41 ICm 3139/2011
Číslo jednací: 41 ICm 3139/2011-51 ( KSHK 41 INS 13846/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Euro Benefit a.s., IČ 25120514, sídlem v Praze 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem sídlem v Praze 1, Týnská 12, PSČ 110 00, proti žalovanému JUDr. et Ing. Tomáši Matouškovi, insolvenčnímu správci dlužníka Jitky anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, zastoupenému JUDr. Milanem Novákem, advokátem sídlem tamtéž, o určení pohledávky v insolvenčním řízení takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 6.949,10 Kč, uplatněná v insolvenčním řízením vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 13846/2011 ve věci dlužníka Jitky anonymizovano , není důvodná.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení 20.570,-Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Nováka do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 21.11.2011, soudu doručenou dne 23.11. 2012, se žalobce domáhal určení oprávněnosti své nevykonatelné pohledávky ve výši celkem 6 494,10 Kč přihlášené do insolvenčního řízení žalovaného z titulu směnky vlastní vystavené dlužníkem dne 14. 6. 2011 na částku 6 929,70 Kč a splatné 7.8. 2011 a 6% úroků z prodlení od 8.8. 2011 do 24.8. 2011v částce 31,-Kč. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby když uvedl, že směnka byla vyplněna v rozporu se směnečným prohlášením, v době splatnosti směnky byla splatná pouze první splátka, úrok z úvěru ve výši 85 % p.a. a případné smluvní pokuty jsou v rozporu s dobrými mravy. Dále odkazuje na smlouvu o spotřebitelském úvěru a tvrdí, že závazek dlužníka byl touto směnkou zajištěn a dále i to, že žalobce uplatnil i pohledávky vyloučené z uspokojení v ins. řízení jednak vyplněním budoucích nesplatných pohledávek a jednak úroků z prodlení za dobu po zjištění úpadku tj. po 25.8. 2011. Rozsudek ze dne 5.5. 2013, jímž bylo žalobě vyhověno, byl k odvolání žalovaného zrušen usnesením ze dne 2.9. 2013. Odvolací soud přitom dovodil právo žalovaného vznášet absolutní i relativní kauzální námitky vůči zajišťovací směnce, neboť ten nebyl účastníkem směnečného řízení, dále může namítat neplatnost ujednání o smluvní pokutě či smluvnímu úroku z důvodu absolutní neplatnosti či rozporu s dobrými mravy. Soud v dalším průběhu řízení vycházel ze všech dosud provedených důkazů a to se souhlasem žalovaného, když zástupce žalobce se z účasti na jednání omluvil a výslovně souhlasil s jednáním bez jeho účasti. Soud z obsahu přihláškového spisu sp. zn. 41 INS 13846/2011-P-1-z důkazů provedených při jednání dne 5.5. 2013-tedy zjistil následující skutečnosti: Žalobce jako věřitel v insolvenčním řízení dlužníka Jitky anonymizovano přihlásil do řízení pohledávku ve výši 6 949,10 Kč doloženou směnkou vlastní. Při přezkumné jednání žalovaný popřel co do výše 6 403,10 Kč a uznal 546,-Kč. Z důkazu listinou provedeném dne 29.11. 2013 předloženou žalobcem k žalobě a označenou jako Všeobecné obchodní podmínky o úvěru podepsané dlužnicí dne 14.6. 2011 se podává, že dlužnice vyslovila s těmito podmínkami souhlas. Vzhledem k citovanému stanovisku odvolacího soudu a k tomu, že kausou zajišťovací směnky byla úvěrová smlouva, resp. platnost závazků z této smlouvy pro dlužnici, bylo by na místě k zjištění, zda závazek z úvěrového vztahu mezi žalobcem a dlužnicí vůbec vznikl, vést důkaz úvěrovou smlouvou uzavřenou dlužnicí se žalobcem. Tuto smlouvu žalobce nepředložil ani k přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení ani v průběhu projednávání tohoto sporu. Jelikož se žalobce nařízeného jednání nezúčastnil, nemohl být soudem poučen ve smyslu § 118a o.s.ř. o své povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní (§ 101 odst. 1 o.s.ř.). Žalobce proto neunesl důkazní břemeno o vzniku platného závazku dlužnice z úvěrové smlouvy. To vede k zamítnutí podané žaloby v celém rozsahu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovaný, jenž byl zastoupen advokátem a ve sporu byl úspěšný, má právo na odměnu advokáta dle vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění: za pět úkonů po 3.100,-Kč plus 5x 300,-Kč paušální náhrady (§ 11 odst. 1 písm. a/ a d/, § 7 bod 5., § 9 odst. 4 písm. c/, § 13 odst. 3 cit. předpisu), tj. 17.000,-Kč plus 21% DPH ve výši 3.570,-Kč, dohromady pak 20.570,-Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 29. listopadu 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová