41 ICm 260/2015
Číslo jednací: 41 ICm 260/2015-37 ( KSHK 42 INS 27369/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka F R A M A G R O a.s., IČ 60917741, proti žalovanému DKG Hostivice s.r.o., IČ 27915255, sídlem v Praze 6, Křenova 438/7, PSČ 162 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, o určení neúčinnosti právních úkonů a vydání věci, rozsudkem pro uznání,

takto: I. Určuje se, že právní úkony, kterými dlužník F R A M A G R O a.s., IČO 609 17 741, se sídlem Chelčického 8, 506 01 Jičín-Staré Město uhradil žalované DKG Hostivice s.r.o., IČO 279 15 255, Křenova 438/7, 162 00 Praha, následující částky:

Č. Ú. DLUŽNÍKA Datum platby Č. Ú. Žalované Částka Kč Částka EUR

2106544953/2700 27.7.2012 2105738828/2700 572 400,00 Kč 0,00 2106544953/2700 1.8.2012 2105738828/2700 439 400,29 Kč 0,00 2106544953/2700 13.8.2012 2105738828/2700 781 794,00 Kč 0,00 2106544953/2700 17.8.2012 2105738828/2700 367 811,00 Kč 0,00 2106544953/2700 30.8.2012 2105738828/2700 3 000 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 4.9.2012 2105738828/2700 9 000 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 12.10.2012 2105738828/2700 16 846 583,00 Kč 0,00 2106544953/2700 7.9.2012 2105738828/2700 18 240 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 26.10.2012 2105738828/2700 468 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 26.10.2012 2105738828/2700 576 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 26.10.2012 2105738828/2700 660 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 26.10.2012 2105738828/2700 480 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 9.11.2012 2105738828/2700 240 000,00 Kč 0,00 2106544953/2700 26.11.2012 2105738828/2700 975 636,00 Kč 0,00 2106563142/2700 31.7.2012 2105738836 0,00 Kč 168 516,00 jsou vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné.

II. Žalovaná DKG Hostivice s. r. o., IČ 279 15 255, se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6-Veleslavín je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka F R A M A G R O a.s., IČO 609 17 741, se sídlem Chelčického 8, 506 01 Jičín-Staré Město částku ve výši 53.127.624,29 Kč a 168.516,00 , a to ke dni právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit 2.000,-Kč soudního poplatku, do tří dnů od právní moci rozsudku, na účet České republice-Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění: Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků. Usnesením vydaným podle ust. § 114b o.s.ř. dne 25. 2. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 27. 2. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval. Podáním doručeným soudu dne 10. 3. 2014 vstoupilo do řízení Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s odkazem na ust. § 7c zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a § 35 odst. 1 o.s.ř. Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z těchto právních úkonů, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o.s.ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o.s.ř.). Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč dle pol. 13/1. písm. d/ Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

P o u č e n í : Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 14. srpna 2015

JUDr. Pavel Voseček, v.r. Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková samosoudce