41 ICm 244/2015
Číslo jednací: 41 ICm 244/2015-30 (KSHK 45 INS 27373/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v. o. s., IČ 288 10 341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka Begokon CZ, s.r.o. IČ 28099796, proti žalovanému UNIPRO-HaUS Centrum, s. r. o., IČ 440 15 976, sídlem v Pohořelicích, Velký Dvůr 861, PSČ 691 23, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, sídlem Zieglerova 189, Hradec Králové, o určení neúčinnosti právních úkonů, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že právní úkony, kterým dlužník Begokon CZ, s. r. o., IČO 280 99 796, se sídlem Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice uhradil žalované UNIPRO-HaUS Centrum, spol. s r. o., IČO 440 15 976, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice, následující platby:

z účtu č. 2105667150/2700 ze dne 27. 9. 2011 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 140.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 ze dne 4. 10. 2011 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 185.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 ze dne 30. 1. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 163.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 ze dne 5. 3. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 268.854,00 Kč,

z účtu č. 2105667150/2700 dne 18. 4. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 205.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 ze dne 19. 7. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 11.000.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 ze dne 10. 9. 2012 č. 2106357285/2700 částku ve výši 282.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 dne 4. 10. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 11.000.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 dne 4. 10. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 4.960.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 dne 13. 11. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši Kč 3.750.000,00 Kč, z účtu č. 2105667150/2700 dne 13. 11. 2012 na účet č. 2106357285/2700 částku ve výši 2.330.000,00 Kč, z účtu č. 2105683070/2700 ze dne 12. 3. 2012 na účet č. 2102710221 částku ve výši 37.600,00 EUR, z účtu č. 2105683070/2700 dne 8. 6. 2012 na účet č. 2102710221 částku ve výši 66.400,00 EUR, jsou vůči věřitelům dlužníka právně neúčinné. II. Žalovaná UNIPRO-HaUS Centrum spol. s. r. o., IČO 440 15 976, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka Begokon CZ, s. r. o., IČO 280 99 796, se sídlem Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice částku ve výši 34.283.854,00 Kč a částku ve výši 104.000,00 EUR, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek 2.000,00 Kč České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710 do pěti dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka a žádal vydání shora uvedených finančních prostředků.

Podáním ze dne 23. 3. 2015 vstoupilo do řízení dle § 35 odst. 1 o. s. ř. a § 7c zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 18. 8. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v třicetidenní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 19. 8. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z těchto právních úkonů, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. ř.).

Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl.

Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2000,00 Kč dle pol. 13/1. písm. d) Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 4. prosince 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková