41 ICm 2512/2011
Číslo jednací: 41 ICm 2512/2011-20 ( KSHK 41 INS 4610/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, proti žalovanému Ing. Soně Aubrechtové, jako insolvenčnímu správci dlužníků PhDr. Adolfa Mudruňky, anonymizovano , anonymizovano a Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Mostě, Bělehradská 3347/7, PSČ 434 01, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Určuje se, že část nezajištěné pohledávky žalobce ve výši 53.519,--Kč, uplatněné v insolvenčním řízení, vedeném pod sp.zn. 41 INS 4610/2011, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 19. 9. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti pohledávky ve výši 53 519,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení a popřené žalovaným při přezkumné jednání.

Soud usnesením ze dne 11. 9. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.).

Shora citované usnesení bylo doručeno dne 19. 9. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný dodnes jakékoliv vyjádření ve věci soudu nepředložil.

Předmětem řízení bylo určení popřené pohledávky žalobce, kterou uplatnil ve výši 53 519,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníků PhDr. Adolfa Mudruňky anonymizovano a Jiřiny anonymizovano , již žalovaný popřel při přezkumné jednání.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, dle něhož nemá vůči správci v řízení o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky nikdo z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa