41 ICm 2799/2012
Číslo jednací: 41 ICm 2799/2012-75 ( KSHK 41 INS 8689/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Casper Consumer Finance, a.s., (dříve Santander Consumer Finance, a.s.) IČ 25103768, sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, PSČ 150 00, proti žalovanému Insolvency Project v.o.s., IČ 28860993 (dříve JUDr. Ing. Tomáš Matoušek), insolvenčnímu správci dlužníků Václava Zlatníka a Denisy Zlatníkové, sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, zastoupenému JUDr. Milanem Novákem, advokátem sídlem tamtéž, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Řízení ohledně určení částky 40.681,36 Kč se zastavuje.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 8689/2012 ve věci dlužníků Václava Zlatníka a Denisy Zlatníkové je ve výši 30.000,-Kč po právu.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 8.228,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Nováka.

O d ů v od n ě n í :

Žalobou ze dne 25. 9. 2012 se žalobce domáhal určení oprávněnosti své nevykonatelné pohledávky ve výši 70 681,36 Kč popřené při přezkumném jednání žalovaným.

Podáním ze dne 14. 8. 2013 vzal žalobce zpět část ve výši 40.681,36 Kč, požadoval uznání své pohledávky ve výši 30.000,-Kč a souhlasil s přiznáním nákladů řízení žalovanému ve výši 8.228,-Kč. Podáním ze dne 15. 8. 2013 souhlasil žalovaný s návrhem žalobce a navrhl vydání rozsudku pro uznání s tím, že požaduje 8.228,-Kč na nákladech řízení. Předmětem řízení bylo určení popřené nevykonatelné pohledávky žalobce, kterou v insolvenčním řízení uplatnil ve výši 280.228,-Kč a sporná zůstala část této pohledávky původně 70 681,36 Kč a posléze ji žalobce omezil na částku 30.000,-Kč. Sporná částka představuje pohledávku ze smlouvy o úvěru poskytnutého žalobcem dlužníkovi.

Soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když soud respektoval dohodu stran ohledně určení povinnosti k náhradě nákladů řízení a žalovaný měl ve věci úspěch v převažující části. Náklady řízení spočívají v odměně advokáta dle vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, za dva úkony po 3.100,-Kč (§ 7 bod 5. a § 9 odst. 4 písm. c), 2x 300,-Kč paušální náhrady + 21% DPH ve výši 1.428,-Kč, celkem tedy 8.228,-Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 13. září 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová