41 ICm 262/2015
Číslo jednací: 41 ICm 262/2015-35 ( KSHK 45 INS 28474/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s., IČ 28993039, proti žalovanému DKG Hostivice s.r.o., IČ 27915255, sídlem v Praze 6, Křenova 438/7, PSČ 162 00, o určení neúčinnosti právních úkonů a vydání věci, rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že smlouva o dílo uzavřená dne 15. 8. 2012, na základě které měla žalovaná DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha, jako zhotovitel, pro dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s., IČO 289 93 039, se sídlem Opatovice nad Labem, Lesní 369, PSČ 533 45, jako objednatele, provést dílo spočívající v dodávce a montáži nové klecové technologie EU-150, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinná.

II. Určuje se, že právní úkony, kterým dlužník Exkluzivní česká vejce, a.s., IČO 289 93 039, se sídlem Opatovice nad Labem, Lesní 369, PSČ 533 45 uhradil žalované DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha, na účet žalované č. ú. 2105738828/2700 následující částky v následujících datech:

-částku 5 760 000,00 Kč dne 26. 11. 2012; -částku 7 680 000,00 Kč dne 7. 9. 2012; -částku 580 437,00 Kč dne 26. 4. 2013; -částku 225 508,00 Kč dne 26. 4. 2013; -částku 752 189,00 Kč dne 26. 4. 2013; -částku 1 057 397,00 Kč dne 26. 4. 2013; -částku 767 933,00 Kč dne 26. 4. 2013; -částku 2 000 000,00 Kč dne 26. 11. 2012; -částku 200 000,00 Kč dne 26. 11. 2012; -částku 960 000,00 Kč dne 5. 12. 2012; -částku 700 000,00 Kč dne 5. 12. 2012; -částku 1 860 000,00 Kč dne 7. 11. 2012; jsou vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné.

III. Žalovaná DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s., IČO 289 93 039, se sídlem Opatovice nad Labem, Lesní 369, PSČ 533 45 částku ve výši 24.543.464,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit 2.000,-Kč soudního poplatku, do tří dnů od právní moci rozsudku, na účet České republiky-Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění: Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků. Usnesením vydaným podle ust. § 114b o.s.ř. dne 10. 3. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 11. 3. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval. Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z těchto právních úkonů, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o.s.ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o.s.ř.). Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč dle pol. 13/1. písm. d/ Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 14. srpna 2015 JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková