41 ICm 3300/2015
Číslo jednací: 41 ICm 3300/2015-37 (KSHK 41 INS 18496/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v. o. s., IČ 288 10 341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka DERAPUS s. r. o., IČ 279 41 213, proti žalovanému FRESHEGGS, a. s., IČ 248 47 208, sídlem ve Vejprnicích, Tyršova 682, PSČ 330 27, o určení neúčinnosti právních úkonů, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že právní úkon, kterým dlužník DERAPUS, s. r. o., IČO 279 41 213, se sídlem Libotenice 153, 412 01 Libotenice, uhradil žalované FRESHEGGS a. s., IČO 248 47 208, Tyršova 682, 330 27 Vejprnice z b. ú. 2105687944/2700 na b. ú. 2102966526/2700 dne 13. 2. 2013 částku ve výši 3.000.000,00 Kč, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

II. FRESHEGGS a. s., IČO 248 47 208, Tyršova 682, 330 27 Vejprnice je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka DERAPUS, s. r. o., IČO 279 41 213, se sídlem Libotenice 153, 412 01 Libotenice částku ve výši 3.000.000,00 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 2.000,00 České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710 do pěti dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 19. 8. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedeného právního úkonu dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 27. 8. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v třicetidenní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 31. 8. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z tohoto právního úkonu, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. .).

Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl.

Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč dle pol. 13/1. písm. d) Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 4. prosince 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková