41 ICm 2385/2011
Číslo jednací: 41 ICm 2385/2011-26 ( KSHK 41 INS 7596/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, proti žalovanému IREKON, v.o.s., jako insolvenčnímu správci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , IČ 28781309, sídlem v Turnově, Palackého 211, PSČ 511 01, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání t a k t o:

I. Určuje se, že část pohledávky č. 1 žalobce za dlužníkem ve výši 78.514,-- Kč a část pohledávky č. 3 za dlužníkem ve výši 43.659,--Kč, jsou jako nezajištěné pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení sp.zn 41 INS 7596/2011, po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 6. 9. 2011 se žalobce domáhal určení oprávněnosti pohledávky ve výši 78 514,--Kč a 43 659,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení a popřené žalovaným při přezkumné jednání.

Soud usnesením ze dne 11. 9. 2012 zaslal stejnopis žaloby k vyjádření žalovanému s tím, aby v 30 denní lhůtě uvedl, zda nárok uznává; v opačném případě, aby vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen o tom, že pokud soud takové vyjádření ve stanovené lhůtě neobdrží ani nebude uveden důvod, jenž by mu v podání vyjádření bránil, bude mít za to, že v žalobě uplatněný nárok uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 114b o.s.ř.).

Shora citované usnesení bylo doručeno dne 19.9. 2012 do datové schránky žalovaného. Žalovaný dodnes jakékoliv vyjádření ve věci soudu nepředložil.

Předmětem řízení bylo určení popřené pohledávky žalobce, kterou uplatnil ve výši 78 514,--Kč a 43 659,--Kč v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Josefa anonymizovano a již žalovaný popřel při přezkumné jednání.

Jelikož nárok žalobce žalovaný uznal, soud rozsudkem pro uznání návrhu vyhověl a odůvodnění rozsudku je pouze omezené (§§ 153a a 157 odst. 3 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, dle něhož nemá vůči správci v řízení o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky nikdo z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa