41 ICm 247/2011
Sp.zn.: 41 ICm 247/2011-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : Bedřich anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 02 Kněžmost, Branžež 10, proti žalovanému: einsolvence, v.o.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 36/5, IČ: 284 90 738, insolvenční správce dlužníka Pavla anonymizovano , narozen 23.01.1961, bytem 294 02 Kněžmost, Branžež 10, zastoupen: Mgr. Hanou Himmatovou, advokátkou se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 5, o určení pravosti a výše pohledávky, pro uznání

takto :

I. Určuje se, že nezajištěná a nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 770.000,--Kč za dlužníkem Pavlem Novákem přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 12524/2010 je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že má za dlužníkem Pavlem Novákem nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v částce 770.000,--Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení dne 15.12.2010 z titulu smlouvy o půjčce zajištěné směnkou. Při přezkumném jednání insolvenční správce zcela popřel pohledávku žalobce co do pravosti a namítl její promlčení.

Pohledávka žalobce vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2005, na základě žalobce poskytl dlužníkovi částku 770.000,--Kč, půjčku se dlužník zavázal vrátit do

20.11.2007. Dlužník svůj závazek písemně uznal dne 10.03.2008 s tím, že se zavázal k jeho úhradě do 31.05.2009. Dále žalobce předložil směnku vlastní na částku 770.000,--Kč.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 18.03.2011 uvedl, že žalobce k přihlášce nedoložil k přihlášce žádné doklady, které by měly za následek přerušení popř. stavení promlčecí doby, z tohoto důvodu insolvenční správce při přezkumném jednání nárok žalobce co do pravosti popřel a namítl promlčení nároku. Žalobce teprve v podané incidenční žalobě uvedl, že dohledal prohlášení dlužníka, kterým byla pohledávka uznána a prohlášení k žalobě doložil. Za této situace žalovaný dospěl k závěru, že po dodatečném doložení lze pohledávku jako oprávněnou uznat. Navrhoval, aby mu byla přiznána náhrada nákladů právního zastoupení, neboť žalobce zavinil podání žaloby.

K jednání soudu se žalobce nedostavil, neomluvil se a nepožádal o odročení jednání, proto soud věc projednal a rozhodl podle ust.§ 101 odst.3 o.s.ř. v jeho nepřítomnosti.

Žaloba byla podána včas ( pohledávka byla přezkoumána při přezkumném jednání dne 07.01.2011, žaloba byla podána dne 04.02.2011) osobou oprávněnou ( žalobce je věřitelem č. 8, přihlášeným do insolvenčního řízení, přihláška č. 9 ze dne 15.12.2010). Důvody popření jsou uvedeny v přezkumném listu.

Podle ust.§ 153a odst.1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Za situace, kdy žalovaný uznal nárok ve svém vyjádření a doplnění vyjádření k žalobě, soud postupoval podle ust.§ 153 a odst.1 o.s.ř. a ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust.§ 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.) Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 23. května 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková