41 ICm 317/2012
Jednací číslo: 41 ICm 317/2012-14 KSPH 41 INS 17380/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2, IČ: 601 92 852, proti žalovanému: Ing. Tomáš ZŮZA, se sídlem Kodaňská 45, 101 00 Praha 10, insolvenční správce dlužníka Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 168, 289 12 Sadská, o určení popřené pohledávky

takto :

I. Určuje se, že zajištěná a nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 28.726,98 Kč, přihlášená do insolvenečního řízení dlužníka Lenky Grospičo anonymizovano , bytem Tyršova 168, 289 12 Sadská, vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 17380/2011, j e p o p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že jeho nevykonatelná pohledávka v částce 28.726,98 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Lenky anonymizovano , vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 17380/2011, jako zajištěná majetkem dlužníka, je po právu.

Usnesením Krajského soudu v Praze čj. KSPH 41 INS 17380/2011-A-13 ze dne 08.11.2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný a dlužníku bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Dne 29.11.2011 žalobce přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem v celkové výši 122.544,69 Kč z titulu smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2897026751 ze dne 27.06.2005, smlouvy o stavebním spoření č. 2897026701 a smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce. Pohledávka v částce 28.726,98 Kč byla uplatněna jako zajištěná co do výše prostředků naspořených na účtu smlouvy o stavebním spoření. Ve zbylé části byla pohledávka uplatněna jako nezajištěná. Při přezkumném jednání dne 27.01.2012 insolvenční správce pohledávku žalobce co do výše a pořadí v částce 27.071,10 Kč a co do pořadí v částce 1.655,88 Kč popřel, ve zbytku byla pohledávka uznána. Vyrozumění o popření části přihlášené pohledávky bylo žalobci doručeno dopisem ze dne 27.01.2012.

K rozhodným skutečnostem žalobce doplnil, že pohledávka v popřené částce 28.726,98 Kč je zajištěna majetkem dlužníka. Přihlášená pohledávka vyplývá ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2897026751, kdy na základě této smlouvy byl dlužníkovi poskytnut úvěr v částce 150.000,--Kč. Překlenovací úvěr je konstruován tak, že dlužník splácí pouze úroky a povinně spoří na účet stavebního spoření až do doby splnění podmínek pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (v tomto okamžiku dochází k započtení naspořených částek na úvěr). Peněžní prostředky na dospořovacím účtu byly vyčísleny v částce 28.726,98 Kč k datu úpadku, jedná se o majetek dlužníka a jsou vinklovány na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ve prospěch žalobce. Jedná se prostředky majetkové podstaty a jsou částečným zajištěním pohledávky žalobce, z tohoto důvodu byla část pohledávky přihlášena jako zajištěná právě ve výši 28.544,98 Kč.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že podle jeho názoru není správný názor žalobce, že prostředky na dospořovacím účtu jsou součástí majetkové podstaty, a to za situace, kdy je úpadek řešen oddlužením, kdy klasická majetková podstata neexistuje a správce tudíž nemá možnost tyto peněžní prostředky do majetkové podstaty a rozdělit je mezi věřitele. Podle žalovaného měl žalobce úvěr zesplatnit a započíst si svoji pohledávku proti dospořovacímu účtu. V případě, že tak neučinil, došlo k jeho zvýhodnění, neboť na něj připadne vyšší částka i a po skončení oddlužení, kdy bude mít tuto částku nadospořovací m účtu. Tento důvod byl hlavním důvodem popření pohledávky žalobce. Správce přezkoumal jako zajištěnou pouze pohledávku v částce 27.071,10 Kč, neboť ta vyplývá i z textu přihlášky a vycházela z aktuálního zůstatku na dospořovacím účtu. Žalovaný není schopen dohledat doklad, z něhož při posouzení vycházel, zřejmě se jednalo o telefonickou informaci. Realizace resp. nerealizace zajištění v rámci oddlužení splátkovým kalendářem je prováděna pouze na základě pokynu zajištěného věřitele, který může být nebo nemůže být vydán. Z tohoto důvodu navrhoval zamítnutí žaloby.

Žalobce se k jednání soudu řádně a včas omluvil, soudu věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti podle ust.§ 101 odst.3 o.s.ř.

V posuzované věci dospěl soud k následujícím závěrům. Žaloba byla podána včas (pohledávka přezkoumána při přezkumném jednání dne 27.01.2012, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 27.01.2012, žaloba podána dne 03.02.2012) a oprávněnou osobou (žalobce je přihlášeným věřitelem, jehož pohledávka byla u přezkumného jednání částečně popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Důvody popření přihlášené pohledávky jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání.

Z provedených důkazů soud zjistil a má za prokázané, že mezi žalobcem a dlužníkem byla dne 27.06.2005 uzavřena smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2 897 026 751, na základě, které byl dlužníkovi poskytnut překlenovací úvěr v částce 150.000,--K4 se sjednanou úrokovou sazbou 7,1% p.a. za účelem udržovacích prací. V čl. II. byly sjednány zálohové měsíční splátky úroků, splacení překlenovacího úvěru a ostatní náhrady, tak, že zálohová měsíční splátka úroků činila 887,50 Kč, měsíční úhrada za vedení účtu překlenovacího úvěru 25,--Kč a měsíční vklad stavebního spoření 450,--K4 s tím, že tento vklad je poukazován na účet č. 6289702675/7990. Dle čl. III. smlouvy byl překlenovací úvěr zajištěn zřízením zástavního práva k vkladu stavebního spoření ze smlouvy o stavebním spoření č. 2897026701, kdy výše zůstatku činila k datu vyhotovení smlouvy 0,00 Kč. Nedílnou součástí smlouvy byly Všeobecné úvěrové podmínky Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. ze dne 01.01.2005. K zajištění výše uvedené smlouvy byla mezi žalobcem a dlužníkem uzavřena dne 27.05.2005 smlouva o zřízení zástavních práv k pohledávce ke smlouvě o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2 897 026 751, kdy výše zajištění pohledávky činila 150.000,--Kč. Dlužník v souladu s touto smlouvou dal do zástavy zástavnímu věřiteli pohledávku uvedenou v čl. II. včetně příslušenství a budoucích přírůstků a zástavní věřitel tuto pohledávku do zástavy přijal. Ke dni uzavření smlouvy činila pohledávka výši 0,00,--Kč. Ze stavu pohledávky k datu 08.11.2011 bylo zjištěno, že pohledávka žalobce činila 151.271, 61 Kč. Z evidence účtu smlouvy o stavebním spoření č. 2897026701 byl zjištěn Konečný zůstatek na tomto účtu, který je předmětem zástavní smlouvy v částce 28.726,98 Kč (částka je tvořena Uspořenou částkou 24.303,45 Kč, státní podporou 3.406,--Kč, úrokem z uspořené jistiny 923,18 Kč a úrokem ze státní podpory 94,35 Kč).

Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřena podle ust.§ 497 a násl. obch.zák. smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření ve znění VSP, na základě, které byl dlužníkovi vyplacen překlenovací úvěr v částce 150.000,--Kč za účelem údržby stavby. S předpokládaným termínem přidělení cílové částky 2.čtvrtletí 2015.

Podle ust.§ 152 OZ zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

Podle ust.§ 153 odst.1 OZ zástavou může být věc movitá, nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to povaha připouští atd. Podle ust.§ 155 odst.4 OZ zástavním právem mohou být do sjednané výše zajištěny i pohledávky určitého druhu, které zástavnímu věřiteli vůči dlužníkovi budou vzni´kat v určité době. Podle ust.§ 159 odst.1 OZ zástavní právo k pohledávce vzniká uzavřením smlouvy, pokud v ní není uvedeno něco jiného.

Na základě prokázáno, že mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřena smlouva o zřízení zástavních práv k pohledávce ke smlouvě o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2897026751 ze dne 27.06.2005 podle ust.§ 152 a násl. OZ, která zajišťovala pohledávku žalobce ze smlouvy o překlenovacím úvěru č. 289026751 s výší úvěru 150.000,--Kč a to včetně příslušenství, kdy dlužník byl majitelem pohledávky za zástavním věřitelem z titulu smlouvy o stavebním spoření č. 2897026701. V době uzavření zástavní smlouvy byla výše pohledávky na tomto účtu rovna nule.

V řízení bylo prokázáno, že uspořená částka na tomto účtu činila 24.303,45 Kč, státní podpora 3.406,--Kč, úroky z uspořené částky 523,18 a úroky ze státní podpory 94,35 Kč, celkem 28.726,98 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že částka zajištěná majetkem dlužníka, tj. zůstatkem na účtu zajištěném zástavní smlouvou činila ke dni 08.11.2011 28.726,98 Kč. Je tedy nepochybné, že výše uvedené finanční prostředky, které jsou majetkem dlužníka jsou vinklovány ve prospěch zajištěného věřitele-žalobce. Neboť na předmětný účet dlužník v souladu se smlouvou o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření ze dne 27.06.2005 byl povinen dle čl. II. poukazovat měsíční vklad stavebního spoření v částce 450,--Kč, a to až do doby, kdy mu vznikl nárok na přidělení cílové částky, předpokládaným termínem bylo 2.čtvrtletí 2015. Soud se ztotožnil s právním názorem žalobce, že zřízením zástavního práva k pohledávce není zajištění celé pohledávky, ale pouze té části, která odpovídá aktuálně naspořeným finančním prostředkům na účtu stavebního spoření. Soud neshledal oprávněnou námitku žalovaného, že nerealizací zástavního práva se věřitel dopustil svého zvýhodnění před ostatními věřiteli, neboť, zbylá část jeho pohledávky byla přihlášena jako pohledávka nezajištěná, a byla v rámci přezkumného jednání zjištěna.

Výše zajištěné pohledávky tak, jak byla žalobcem v přihlášce ze dne 29.11.2011 přihlášena zcela koresponduje se zůstatkem na účtu stavebního spoření, který byl v jeho prospěch zajištěn výše citovanou zástavní smlouvou.

Ve světle shora uvedeného soud v dané věci shrnuje a uzavírá, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení jako nevykonatelná a zajištěná je co do částky 28.726,98 Kč představující část dlužné částky z nesplaceného překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, je po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 25. dubna 2012

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková