41 ICm 3029/2011
Číslo jednací: 41 ICm 3029/2011-87 ( KSHK 41 INS 12938/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Československé obchodní banky, a.s., IČ 00001350, sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, proti žalovanému JUDr. Janu Malému, insolvenčnímu správci dlužníka Gabriely anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání t a k t o:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení, vedeném pod sp. zn. 41 INS 12938/2011 pohledávku ve výši 5.113,12 Kč a pohledávku ve výši 217.693,07 Kč, jako pohledávky nezajištěné a nepodmíněné.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 8. 11. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření pohledávky ve výši celkem 222 806,19 Kč přihlášené do insolvenčního řízení a popřené žalobcem při přezkumné jednání. Žalovaný svým podáním ze dne 13.11. 2012 uznal dodatečně spornou pohledávku a souhlasil s vydáním rozsudku pro uznání

Předmětem řízení bylo určení nevykonatelné pohledávky žalobce, kterou uplatnil ve výši 222 806,19 Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Gabriely anonymizovano a již žalovaný popřel při přezkumné jednání.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, dle něhož nemá vůči správci v řízení o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky nikdo z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa