41 ICm 2293/2015
Číslo jednací: 41 ICm 2293/2015-267 ( KSHK 41 INS 9/2015 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci

žalobce: Vladimír anonymizovano , anonymizovano bytem Kunovice 62, PSČ 756 44 Kunovice zastoupeného advokátem JUDr. Josefem Vodákem sídlem Masarykova 753, PSČ 757 05 Valašské Meziříčí proti žalované: Lena Marešová anonymizovano (dříve anonymizovano , anonymizovano bytem Novoměstská 85, PSČ 507 43 Sobotka zastoupené advokátem Mgr. Lukášem Kulhánkem sídlem Dlouhá 101/13, PSČ 500 03 Hradec Králové

o určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení žalované vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 9/2015 je po právu ve výši 106 174 Kč jako pohledávka nezajištěná.

II. Náhrada nákladů řízení ve výši 7 060,50 Kč se přiznává žalobci s tím, že bude uspokojena k rukám advokáta žalobce JUDr. Josefa Vodáka v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 9/2015 ve stejném pořadí jako pohledávka žalobce.

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 1. 6. 2015, doplněnou podáním ze dne 5. 4. 2016, se žalobce domáhá určení pravosti pohledávky ve výši 186 105,60 Kč uplatněné v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 9/2015 proti žalované (dále též jen dlužnice ) jako nevykonatelné a nezajištěné a popřené žalovanou při přezkumném jednání. Uvedl, že se jedná o pohledávku za dlužnicí vzniklou z titulu nehrazení splátek hypotečního úvěru jednak za období říjen 2011 až říjen 2013 ve výši 125 697,70 Kč, když dlužnice uhradila na svůj dluh jen částku 43 200 Kč (1. dílčí pohledávka) a jednak za listopad a prosinec r. 2013 a celý rok 2014 ve výši 60 407,90 Kč (2. dílčí pohledávka). Hypoteční úvěr byl založen smlouvou ze dne 9. 12. 2008, kterou žalobce a dlužnice společně uzavřeli s věřitelem Hypoteční bankou a.s. za účelem pořízení rodinného domku čp. 62 v obci Kunovice, okres Vsetín, který zakoupili smlouvou kupní dne 11. 12. 2008 spolu se stavební parcelou č. 42 a zahradou parc. č. 43 do svého spoluvlastnictví, každý jednou id. polovinou. Po neshodách se žalobcem posléze dlužnice dne 30. 6. 2011 nemovitost opustila a přestala splácet úvěrové splátky. Žalobce závazek splácet úvěr plnil a to včetně úhrady penále 32 000 Kč. Ve svém dalším podání ze dne 5. 4. 2016 uvedl, že nesouhlasí se započtením hodnoty užívacích práv dlužnice oproti své pohledávce v ins. řízení uplatněné pro neurčitost. Dále zdůraznil, že po úhradě Kč 43 200 Kč již na splátky dluhu z hypotečního úvěru již nic nezaplatila a splátky za ni hradí žalobce. Namítl rovněž, že se žalovaná zachovala v rozporu s dobrými mravy, když neplatí závazek po pořízení podílu na nemovitosti a svůj závazek neplní. Poukazuje současně na to, že nese náklady na údržbu nemovitosti, včetně péče o psa, kterého žalovaná v nemovitosti zanechala. Dále též namítal promlčení dílčí částky hodnoty nájmu. 2. Žalovaná navrhla podanou žalobu zamítnout. Uvedla shodně se žalobou jednak to, že ona a žalobce jsou podílovými spoluvlastníky, každý id. 1/2, nemovitostí zapsaných na LV č. 470 vedeném pro k. ú. Kunovice jako parcela stp. č. 42 s budovou čp. 62 a parc. 43, dále potvrdila uzavření společné úvěrové smlouvy dne 9. 12. 2008 s Hypoteční bankou a.s. a zaplacení částky 43 200 Kč na úhradu úvěrových splátek za dobu od ledna 2011 do února 2012. Namítala zejména, že žalobce užívá od července 2011 nemovitost celou sám, čímž mu vzniká bezdůvodné obohacení (odkazuje na R NSČR sp. zn. 25 Cdo 2616/99) jež je žalobce povinen vydat žalované s tím, že tato částka činí nejméně 186 105,60 Kč a tuto částku proto uplatňuje jako zápočet vůči pohledávce žalobce uplatněné v insolvenčním řízení dlužnice. Ve svém dalším podání ze dne 7. 4. 2016 namítla žalovaná zejména promlčení pohledávek žalobce vzniklých do 19. 3. 2013, dále uvádí, že je pochybné, zda pohledávky žalobce vznikly, uvádí přiměřené nájemné z obdobných objektů ve výši 6 až 10 tis. Kč/měs. Namítá rovněž, že přihláška pohledávky žalobce do insolvenčního řízení žalované trpí vadami a neúplností v tom, že mělo být přihlášeno 48 dílčích pohledávek, není uveden titul (důvod) a termín splatnosti pohledávek a jakého období se pohledávky týkají. 3. Ke zjištění skutkového stavu vycházel soud z toho, co oba účastníci v průběhu řízení uvedli a z níže popsaných důkazů. 4. Z přihlášky pohledávky doručené soudu dne 18. 3. 2015 vedené jako P-18 v insolvenčním řízení sp. zn. KSHK 41 INS 9/2015-řízení zahájeno dne 2. 1. 2015-se podává, že přihlášená pohledávka žalobce činí 186 105,60 Kč. Jedná se o pohledávku nevykonatelnou a nezajištěnou. Je složena z dílčí pohledávky č. 1 ve výši 125 697,70 Kč a zdůvodněna neplacením splátek hypotečního úvěru žalovanou dle úvěrové smlouvy ze dne 9. 12. 2008, kterou uzavřeli žalobce a žalovaná na straně dlužnické jako společný závazek.

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.

Z přiloženého výpočtu závazku je zřejmé, že na splátky úvěru bylo poukázáno v době od ledna 2011 do října 2013 celkem 337 795,53 Kč a žalovaná v tomto období poukázala částku 43 200 Kč. Po odečtení částky poukázané dlužnicí činí jedna polovina závazku částku 125 697,70 Kč. Dílčí pohledávka č. 2 ve výši 60 407,90 Kč je pohledávkou z téhož důvodu za měsíce listopad a prosinec 2013 a celý rok 2014, kde bylo zaplaceno 120 815,80 Kč, jedna polovina pak je 60 407,90 Kč. 5. Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 27. 5. 2015 se podává, že žalovaná popřela přihlášenou pohledávku zcela co do důvodu, jelikož má za to, že pohledávka nevznikla. Insolvenční správce přihlášenou pohledávku nepopřel. 6. Mezi účastníky nebylo sporné a vyplývá to i z níže uvedených smluv, že účastníci jsou spoluvlastníky, každý ideální 1/2 domučp. 62 v obci Kunovice se souvisejícími pozemky a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 11. 12. 2008 a rovněž že jsou společně zavázanými dlužníky z hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou a.s. dne 9. 12. 2008 7. Z obsahu smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřené dne 9. 12. 2008 mezi Hypoteční bankou, a.s., jako věřitelem na straně jedné, a žalobcem a žalovanou, jako dlužníky na straně druhé, se podává, že s odkazem na § 497 obch. zák. poskytla banka dlužníkům úvěr ve výši 1 470 000 Kč a ve výši 1,45 mil. Kč účelové vázaný na koupi domu čp. 62 na pozemku stp.č. 42, pozemku stp.č. 42 a pozemku pč. 43 v obci a k. ú. Kunovice. Splacení úvěru bylo sjednáno do 24 let a 6 měsíců měsíčními splátkami poukazovanými na účet banky a to ve výši anuitní splátky 9 906,70 Kč spolu s úroky. 8. Z obsahu zápisu z jednání banky a dlužníků pořízeného dne 6. 8. 2012 se podává, že úvěr nebyl řádně splácen a dlužníci se pokoušeli nalézt řešení vzniklé situace. 9. Z nepravomocného platebního rozkazu vydaného dne 10. 12. 2013 Okresním soudem ve Vsetíně-pobočka Valašské Meziříčí pod čj. 116 C 37/2013-9 se podává, že jím bylo uloženo žalované zaplatit žalobci částku 138 249,50 Kč s příslušenstvím. 10 Z obsahu sdělení Hypoteční banky, a.s. ze dne 15. 8. 2016 se podává, že k datu 14. 8. 2016 neeviduje banka pohledávku po splatnosti z úvěrové smlouvy shora uvedené. 11. Z obsahu vyjádření realitní kanceláře PKREAL z 7. 6. 2016 se podává, že oceňuje výši nájemného domu v obdobné situaci v letech 2011 až 2013 na částku 7000 Kč/měs. 12. Z obsahu vyjádření realitní kanceláře Reality Kocourek s.r.o. z 13. 6. 2016 se podává, že oceňuje výši nájemného domu v obdobné situaci v letech 2011 až 2013 na částku 3 až 5 tis. Kč/měs. 13. Z obsahu vyjádření realitní kanceláře REALITY MARTINKA z 13. 6. 2016 se podává, že oceňuje výši nájemného domu v obdobné situaci v letech 2011 až 2013 na částku 7000 Kč/měs. 14. Z obsahu vyjádření realitní kanceláře HB REAL z 20. 6. 2016 se podává, že oceňuje výši nájemného domu v obdobné situaci v letech 2011 až 2013 na částku 4 až 8 tis. Kč/měs. 15. Z obsahu vyjádření realitní kanceláře RENA z 21. 6. 2016 se podává, že oceňuje výši nájemného domu v obdobné situaci v letech 2011 až 2013 na částku 6,5 až 8 tis. Kč/měs. 16. Z obsahu znaleckého posudku předloženého žalobcem ohledně výše dosažitelného ročního nájemného předmětné nemovitosti vyhotoveného znalcem ing. Jaroslavem Horským ke dni 1. 8. 2016 se podává, že tento znalec ocenil dosažitelné nájemné za 1/2 nemovitosti na

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.

částku 1 500 Kč/měs. Tento znalec posléze při výslechu provedeném dožádaným soudem dne 27. 2. 2017 popsal způsob, jakým došel k závěru ohledně výše nájemného, jež nebyla zpochybněna, a odpověděl na otázky účastníků. 17. Z obsahu spisu vedeného pod sp. zn. 11C 277/2014 před Okresním soudem v Jičíně, jemuž byl spis postoupen Okresním soudem ve Vsetíně usnesením ze dne 27. 10. 2014, se podává, že žalobce uplatnil žalobou soudu doručenou dne 8. 11. 2013, doplněnou podáním z 10. 1. 2015, pohledávku za žalovanou ve výši 138 249,50 Kč a to z titulu neplacení společného závazku z úvěrové smlouvy z 9. 12. 2008 Hypoteční bance, a.s. a to za dobu let 2011, 2012 až do října 2013. Soudní řízení bylo přerušeno rozhodnutím o úpadku žalované. 18. Z obsahu znaleckého posudku soudem ustanovené znalkyně JUDr. Dany Kalinové z 8. 6. 2017 se podává, že cena obvyklého nájemného za užívání jedné poloviny předmětných nemovitostí činí v období od července 2011 do března 2015 částky 4 250 Kč měsíčně. Tento svůj závěr potvrdila znalkyně při výslechu provedeném před dožádaným soudem dne 24. 10. 2017. 19. Zjištěný skutkový stav je tedy následující: Žalobce v postavení insolvenčního věřitele přihlásil v insolvenčním řízení dlužnice nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši celkem 186 105,60 Kč, sestávající z dílčí pohledávky č. 1 ve výši 125 697,70 Kč a č. 2 ve výši 60 407,90 Kč. Obě pohledávky jsou označeny jako nesplatné, zdůvodněny jsou nesplácením splátek dlužnicí dle uzavřené úvěrové smlouvy z 9. 12. 2008, jež za ni od července 2011 platil žalobce. Z uhrazené částky 337 795,53 Kč připadlo na dlužnici 168 897,76 Kč, na tento dluh uhradila 43 200 Kč. Rozdíl, tj. 125 697,70 je pohledávkou č. 1. Pohledávka č. 2 je uplatněna z téhož titulu za měsíce XI. a XII. roku 2013 a za rok 2014, když žalobce zaplatil 120 815,80 Kč, jedna polovina činí částku 60 407,90 Kč. Z přílohy k přihlášce pohledávky je zřejmé, že v r. 2011 bylo na splátky úvěru zaplaceno 121 563,39 Kč, v r. 2012 Kč 115 284,82 Kč a v r. 2013 pak částky 100 947,32 Kč, celkem tedy 337 795,53 Kč. Dále i to, že v měsících listopadu a prosinci 2013 bylo uhrazeno 20 137,80 Kč a za rok 2014 100 678 Kč, celkem tedy 120 815,80 Kč. Uplatněná pohledávka v celkové výši 186 105,60 Kč byla popřena žalovanou při zvláštním přezkumném jednání dne 27. 5. 2015 co do pravosti. Na základě úvěrové smlouvy z 9. 12. 2008, že žalobce a žalovaná v postavení společně zavázaných dlužníků měli hradit splátky na poskytnutý úvěr na společnou koupi domu čp. 62 se souvisejícími pozemky v obci a k. ú. Kunovice, jež společně v prosinci 2008 koupili a stali se tak podílovými spoluvlastníky, každý jednou ideální polovinou. Žalovaná se ze zakoupeného objektu následně koncem června 2011 odstěhovala a žalobce užíval celý objekt sám. Ke zjištění ceny užívacího práva k jedné polovině nemovitostí a to ve výši 4 250 Kč/měs. stanovené znaleckým posouzením JUDr. Dany Kalinové se soud přiklonil jednak s přihlédnutím k obdobným cenám, jež soudu sdělily oslovené realitní kanceláře a jednak k tomu, že se jedná o posouzení přesvědčivěji zdůvodněné než posudek ing. Horského, který předložil žalobce. Žalobce sám od července roku 2011 platil splátky úvěru, vyjma částky 43 200 Kč poskytnuté v r. 2011 a 2012 žalovanou. Banka přípisem z 15. 8. 2016 potvrdila, že pohledávku po splatnosti neeviduje, je tedy možno dovodit, že je úvěr splácen v souladu se smluvními ujednáními. Žalobce splácel úvěrové splátky ve výši určené úvěrovou smlouvou po odchodu žalované sám, tak jak je uvedeno v přihlášce pohledávky, resp. podrobné specifikaci v její příloze. Žalobou doručenou Okresnímu soudu ve Vsetíně dne 8. 11. 2013 uplatnil žalobce vůči žalované pohledávku z téhož titulu a to polovinu ročních splátek za dobu od r. 2011 do října 2013, toto řízení bylo prohlášením úpadku žalované přerušeno. Žalovaná podáním z 30. 10. 2015 vznesla námitku započtení své pohledávky z titulu hodnoty užívacích práv v rozsahu svého

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.

spoluvlastnického podílu ve výši 186 105,60 Kč proti pohledávce žalobce uplatněné přihláškou pohledávky. Dále podáním ze 7. 4. 2016 vznesla žalovaná námitku promlčení pohledávek žalobce vzniklých do 19. 3. 2013. Žalobce ve svém vyjádření z 5. 4. 2016 vznesl námitku promlčení pohledávek žalované z titulu hodnoty práva nájmu. 20. Právní posouzení věci je následující: Včas podanou žalobou (§ 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dále též jen IZ ) je uplatněna pravost a výše přihlášené nezajištěné pohledávky, která byla žalovanou při přezkumném jednání popřena (§§ 191 a 410 odst. 2 IZ). Uplatněná pohledávka je zdůvodněna (§ 174 odst. 2 IZ) nezaplacením podílu na společném závazku žalobce a žalované z úvěrové smlouvy. Soud má-na rozdíl od žalované-za to, že přihláška pohledávky je zdůvodněna dostatečně určitě, když je v příloze přihlášky konkretizováno období, kterého se dluh týká, výše částky žalobcem zaplacené na úhradu pohledávky z úvěrové smlouvy a to v době od července 2011 do konce roku 2014. Závazek z úvěrové smlouvy uzavřené dne 9. 12. 2008 je nutno posoudit dle ustanovení obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), případně též občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb, dále jen obč. zák.) a to s ohledem na ust. § 3028 odst. 3 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). Jedná se tedy o úvěrovou smlouvu řídící se ust. § 497 a n. obch. zák., když na straně dlužnické se jedná o společný závazek žalobce a žalované a není určen jejich podíl na závazku, pak jsou zavázáni rovným dílem (§ 294 obch. zák.) a to ke splácení úvěru v předpokládané výši měsíční splátky 9 906,70 Kč s tím, že konkrétní výše splátky bude stanovena později (čl. VI./2. úvěrové smlouvy). Jak plyne z vyjádření banky z 15.8. 2016 byly splátky požadované výši uhrazeny, a ze shora uvedeného plyne, že v období od VII. 2011 do konce roku 2014 byly-až na částku 43 200 Kč-uhrazeny žalobcem, žalovaná se tak na úkor žalobce bezdůvodně obohatila (§§ 451 a 454 obč. zák.) a to ve výši 186 105,60 Kč. Soud se nezabýval námitkami žalobce týkajícími se jeho nákladů na údržbu a temperování nemovitostí, případně též péče o psa žalované, a to vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti nebyly dlužníkem uplatněny jako důvod vzniku pohledávky v přihlášce pohledávky ani později do skončení přezkumného jednání (§ 174 odst. 2 a 198 odst. 2 IZ). 21. Oproti tomu je skutečností, že žalobce a žalovaná jsou spoluvlastníky-každý jednou id. polovinou-předmětných nemovitostí, které žalovaná od července 2011 neužívá, aniž by mezi nimi došlo k uzavření dohody o užívání. Rovněž v tomto případě je na místě posouzení zjištěného stavu jako bezdůvodného obohacení ve smyslu ust. § 451 a násl. obč. zák.) na úkor žalované, jak vyložil NSČR ve svém rozsudku ze dne 22. 2. 2001 sp. zn. 25 Cdo 2616/1999: V případě, že spoluvlastník neužívá (nemůže užívat) společnou věc v rozsahu odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu bez toho, že by mezi ním a druhým spoluvlastníkem (ostatními spoluvlastníky) byla uzavřena nájemní či jiná smlouva, spočívá obohacení druhého spoluvlastníka (ostatních spoluvlastníků) v užívání většího rozsahu předmětu spoluvlastnictví (než který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu) bez placení úhrady za užívání tohoto podílu. Vzhledem k tomu, že spoluvlastník, který takto věc užívá nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, není schopen takto spotřebované plnění v podobě výkonu práva nájmu vrátit, musí poskytnout peněžitou náhradu jako ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno. Výše bezdůvodného obohacení na straně žalobce činila zjištěnou polovinu nájemného stanovenou znalcem, tj. 4 250 Kč měsíčně. Důvody proč se soud přiklonil k této částce jsou rozvedeny výše sub 19. 22. Žalovaná již ve svém vyjádření ze dne 30. 10. 2015 uvedla, že namítá započtení hodnoty užívacích práv ve výši 186 105,60 Kč proti pohledávce žalobce uplatněné v insolvenčním řízení. Započtení vzájemné pohledávky žalované je dle IZ přípustné (§ 140 odst. 2 IZ) a

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.

zákonné podmínky započtení stanoví ust. § 580 a n. obč. zák. Dle § 581 odst. 2 obč. zák. nelze započíst pohledávky již promlčené, dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat (§ 100 odst. 1 obč. zák.). Promlčení pohledávky žalované plynoucí z hodnoty užívacích práv k nemovitostem se žalobce dovolal ve svém podání z 5. 4. 2016. Podle § 107 obč. zák. je subjektivní promlčecí doba dvouletá, pokud jde o právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení. Jelikož projev směřující k započtení (§ 580 obč. zák.) učinila žalovaná až dne 30. 10. 2015, ač již od července 2011 jí bylo známo, že nemovitost neužívá, jsou v důsledku toho pohledávky žalované z titulu hodnoty užívacích práv v období před 30. 10. 2013 promlčeny, tj. od měsíce VII. 2011 do měsíce X. 2013, tj. 28 měsíců po 4 250 Kč = 111 900 Kč, tolik činí výše promlčené pohledávky žalované proti pohledávce žalobce. Zbývající měsíce, počínaje XI. 2013 a celý rok 2014, tj. 14 měsíců po 4 250 Kč, v součtu tedy 59 500 Kč je částka započitatelná na pohledávku žalobce. 23. Rovněž žalovaná namítala promlčení pohledávky žalobce ve svém podání ze 7. 4. 2016 s tím, že se zde uplatní 3 letá promlčecí doba. Pokud však jde o pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení pak je tato subjektivní promlčecí doba 2 letá (§ 107 obč. zák.), jako je tomu v tomto případě. K tomu nutno uvést, že žalobce uplatnil svou pohledávku podáním žaloby u Okresního soudu ve Vsetíně dne 8. 11. 2013 za období let 2011 až říjen 2013. Též zde se uplatní dvouletá promlčecí doba, tj. pro pohledávky, které vznikly žalobci před 8. 11. 2011, tj. za měsíce VII., VIII., IX. a X./2011, kdy uhradil žalobce na bankovních splátkách celkem 40 862,33 Kč, polovina z toho činí 20 431,16 Kč. Zbývající období není promlčeno, jelikož podáním žaloby dne 8. 11. 2013 a pokračováním v soudním řízení promlčecí doba neběžela (§ 112 obč. zák.). Pokud jde o období měsíců XI. a XII./2013 a celý rok 2014, pak promlčení nenastalo, jelikož žalobce podáním přihlášky pohledávky dne 19. 3. 2015 promlčení zabránil (§ 173 odst. 4 IZ). 24. Za této situace je nutno od pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení ve výši 186 105,60 Kč odečíst částky 20 431,60 Kč, jež je promlčena a 59 500 Kč, tj. započitatelná pohledávka z titulu hodnoty užívacích práv. Celkem tedy 79 931,60 Kč. Po odečtení obou částek činí pohledávka žalobce za žalovanou 106 174 Kč. 25. Soud nepřehlédl, že v průběhu řízení, naposledy pak ve svém podání ze dne 19. 12. 2017, navrhuje žalobce zrušit oddlužení žalované s odkazem na důvod dle § 418 odst. 1 písm. c/ IZ. Incidenční spor je zahájen žalobním návrhem (§§ 7 IZ a 79 odst. 1 o.s.ř.), kdy předmětem řízení byla v tomto případě pravost, výše nebo pořadí přihlášených pohledávek (§ 159 odst. 1 písm. a/ IZ). Oproti tomu projednání návrhu věřitele na zrušení oddlužení dle ust. § 418 IZ má své místo pouze v běžícím insolvenčním řízení samotném, jehož je žalobce rovněž účastníkem, a je tedy oprávněn v tomto řízení podat návrh dle cit. ust. IZ. Soud o podaném návrhu rozhodne v insolvenčním řízení. 26. O náhradě nákladů řízení žalované bylo rozhodnuto dle § 163 a 202 odst. 1 IZ, když ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobce byl úspěšný v 57% a po odečtení úspěchu žalované 43% má nárok na 14% žalobního nároku. Žalobce zastoupen advokátem požaduje náhradu nákladů řízení. Náleží mu proto náhrada nákladů řízení za úkony právní služby dle ust. § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, tedy za šest úkonů právní služby po 3 100 Kč, tj. 18 600 Kč (§ 9 odst. 4 písm. c/ ve spojení s § 7 bod 5. Advokátního tarifu) + 6x 300 Kč paušální náhrady, tj. 1800 Kč + náhrada za ztrátu času 56 půlhodin po 100 Kč, tj. 5 600 Kč + jízdní výdaje osobním automobilem ke dvěma jednáním z Valašského Meziříčí do Hradce Králové a zpět a k jednomu jednání Městského soudu v Brně tj. 11 547,28 Kč + 21% DPH z částky

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.

37 547,28 Kč, tj. 7 884,92 Kč, celkem tedy 45 432,20 Kč. Dále nutno přičíst zaplacený soudní poplatek 5000 Kč, dohromady pak 50 432,20 Kč. Z této částky činí 14% 7 060,50 Kč. Dle ust. § 202 odst. 1 IZ se náhrada nákladů řízení přiznaná vůči dlužníku pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Tomu odpovídá i bod II. výroku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Hradec Králové 16. ledna 2018

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.