41 ICm 265/2015
Číslo jednací: 41 ICm 265/2015-89 ( KSHK 45 INS 28474/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s., IČ 28993039, proti žalovanému Tekro, spol. s r.o., IČ 28993039, sídlem v Praze 4- Krč, Višňová 2/484, PSČ 140 00, zastoupenému Mgr. Ondřejem Tejnorou, advokátem sídlem v Praze 5-Malá Strana, Janáčkovo nábřeží 57, PSČ 150 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, sídlem Zieglerova 189, Hradec Králové, PSČ 500 39, o určení neplatnosti, in eventum neúčinnosti, právních úkonů, tímto doplňujícím rozsudkem

t a k t o:

I. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. prosince 2015 č.j. 41 ICM 265/2015-54 se doplňuje tímto výrokem: Smlouva ze dne 20.9.2013 o postoupení pohledávek, uzavřená mezi dlužníkem, jako postupníkem, a žalovaným, jako postupitelem, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Žalobou doručenou soudu dne 20.1. 2015 se žalobce domáhal určení neplatnosti, in eventum neúčinnosti-mimo jiné-shora jmenované smlouvy. Rozsudkem ze dne 2. prosince 2015 soud v bodě I. výroku rozhodl o zamítnutí žaloby na neplatnost této smlouvy, avšak opomenul rozhodnout o eventuálním petitu, jímž se žalobce domáhal vyslovení její právní neúčinnosti. Proto podle § 166 odst. 1 o.s.ř. byl uvedený rozsudek, který dosud nenabyl právní moci, doplněn. Tomu odpovídá bod I. výroku, jehož odůvodnění je obsaženo v odůvodnění rozsudku ze dne 2. prosince 2015.

Účastníci řízení s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasili po výzvě soudu ze dne 28.11. 2016 (§ 115a o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vydáním doplňujícího rozsudku nevznikly účastníkům náklady řízení, bylo o jejich náhradě rozhodnuto, jak je ve výroku bod II. uvedeno (§ 151 odst. 1, § 142 o.s.ř.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 16. prosince 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků