41 ICm 3140/2011
Číslo jednací: 41 ICm 3140/2011-76 ( KSHK 41 INS 13846/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Domácí půjčky a.s., IČ 25120549, sídlem v Praze 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00, zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem sídlem v Praze 1, Týnská 12, PSČ 110 00, proti žalovanému JUDr. et Ing. Tomáši Matouškovi, insolvenčnímu správci dlužníka Jitky anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, zastoupenému JUDr. Milanem Novákem, advokátem sídlem tamtéž, o určení pohledávky v insolvenčním řízení t a k t o: I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení pohledávky ve výši 11 135,80 Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Jitky anonymizovano pod sp. zn. KSHK 41 INS 13846/2011 před Krajským soudem v Hradci Králové, se zamítá. II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení 20 570 Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Nováka do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 21. 11. 2011, soudu doručenou dne 23.11. 2012, se žalobce domáhal určení oprávněnosti své nevykonatelné pohledávky ve výši celkem 11 135,80 Kč přihlášené do insolvenčního řízení žalovaného z titulu směnky vlastní vystavené dlužníkem dne 14. 6. 2011 na částku 11 104,80 Kč a splatné 7.8. 2011 a 6% úroků z prodlení od 8.8. 2011 do 24.8. 2011.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby když uvedl, že směnka byla vyplněna v rozporu se směnečným prohlášením, v době splatnosti směnky byla splatná pouze první splátka, úrok z úvěru ve výši 85 % p.a. a případné smluvní pokuty jsou v rozporu s dobrými mravy. Dále odkazuje na smlouvu o spotřebitelském úvěru a tvrdí, že závazek dlužníka byl touto směnkou zajištěn a dále i to, že žalobce uplatnil i pohledávky vyloučené z uspokojení v ins. řízení jednak vyplněním budoucích nesplatných pohledávek a jednak úroků z prodlení za dobu po zjištění úpadku tj. po 25.8. 2011.

Rozsudek ze dne 8.3. 2013, jímž bylo žalobě vyhověno, byl k odvolání žalovaného zrušen usnesením ze dne 2.9. 2013. Odvolací soud přitom dovodil právo žalovaného vznášet absolutní i relativní kauzální námitky vůči zajišťovací směnce, neboť ten nebyl účastníkem směnečného řízení, dále může namítat neplatnost ujednání o smluvní pokutě či smluvnímu úroku z důvodu absolutní neplatnosti či rozporu s dobrými mravy. Soud v dalším průběhu řízení vycházel ze všech dosud provedených důkazů a to se souhlasem žalovaného, když zástupce žalobce se z účasti na jednání omluvil a výslovně souhlasil s jednáním bez jeho účasti.

Soud z obsahu přihláškového spisu sp. zn. 41 INS 13846/2011-P-1-z důkazů provedených při jednání dne 8.3. 2013-tedy zjistil následující skutečnosti: Z přihlášky pohledávky se podává, že žalobce přihlásil do ins. řízení pohledávku v celkové výši 11 104,80 Kč (jistina 11 104,80 Kč a příslušenství 31 Kč) a jako důvod je uvedena směnka, příslušenství je určeno jako 6% úrok ze směnečné sumy za dobu od 8.8. 2011 do 24.8. 2011. Pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná a nezajištěná. Z protokolu přezkumného jednání konaného dne 26.11. 2011 se podává, že dlužnice pohledávku uznala a žalovaný pohledávku uznal ve výši 431 Kč a popřel ve výši 10 704,80 Kč. V této výši byla pohledávka popřena. Z vyrozumění ze dne 27.10. 2011 se podává, že byl žalobce o výsledku přezkumného jednání vyrozuměn žalovaným a byl vyzván k podání incidenční žaloby. Z kopie směnky vlastní vystavené dlužnicí se podává, že se zavázala zaplatit žalobci do 7.8. 2011 částku 11 104 Kč. Z kopie smlouvy o úvěru č. 6608455, uzavřené dne 14.6. 2011 s odkazem na ust. § 497 obchodního zákoníku, se podává, že se žalobce jako věřitel zavázal poskytnout dlužnici úvěr ve výši 4 900 Kč s úrokem 85% p.a., úvěr měl být splacen za 24 měsíců splátkami po 431 Kč vždy každého 20. dne v měsíci. Výše RPSN činila 127,77%. Z všeobecných obchodních podmínek se podává, že zajištění úvěru bylo blankosměnkou, kdy směnečnou sumu měl právo žalobce doplnit ve výši svých pohledávek za dlužnicí. Z interního dokladu žalobce označeného jako Evidence úvěru č. 6608455 se podává, že dlužnice uhradila do 20.7. 2011 žalobci 431 Kč dále i to, že byla na účet dlužnice převedena částka 4 900 Kč dne 22.6. 2011. Z informací uveřejněných na stránkách ČNB je soudu známo, že při poskytnutí úvěrů bankovním sektorem v r. 2011 činila průměrná míra úrokové sazby v případech úvěrů domácnostem s dobou splatnosti 1 až 5 let 14% až 15%. Výše průměrné RPSN pak činila v případech poskytování úvěrů domácnostem 15% až 16%

Z provedených důkazů má soud za prokázaný skutkový stav níže popsaný takto: Žalobce jako věřitel v insolvenčním řízení dlužníka Jitky anonymizovano přihlásil do řízení pohledávku ve výši 11 104,80 Kč doloženou směnkou vlastní. Při přezkumné jednání žalovaný popřel pohledávku co do výše 10 704,80 Kč a uznal 431,-Kč. Závazek dlužnice byl založen úvěrovou smlouvou ze dne 14.6. 2011 a zajištěn směnkou. Na základě úvěrové smlouvy byl dlužnici poskytnut úvěr ve výši 4 900 Kč se splatností dvou let s 85% úroků při RPSN 127,77%. Vzhledem k citovanému stanovisku odvolacího soudu a k tomu, že kausou zajišťovací směnky byla úvěrová smlouva, resp. platnost závazků z této smlouvy pro dlužnici zabýval se soud platností předložené smlouvy. Jelikož byl právní vztah založen před 1.1. 2014, bude nutno smlouvu posoudit podle zákona platného před tímto datem (§ 3028 odst. 3 NOZ), tj. občanským a obchodním zákoníkem ve znění platném v r. 2011. Režimu OZ tato úvěrové smlouva zcela podléhá, jelikož úvěrová částka nedosahuje 5 tis. Kč, neuplatní se zde zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru vzhledem k tomu, že výše poskytnutého úvěru je nižší 5 tis. Kč / ust. § 2 odst. e/. Spotřebitelský úvěr byl upraven v ust. § 51a a násl., uplatní se zde rovněž § 39 OZ, dle něhož je právní úkon učiněný v rozporu s dobrými mravy neplatný. Jelikož úvěrová sazba předmětné úvěrové smlouvy je 5x až 6x vyšší, než činila v téže době průměrná sazba poskytování úvěrů bankami a sazba RPSN pak byla 7x až 8x vyšší než RPSN bank v téže době, dovozuje soud neplatnost úvěrové smlouvy ze dne 14.6. 2011. Právní vztah založený neplatností dvoustranného právního úkonu je vztahem z bezdůvodného obohacení (viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 103 VSPH 84/2011 ze dne 7.9. 2011) vzniklého dlužníku z poskytnutí částky žalobcem. Takové právní posouzení věci je ovšem odlišné od právního názoru žalobce. Bylo by na místě poučení žalobce o povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní dle § 118a odst. 2 o.s.ř. Jelikož se žalobce nařízeného jednání nezúčastnil, nemohl být soudem poučen o své povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní (§ 101 odst. 1 o.s.ř.). Žalobce proto neunesl důkazní břemeno o vzniku platného závazku dlužnice z bezdůvodného obohacení (§ 457 OZ), tj. obvyklou cenu peněz jako odměnu za jejich půjčení , tj. co by obvykle dlužník zaplatil jinému věřiteli v daném místě a čase. To vede k zamítnutí podané žaloby v celém rozsahu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovaný, jenž byl zastoupen advokátem a ve sporu byl úspěšný, má právo na odměnu advokáta dle vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění: za pět úkonů po 3100 Kč plus 5x 300 Kč paušální náhrady (§ 11 odst. 1 písm. a/ a d/, § 7 bod 5., § 9 odst. 4 písm. c/, § 13 odst. 3 cit. předpisu) za řízení před soudy obou stupňů, tj. 17 000 Kč plus 21% DPH ve výši 3 570 Kč, dohromady pak 20 570 Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 10. ledna 2014 JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Drozdová Jana