41 ICm 2683/2011
Číslo jednací: 41 ICm 2683/2011-11 ( KSHK 41 INS 6557/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Ing. Ivo Schneiderky, jako insolvenčního správce dlužníků Josefa anonymizovano , anonymizovano a Martiny anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Boharyni čp. 70, PSČ 503 15, zastoupeného JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátem, sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, PSČ 511 01, proti žalovanému FINOB Czech s.r.o., IČ 27494802, sídlem v Trutnově, Krakonošovo náměstí 127, PSČ 541 01, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá v insolvenční věci dlužníků Josefa anonymizovano a Martiny anonymizovano v řízení vedeném pod sp. zn. KS HK 41 INS 6557/2011 pohledávku ve výši 18 500,-Kč. II. Žalovaný je povinen zaplatit náhradu nákladů řízení 10 600,-Kč k rukám advokátky žalobce JUDr. Ivany Velíškové do tří dnů od právní moci rozsudku. III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 5 000,-Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 5. 10. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 18 500,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení a jím popřené při přezkumném jednání.

Soud usnesením ze dne 20. 8. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.). Shora citované usnesení bylo doručeno dne 31. 8. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný nepodal do dnešního dne ve věci jakékoliv podání. Předmětem řízení bylo určení popřené vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 18 500,-Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků Josefa anonymizovano a Martiny anonymizovano , již žalobce popřel při přezkumném jednání. Sporná částka představuje smluvní pokutu a smluvní úrok z prodlení přiznaný žalovanému rozhodčím nálezem. Jelikož se žalovaný k doručené žalobě nikterak nevyjádřil, má soud za to, že uplatněný nárok uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř.). Soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobci-zastoupeném advokátem-dle vyhl. č. 484/2000 Sb. § 8 přísluší odměna 10 000,-Kč plus 2x 300,-Kč paušální náhrady. Ve sporu o určení pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu o určení vykonatelné pohledávky v ins. řízení byl žalobce v řízení zcela úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000,-Kč, dle pol. 13 odst. 1 c/ Sazebníku cit. zákona, žalovanému.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 14. prosince 2012 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová