41 ICm 2898/2011
Číslo jednací: 41 ICm 2898/2011-15 ( KSHK 41 INS 8951/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Ireny Jonákové, insolvenčního správce dlužníka Ludmily anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 14, PSČ 580 01, proti žalovanému Mgr. Davidu anonymizovano , anonymizovano , IČ 66253080, sídlem v Chebu, 26. dubna 10, PSČ 350 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání t a k t o:

I. Určuje se, že popření přihlášené pohledávky žalovaného co do výše 50 380,48 Kč insolvenčním správcem v řízení vedeném na majetek dlužníka Ludmily anonymizovano pod sp.zn. KSHK 41 INS 8951/2011, je po právu., II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 11 520,--Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 27. 10. 2011 se žalobce domáhal určení, že popření přihlášené pohledávky žalovaného ve výši 50 380,48 Kč v insolvenčním řízení, bylo po právu. Usnesením ze dne 13. 7. 2012 vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s tím, že pokud tak žalovaný neučiní, či v téže lhůtě nesdělí závažný důvod, jenž mu v tom brání, bude soud mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává (§ 114b odst. 1,2 o.s.ř.).

Dne 13. 7. 2012 bylo žalovanému usnesení doručeno. Žalovaný v 30 denní lhůtě na vydané usnesení nereagoval a neučinil tak ani dosud. Předmětem řízení bylo určení pravosti pohledávky žalovaného v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužnice Ludmily anonymizovano . Jelikož, jak shora uvedeno, v průběhu řízení žalovaný svým postupem uznal důvodnost žaloby, rozhodl soud podle tohoto uznání. Soud tedy rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobci byly přiznány náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 9 000,--Kč, 2x 300,--Kč paušálních výdajů plus 20% DPH, celkem 11 520,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 26. října 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa