41 ICm 3047/2011
Číslo jednací: 41 ICm 3047/2011-42 ( KSHK 41 INS 11437/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužníků Jana anonymizovano , anonymizovano a Zuzany anonymizovano , anonymizovano sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr.Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání t a k t o: I. Určuje se, že pohledávka žalovaného ve výši 39.316 Kč v INS řízení vedeném na majetek dlužníků Jana anonymizovano a Zuzany anonymizovano pod sp. zn. 41 INS 11437/2011, není po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho advokáta JUDr. Jaromíra Petery ve výši 5.760 Kč.

O d ů v o d n ě n í: Žalobou ze dne 9. 11. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření pohledávky ve výši 39 316,--Kč přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení. Při ústním jednání dne 9. listopadu 2012 uznal žalovaný nárok, proti němu uplatňovaný.

Předmětem řízení bylo určení vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 39 316,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků Jana anonymizovano a Zuzany anonymizovano a již žalobce popřel při přezkumné jednání z důvodu neplatnosti ujednání o smluvní pokutě a neplatnosti ujednání o výši odměny za sjednání úvěru pro rozpor s dobrými mravy.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce, mající nárok na náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 9 000,--Kč, 2x 300 Kč paušálních výdajů plus 20% DPH tj. celkem 11 520,--Kč, požadoval pouze jejich polovinu, tj. 5 760,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 9. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa