41 ICm 3281/2011
Číslo jednací: 41 ICm 3281/2011-90 ( KSHK 41 INS 14007/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, proti žalovanému Ing. Bc. Bohumilu Ježkovi, insolvenčnímu správci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Holicích v Čechách, Komenského 220, zastoupenému Mgr. Martinem Červinkou, advokátem sídlem v České Třebové, Čechova 396, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má pohledávku ve výši 165.509,87 Kč za dlužníkem Lukášem Horáčkem, anonymizovano , v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 14007/2011.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 8. 12. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti své pohledávky ve výši 315 995,10 Kč popřené při přezkumném jednání žalobcem a původně i dlužníkem /druhým žalovaným ve věci/.

Usnesením ze dne 14.6. 2013 bylo k návrhu žalobce ze dne 10.6. 2013 řízení zastaveno ohledně částky 150 485,23 Kč a ohledně dlužníka jako druhého žalovaného. Podáním ze dne 9.7. 2013 souhlasil žalovaný s uznáním zbývající částky 165 509,87 Kč jako důvodně uplatněné žalobcem v insolvenčním řízení Předmětem řízení bylo určení popřené nevykonatelné pohledávky žalobce, kterou uplatnil ve výši původně 315 995,10 Kč a posléze omezil na částku 165 509,87 Kč. Sporná částka představuje pohledávku ze smlouvy o úvěru poskytnutého žalobcem dlužníkovi. Soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 2 o.s.ř., když žádný z účastníků řízení neměl převažující úspěch ve věci.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 6. září 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová