41 ICm 2569/2011
Číslo jednací: 41 ICm 2569/2011-23 ( KSHK 41 INS 7044/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce JUDr. Ing. Tomáše Mato anonymizovano , jako insolvenčního správce dluž anonymizovano Milana anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem, sídlem tamtéž, proti žalovanému SMART Capital, a.s., IČ 26865297, sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání

t a k t o: I. Určuje se, že žalovaný nemá pohledávku ve výši 55 710,--Kč uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. 41 INS 7044/2011 na majetek dluž anonymizovano Milana anonymizovano . II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 13 080,--Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Milana No anonymizovano , do tří dnů od právní moci rozsudku. III. Žalovaný je povinen uhradit 5 000,--Kč soudního poplatku na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 26. 9. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 55 710,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení a popřené při přezkumném jednání.

Soud usnesením ze dne 20. 8. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil anonymizovano k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.). Shora citované usnesení bylo doručeno dne 31. 8. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný podáním ze dne 3. září 2012 vzal svou pohledávku uplatněnou v insolvenčním řízení ve výši 55 710,--Kč zpět. Předmětem řízení bylo určení popřené vykonatelné pohledávky žalovaného, kterou uplatnil ve výši 55 710,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dluž anonymizovano Milana anonymizovano , již žalobce popřel při přezkumné jednání. Podání žalovaného ze dne 3. září 2012 soud vzhledem k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) hodnotil tak, že žalovaný uznal nedůvodnost přihlášené pohledávky ve výši 55 710,--Kč. Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce-zastoupen advokátem-uplatnil odměnu advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 10 000,--Kč + 3 úkony právní služby po 300,--Kč + 20% DPH, celkem 13 080,--Kč. Ve sporu o určení pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu o určení vykonatelné pohledávky v ins. řízení byl žalobce v řízení zcela úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 5000,--Kč, dle pol. 13 odst. 1 c/ Sazebníku cit. zákona, žalovanému.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 7. prosince 2012 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová