41 ICm 2515/2013
Číslo jednací: 41 ICm 2515/2013-17 ( KSHK 41 INS 31895/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Mgr. Kamila Tomana, jako insolvenčního správce dlužníků Jiřího anonymizovano , anonymizovano a Martiny anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Škroupova 441, PSČ 500 02, proti žalovanému FINE CREDIT a.s., IČ 26866919, sídlem v Olomouci, Sokolská 536, PSČ 779 00, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníky Jiřím anonymizovano , r anonymizovano , a Martinou anonymizovano , r anonymizovano , zajištěnou pohledávku ve výši 165.626,-Kč a nezajištěnou pohledávku ve výši 392.898,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 5.000,-Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12. 7. 2013 se žalobce domáhal určení pohledávky žalovaného ve výši shora uvedené jako nedůvodné. Uvedl, že pohledávka Kč 165 626,-a Kč 392 898,-Kč přihlášená do ins. řízení jako vykonatelná, byla zařazena insolvenčním správcem jako nevykonatelná a při přezkumném jednání dne 19. 6. 2013 popřena co do pořadí i výše.

Důvodem popření je promlčení přihlášených pohledávek, jejichž splatnost nastala dne 21. 4. 2009. Titulem pohledávky je smlouva o úvěru č. 8090000009 ze dne 12.1. 2009 uzavřená s právním předchůdcem věřitele SMART HYPO s.r.o., mající charakter spotřební smlouvy a obsahující rozhodčí doložku, dále i rozhodčí nález Mgr. Ludmily Kožané č. 7941/2009 ze dne 22.2. 2010. Žalobce má za to, že ujednání o rozhodčí doložce v čl. VII. smlouvy o úvěru, obsahující odkaz na ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s. jako instituci z jejíhož seznamu bude rozhodce určen, je neplatné a má za neplatný vydaný rozhodčí nález. Žalovaný ve svém vyjádření namítá, že přihlášené pohledávky byly uplatněny z titulu nespláceného zajištěného úvěru včetně naběhlé smluvní pokuty a dalšího příslušenství pohledávky, v souladu se smlouvou byly žalovanému přiznány pravomocným rozhodnutím rozhodce Mgr. Ludmily Kožané. Žalovaný se z účasti na nařízeném ústním jednání omluvil. Soud provedl níže uvedené důkazy a přihlédl k tomu, co účastníci uvedli v průběhu řízení. Z protokolu z přezkumného jednání z 19.6. 2013 se podává, že přihlášené pohledávky žalovaného ve výši celkem 558.524,-Kč označené jako vykonatelné a nezajištěné byly ins. správcem popřeny co do pravosti v celé výši. Z přihlášky pohledávek žalovaného, vedené jako P6 v celkové výši 558.524,-Kč se podává jako důvod vzniku prvé z nich ve výši 165.626,-Kč smlouva o úvěru č. 8090000009 ze dne 12.1. 2009, dále pak rozhodčí nález sp.zn. 7941/2009 z 22.2. 2010. V případě druhé pohledávky ve výši 392.898,-Kč pak tatáž smlouva i rozhodčí nález včetně nákladů rozhodčího řízení. Obě pohledávky jsou splatné vždy 21.4. 2009. Přihláška pohledávek byla soudu doručena dne 22. 5. 2013. Ze shora uvedené smlouvy o úvěru se podává, že jí byl poskytnut dlužnici úvěr 120 tis. Kč věřitelem SAMRT HYPO s.r.o., přičemž se v čl. VII. strany dohodly, že případné spory z těchto smluv budou projednány v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. Z postupní smlouvy č. 200925 se podává, že žalovaný nabyl pohledávku za dlužnicí postupní smlouvou ze dne 15.8. 2009 Z rozhodčího nálezu, vydaného Mgr. Ludmilou Kožanou dne 22.2. 2010 se podává, že jím bylo uloženo dlužnici zaplacení částky 182.922,-Kč spolu s úroky z prodlení, smluvní pokutou a náklady řízení a to na základě sjednané smlouvy o úvěru. Ze shora uvedeného má soud za zjištěno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníku Martiny anonymizovano a Jiřího anonymizovano pohledávku z titulu smlouvy o úvěru a rozhodčího nálezu. Pohledávka byla na přezkumném jednání jako vykonatelná popřena ins. správcem. Vzhledem k námitce promlčení vznesené žalobcem zabýval se soud platností rozhodčího nálezu. Rozhodčí doložku obsaženou ve smlouvě o půjčce nelze pokládat za platně sjednanou, jelikož v ní není uvedeno jméno konkrétního rozhodce. Toto ujednání je v rozporu s ust. § 39 obč. zákoníku, tedy je neplatné; takto je konstantně judikováno obecnými soudy (NS ČR 31 Cdo 1945/2010 z 11.5. 2011) i soudem ústavním (nález III. ÚS 1624/12 z 27.9. 2012). Pohledávku tedy ins. správce důvodně posoudil jako promlčenou, jelikož rozhodnutí v rozhodčím řízení vydáno na základě neplatné rozhodčí doložky je rovněž postiženo neplatností.

Přihlášená pohledávka byla splatná dne 21.4. 2009 a měla být uplatněna (§ 173 odst. 4 zákona čl. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen Ins.z.) v tříleté promlčecí době (§ 101 obč. zákoníku) tj. do 21. 4. 2012. Přihláška pohledávky byla soudu doručena až dne 22.5. 2013. Proto žalobce vznesl námitku promlčení právem. Následkem promlčení je nemožnost přiznání promlčeného práva (§ 100 odst. 1 obč. zák.). Soud z těchto důvodů žalobě vyhověl. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., dle něhož má úspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů řízení, ten však takový nárok neuplatnil.

Ve sporu o určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Soud proto uložil v bodu III. výroku žalovanému povinnost k úhradě 5.000,-Kč soudního poplatku dle pol. 13./1 písm. a/ Sazebníku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 1. listopadu 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová