41 ICm 320/2011
Číslo jednací: 41 ICm 320/2011-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : Home Credit, a.s. se sídlem Brno, Moravské nám. 249/8, IČ: 26978636, zastoupen: JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem se sídlem Brno, Tř.kpt. Jaroše 13, proti žalovanému: Ing. Petr BENEŠ se sídlem Praha 4, Na Jezerce 1339/43, insolvenční správce dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Příbram, Tyršova 108, o určení pravosti pohledávky, p r o z m e š k á n í

takto :

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 12039/2010 za dlužníkem Petrem anonymizovano anonymizovano , bytem Příbram, Tyršova 108, nevykonatelnou pohledávku ve výši 132.934,28 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že pohledávka přihlášená do konkurzního řízení vedeného u nadepsaného soudu pod sp.zn. 41 INS 12039/2010 jako nezajištěná a nevykonatelná je v částce 132.934,28 Kč je po právu s tím, že do insolvenčního řízení byla pohledávka přihlášena v celkové výši 164.012,28 Kč. Žalovaný popřel pohledávku co do pravosti a výše v částce 132.934,28 Kč. Žalobce uvedl, že uzavřel s dlužníkem dne 14.07.2008 smlouvu o úvěru č. 3807167833 se sjednaným pojištěním, žalobce požadoval nezaplacenou jistinu v částce 44.099,90, nezaplacené pojištění za období 03-06/2010, smluvní pokutu v částce 22.592,35 Kč dle úvěrových podmínek hl.7,§3 a smluvní pokutu v částce 303,--Kč dle úvěrových podmínek gl. 14, § 3. Dne 14.10.2008 uzavřel žalobce s dlužníkem smlouvu o úvěru č. 3810050564 se sjednaným pojištěním. Žalobce požadoval nezaplacenou jistinu v částce 10.032,60 Kč, nezplacené pojistné za období 2010 v částce 84,--Kč, smluvní pokutu v částce 2.066,67 dle hl. 7 ,§ 3 úvěrových podmínek a smluvní pokutu v částce 72,--Kč dle hl. 14, § 3 úvěrových podmínek. Dne 21.10.2002 uzavřel žalobce s dlužníkem smlouvu o revolvingovém úvěru č. 5210102294 s úvěrovým rámcem 70.000,--Kč. Žalobce požadoval zaplacení částky 80.867,28 z titulu nezaplacené jistiny 70.000,--Kč, pojištění a úroku. Při přezkumném jednání dne 07.01.2011 žalovaný pohledávku č. 1 popřel co do částky 41.710,--Kč co do pravosti, pohledávku č. 2 popřel co do částky 10.357,--Kč z důvodu pravosti a pohledávku č.3 popřel v plné výši co do pravosti.

Žalovanému byla žaloba doručena do vlastních rukou dne 06.03.2011. Předvolání k prvnímu jednání ve věci, které se konalo dne 20.06.2011 bylo žalovanému doručeno více jak deset dnů přede dnem konání jednání do vlastních rukou dne 12.04.2011. Žalovaný byl v předvolání soudem poučen o tom, že pokud se k jednání bez důvodné a včasné omluvy nedostaví, může být vynesen rozsudek pro zmeškání. Žalovaný se přesto bez omluvy k prvému jednání ve věci nedostavil, svou neúčast včas a řádně neomluvil. Soud věc projednal a rozhodl podle ust.§ 101 odst.3 o.s.ř. v jeho nepřítomnosti.

Žalobce, který se k jednání dostavil, navrhl, aby soud ve věci rozhodl rozsudkem pro zmeškání.

Žaloba byla podána včas, když přihláška žalovaného byla přezkoumána při jednání dne 07.01.2010, insolvenčním správcem byla popřena co do pravosti a výše v částce 132.934,28 Kč, žaloba byla podána dne 10.02.2011, osobou oprávněnou ( žalobce je přihlášeným věřitelem, jehož pohledávka byla částečně při přezkumném jednání popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust.§ 198 odst.1 IZ. Důvody popření přihlášené pohledávky jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání.

Vzhledem k tomu, že byly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, soud podle ust.§ 153b odst.1 o.s.ř. vynesl rozsudek pro zmeškání, kterým žalobě zcela vyhověl, přičemž tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, vzal za nesporná. Věc po právní stránce posoudil podle ust.§ 198 IZ a § 497 a násl. obch.zák.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro zmeškání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.).

Do právní moci rozsudku pro zmeškání může žalovaný podat návrh na jeho zrušení, pokud zmeškala první jednání z omluvitelných důvodů, a to ke zdejšímu soudu. Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího

V Praze dne 20. června 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: K. Ondráková