41 ICm 2868/2011
Číslo jednací: 41 ICm 2868/2011-49 ( KSHK 41 INS 12682/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., insolvenčního správce dlužníka Heleny anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Jaromírem Peterou, advokátem sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139, PSČ 500 02, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného ve výši 53.531,-Kč, přihlášená pod č. 1 není po právu. II. Určuje se, že pohledávka žalovaného č. 2 ve výši 22.838,-Kč, přihlášená pod č. 2 není po právu. III. Určuje se, že pohledávka žalovaného č. 3 ve výši 27.033,27 Kč, přihlášená pod č. 3, není po právu. IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho advokáta JUDr. Jaromíra Petery náklady řízení ve výši 11.616,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobami ze dne 27. 10. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelných pohledávek ve výši 79.091,-Kč (pohledávka č. 1), ve výši 28.576,-Kč (pohledávka č. 2) a ve výši 20.033,27 Kč (pohledávka č. 3) přihlášených žalovaným do insolvenčního řízení. Podáním z 27.10. 2011 žalobce dodatečně uznal část pohledávky č. 2 ve výši 1.099,-Kč a pohledávku č. 1 ve výši 10.139,-Kč. Usnesením ze dne 5.11. 2012 čj. 41 ICm 2868/2011-40 bylo rozhodnuto o spojení ke společnému řízení zahájených dvěmi žalobami a dosud vedených pod sp. zn. 41 ICm 2686/2011 a 41 ICm 2887/2011. Při ústním jednání dne 22. března 2013 žalobce vzal svůj návrh ohledně částí pohledávky ve výši 22.560,-Kč (pohledávka č. 1) a 5.738,-Kč (pohledávka č. 2), na zjištění pohledávky č. 3 trval žalobce v celé výši. Procesním usnesením bylo řízení z části zastaveno. Žalovaný uznal zbývající nárok ve výši 53.531,-Kč (pohledávka č. 1), 22.838,-Kč (pohledávka č. 2) a 27.033,27 Kč (pohledávka č. 3) vůči němu uplatňovaný. Předmětem řízení bylo určení vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 53.531,-Kč plus 22.838,-Kč plus 27.033,27 Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Heleny anonymizovano a jež žalobce popřel při přezkumném jednání. Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce, mající nárok na náklady odměny advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 9.000,-Kč, 2x 300,-Kč paušálních výdajů plus 21% DPH tj. celkem 11.616,-Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 22. března 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová