41 ICm 2348/2012
Číslo jednací: 41 ICm 2348/2012-47 ( KSHK 41 INS 7202/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Ing. Davida Jánošíka, jako insolvenčního správce dlužníka PROMA CZ s.r.o., IČ 25250671, sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1105/36, zastoupeného JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00 proti žalovanému Mgr. Pavlu Burešovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Tř. ČSA 556, PSČ 500 03, o určení pohledávky v insolvenčním řízení takto: I. Žaloba o určení pohledávky ve výši 2.460.000,-Kč přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 7202/2010 na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano , se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 2. 8. 2012 se žalobce domáhal určení své pohledávky ve výši shora uvedené popřené žalovaným při přezkumné jednání dne 21.9.2011. Svůj nesouhlas s popřením pohledávky zdůvodnil tím, že dlužník Jiří Trojan vykonával na základě smlouvy ze dne 1.7. 2004 funkci jednatele společnosti dlužníka PROMA CZ s.r.o. Dále pracovní smlouvou ze dne 26.12. 2005 uzavřenou mezi Jiří Trojan jako jednatelem a Jiřím Trojanem jako fyzickou osobou měl Jiří Trojan vykonávat funkci ředitele společnosti. Žalobce uvádí, že obsahové vymezení obou smluv je shodné, pokládá pracovně právní vztah za neplatně uzavřený s odkazem na ust. § 66 obch. zákoníku a dle mzdových výměrů získal Jiří Trojan za dobu od 1.11. 2008 do 31.3. 2010 odměnu za práci ředitele včetně náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou ve výši 2 760 000,-Kč. Dále navrhoval soudu řízení přerušit do rozhodnutí o odvolání žalobce do rozhodnutí proti usnesení čj. KSHK 41 INS 7202/2010-P3/celk.2, jímž soud odmítl předmětnou pohledávku a ukončil účast žalobce v insolvenčním řízení. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby a to jednak proto, že pokládá smlouvu ze dne 26.12. 2005 za platnou, když tato navazuje na dříve založený pracovně právní vztah smlouvou ze dne 1.7. 1996 a přijatá odměna Jiřího anonymizovano je odpovídající mzdou za skutečně vykonanou práci. Jelikož odvolací soud již usnesením vydaným 28.11. 2012 pod čj. 2 VSPH 1112/2012-P3-11 napadené usnesení soudu 1. stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky žalobce neodmítá a jeho účast v ins. řízení se neukončuje, soud rozhodnutí o přerušení řízení z tohoto důvodu nevydal. Soud vycházel z písemných podání obou účastníků a provedl níže popsané důkazy. Z přihlášky pohledávky žalobce, vedené jako P3 se podává jako důvod vzniku jistiny ve výši 2 460 000,-Kč: uhrazená mzda na základě neplatné pracovní smlouvy, bezdůvodné obohacení, neoprávněný souběh výkonu funkce jednatele a ředitele společnosti . Z kopie přiložené pracovní smlouvy z 26.12. 2005 se podává, že Jiří Trojan bude zaměstnán jako ředitel společnosti dlužníka PROMA CZ s.r.o a dle mzdových výměrů za mzdu 180 tis. Kč/měs. od 1.11. 2008 a 100 tis. Kč/měs. od 1.6. 2009. Z kopie smlouvy o podmínkách výkonu funkce jednatele společnosti se podává, že Jiří Trojan bude ve společnosti dlužníka PROMA CZ s.r.o tuto funkci vykonávat ve smyslu ust. §§ 269 odst. 2 a 66 odst. 2 obchodního zákoníku (za odměnu 75 tis. Kč/měs.). Z protokolu z přezkumného jednání ze dne 26.1. 2011 se podává, že přihlášená nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 2 460 000,-Kč byla žalobcem i dlužníkem popřena. Z důkazů shora popsaných a z toho, co účastníci uvedli má soud za zjištěné, že žalobce jako věřitel v insolvenčním řízení dlužníka Jiřího anonymizovano přihlásil do řízení pohledávku ve výši celkem 2 460 000,-Kč. Žalovaný i dlužník pak při přezkumné jednání popřeli celou přihlášenou pohledávku. Podle § 173 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), přihláška pohledávky má pro oběh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.

Podle § 174 odst. 1 InsZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 176 přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis a jeho podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z citovaných ustanovení InsZ plyne, že podání přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu má povahu uplatnění práva, zakládá účastenství věřitele v insolvenčním řízení. Obsahové náležitosti přihlášky pohledávky zákon upravuje obdobně jako u žaloby (§ 79 o.s.ř.) včetně postupu, jak odstranit její nedostatky (§ 43o.s.ř.) a lze uzavřít, že důvody pro které soud odmítne žalobu, se do jisté míry překrývají s těmi, pro něž se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Přihláška pohledávky musí obsahovat takové skutečnosti, jež pohledávku individualizují tak, aby nebyla zaměnitelná s pohledávkou jinou.

V projednávané věci uplatnil žalobce v insolvenčním řízení přihláškou pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení. Nevyplývá z ní za jaké období byla mzda neoprávněně vyplacena (to je uvedeno až v žalobě) ani žalobce v přihlášce pohledávky nedoložil, že by k výplatě sporné částky Jiřímu Trojanovi skutečně došlo.

Soud dospěl k závěru, že žalovaný přihlášku pohledávky přezkoumal, ač přezkoumatelná nebyla, namísto aby postupoval podle § 188 odst. 2 InsZ.

Protože přihláška sporné pohledávky měla vady bránící jejímu přezkumu, bylo třeba žalobu pro předčasnost zamítnout (blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 32 Cdo 1726/1998, jehož závěry dopadají i na insolvenční řízení, rovněž i rozsudek čj. 103 VSPH 93/2012-109 ze dne 13.3. 2013).

Po právní moci rozhodnutí bude třeba v insolvenčním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté k novému přezkumu přihlášené pohledávky, pokud budou vady přihlášky odstraněny s tím, že nelze nadále vycházet z výsledků přezkumu pohledávky učiněného na základě nepřezkoumatelné přihlášky.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., dle něhož má úspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů řízení, ten však takový nárok neuplatnil.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 4. října 2013 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová