41 ICm 293/2015
Číslo jednací: 41 ICm 293/2015-149 ( KSHK 41 INS 22280/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., jako insolvenčního správce dlužníka ROSS Holding a.s., sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, zastoupeného Mgr. Zuzanou Zlatohlávkovou, advokátem sídlem tamtéž, proti žalovanému Řezáč s.r.o., IČO 29378397, sídlem v Praze 4, Na nivách 1019/25, PSČ 141 00, o určení neplatnosti zápočtu,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá vydání rozsudku na určení, že jednostranný zápočet č. XX906187 ze dne 29. 8. 2013, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči společnosti Řezáč s.r.o., IČ 293 78 397, se sídlem Na nivách 1019/25, Michle, 141 00 Praha 4, je neplatný, se z důvodu nedostatku naléhavého právního zájmu zamítá.

II. Žaloba, kterou se žalobce domáhá vydání rozsudku na určení, že jednostranný zápočet č. XX906187 ze dne 29. 8. 2013, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči společnosti Řezáč s.r.o., IČ 293 78 397, se sídlem Na nivách 1019/25, Michle, 141 00 Praha 4, je neúčinným právním úkonem se pro neplatnost tohoto úkonu zamítá. isir.justi ce.cz pokračování

III. Žaloba, kterou se žalobce domáhá uložení povinnosti žalovanému vydání rozsudku na určení, že vydat do majetkové podstaty společnost ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod částku ve výši 734.243,00 Kč, se zamítá.

IV. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 8.200,00 Kč k rukám advokáta Mgr. Roberta Scigiela.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neplatnosti, in eventum neúčinnosti, zápočtu č. XX906187, kterým započetl dlužník své pohledávky za žalovaným a vydání plnění do majetkové podstaty. V žalobě uvedl, že dlužník a žalovaný uzavřeli smlouvu o dílo, v níž se žalovaný zavázal provést montážní práce na akci VUT-Rekonstrukce opláštění objektu A1, Technická 2, Brno a dlužník se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny díla. Cena díla byla vyúčtována žalovaným fakturami ve výši 27.808,00 Kč, 53.028,00 Kč, 200.030,00 Kč, 283.500,00 Kč, 114.950,00 Kč, 45.744,00 Kč a 257.333,00 Kč. Oproti tomu vyúčtoval dlužník žalovanému náklady za užívání staveniště fakturami na částky 3.430,35 Kč a 2.586,04 Kč. Dále v žalobě uvádí, že další smlouvou o dílo, v níž se dlužník zavázal na akci Masarykova universita Brno-CEITEC provést elektromontážní práce a žalovaný práce převzít a zaplatit cenu díla, vyúčtoval dlužník žalovanému částky 194.420,00 Kč, 595.105,00 Kč a 42.721,00 Kč. Dále dlužník vyúčtoval žalovanému částku 18.000,00 Kč za ztrátu nastřelovací pistole. Svrchu označeným jednostranným zápočtem ze dne 29. 8. 2013 pak dlužník pak měl dlužník započítat své pohledávky z obou uvedených smluv o dílo vůči pohledávkám žalovaného plynoucích ze smlouvy uvedené shora jako prvé smlouvy. Dále v žalobě odkazuje na řadu dalších zápočtů provedených dlužníkem v srpnu roku 2013. V části žaloby týkající se eventuální neúčinnosti zápočtu pak tvrdí, že se v daném případě jednalo o neúčinný právní úkon zkracující možnost uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení či úkon zvýhodňující věřitele na úkor jiných s tím, že se jedná o právní úkon učiněný dlužníkem v úpadku.

Žalovaný se k obsahu žaloby vyjádřil prostřednictvím svého advokáta v podání z 1. 2. 2016 tak, že namítal fiktivnost nároků dlužníka a posoudil jednostranné započtení jako nicotný úkon s tím, že sám žalovaný byl postupem dlužníka poškozen. Zastupující advokát posléze podáním z 5. 12. 2016 oznámil soudu ukončení právního zastoupení žalovaného. V dalším průběhu řízení zůstal žalovaný pasivní a nařízených jednání se bez omluvy neúčastnil.

Ke zjištění skutkového stavu vycházel soud z toho, co oba účastníci v průběhu řízení uvedli a z níže popsaných důkazů.

Z listiny označené jako Oznámení o jednostranném započtení pohledávek a závazků mající č. XX906187 vyhotovené dlužníkem na adresu žalovaného datovaného 29. 8. 2013 se podává, že dlužník s odkazem na § 358 obch.z. a 580 obč.z. obsahující 14 položek pod nadpisem započteno , aniž je z obsahu listiny patrno, zda se jedná o pohledávky dlužníka či žalovaného. pokračování

Z žalobcem předložené kopie podací knihy dlužníka se podává, že oznámení o zápočtu bylo doručeno žalovanému dne 4. 9. 2013.

Z úřední činnosti a to z obsahu insolvenčního spisu 41 INS 22280/2013 má soud za zjištěno, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 13. 8. 2013 vyhláškou č. j. KSHK 41 INS 22280/2013-A-2.

Usnesení o zákazu zápočtů vzájemných pohledávek dlužníka ROSS Holding a. s., IČ 25259741, Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod a jeho věřitelů na dobu do právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu bylo vydáno dne 30. 8. 2013 pod č. j. KSHK 41 INS 22280/2013-A-13/celk. 3.

Usnesení o zjištění úpadku vydané pod čj. KSHK 41 INS 22280/2013-A-86 dne 21. 1. 2014 nabylo právní moci dne 19. 2. 2014.

Další žalobcem navrhované důkazy soud neprováděl, jelikož shledal, že nejsou podstatné pro objasnění skutkového stavu.

Soud tedy má za zjištěný následující skutkový stav: Přípis dlužníka z 29. 8. 2013 označený jako oznámení o jednostranném započtení pohledávek a závazků, jenž obsahuje pouze výčet 14 částek, nikoliv však označení vzájemných pohledávek dlužníka a žalovaného, byl doručen žalovanému dne 4. 9. 2013. Nebyla prokázána existence takových pohledávek, jež by byly způsobilé k započtení, nebyl ani prokázán naléhavý právní zájem žalobce na určení práva týkajícího se majetku dlužníka.

Podanou žalobou byl zahájen incidenční spor ve smyslu ust. § 159 odst. 1 písm. g/ zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dále jen IZ. Pro projednání platí obecné zásady určovacích žalob plynoucí zejména z § 80 o.s.ř., když žaloba o určení neplatnosti nemůže být zpravidla opodstatněna tam, kde lze žalovat o uložení povinnosti. Jestliže tedy insolvenční správce dospěje k závěru, že určité věci, práva nebo majetkové hodnoty jsou vlastnictvím dlužníka, neboť je dlužník nepozbyl v důsledku neplatné dohody o zápočtu, pak postupuje tak, že takovou hodnotu, v dané věci peněžitou pohledávku sepíše do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Teprve řízení o zaplacení peněžité pohledávky může soud jako předběžnou otázku řešit neplatnosti zápočtu /dohody o zápočtu/ pohledávky (viz R čj. VSPH 154/2016-106 z 9. 3. 2017). Tento závěr vede k zamítnutí žaloby o určení platnosti úkonu (právního jednání) dlužníka.

Pokud jde o část žaloby, v níž se domáhá vyslovení neúčinnosti úkonu, a s ní související povinnosti vydat poskytnuté plnění pak nutno uvést jednak to, že neúčinnost úkonu předpokládá to, že se jedná o zápočet jako úkon platný, jehož esenciální náležitostí je existence vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka (§ 580 obč. zák.), což řízení nebylo prokázáno. Dále nutno zdůraznit, že skutkové podstaty neúčinnosti uvedené v ust. § 240 až 242 IZ lze vztáhnout pouze na úkony učiněné před zahájením insolvenčního řízení. Rozpornost zápočtu s ust. § 111 IZ nebyla v žalobě tvrzena ani prokázána (viz R VSPH 101/2016 z 19. 1. 2017). Nadto listina o zápočtu byla doručena žalovanému po vydání usnesení o zákazu zápočtů a i z tohoto důvodu jde o úkon neplatný (§ 39 obč. zák.). Vydání plnění z neúčinného právního úkonu je vázáno na určení jeho neúčinnosti. Soud z těchto důvodů žalobu zamítl v celém rozsahu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný byl ve sporu úspěšný a byl od 4. 1. 2014 do 6. 12. 2016 zastoupen advokátem. Náleží mu proto náhrada pokračovánínákladů řízení za úkony právní služby dle ust. § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, tedy za dva úkony právní služby po 3.100,00 Kč (§ 9 odst. 4 písm. c/ ve spojení s § 7 bod 5. Advokátního tarifu) ve výši 6.200,00 Kč plus 2.000,00 Kč uhrazeného soudního poplatku. Celkem tedy 8.200,00 Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu

V Hradci Králové dne 7. listopadu 2017

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Pavlína Novotná