UNIPRO-HaUS Centrum, spol. s r. o., IČO 440 15 976, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka ZUMAL s. r. o., IČO 279 30 785, se sídlem Pohořelice, Velký Dvůr 861, PSČ 691 23 částku ve výši 22.223.889,67 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 2.000,00 Kč České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710 do pěti dnů od právní moci rozsudku.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odův o d ně ní:

Žalobou doručenou soudu dne 21. 8. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 27. 8. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v třicetidenní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 31. 8. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z těchto právních úkonů, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. ř.).

Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl.

Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000,00 Kč dle pol. 13/1. písm. d) Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 4. prosince 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková